"inandas" English translation

SV

"inandas" in English

SV inandas
volume_up
{verb}

Detta innebär att om man inandas några mikrogram av plutonium kan detta orsaka lung- eller tungcancer.
This means that inhaling a few micrograms of plutonium can cause lung or tongue cancer.
Jag håller utan tvekan med om att icke-rökare bör skyddas från de skadliga konsekvenserna av att inandas nikotin.
I agree unconditionally that non-smokers should be protected from the harmful consequences of inhaling nicotine smoke.
Snus orsakar kanske inte lungcancer, eftersom det inte inandas, men det har negativa effekter och skapar problem.
Snus might not cause lung cancer, because it is not inhaled, but it has effects and causes problems.

Synonyms (Swedish) for "inandas":

inandas
Swedish

Context sentences for "inandas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAmerikanska soldater i KFOR blev varnade för att inandas utarmat uran.
American soldiers in KFOR were warned against breathing in depleted uranium.
SwedishEtt spädbarn som inandas den dödliga röken har ingen frihet att rädda sig själv.
One baby breathing in killer smoke has no freedom to save itself.
SwedishDetta innebär att om man inandas några mikrogram av plutonium kan detta orsaka lung- eller tungcancer.
This means that inhaling a few micrograms of plutonium can cause lung or tongue cancer.
SwedishSnus orsakar kanske inte lungcancer, eftersom det inte inandas, men det har negativa effekter och skapar problem.
Snus might not cause lung cancer, because it is not inhaled, but it has effects and causes problems.
SwedishJag håller utan tvekan med om att icke-rökare bör skyddas från de skadliga konsekvenserna av att inandas nikotin.
I agree unconditionally that non-smokers should be protected from the harmful consequences of inhaling nicotine smoke.
SwedishNickel finns upptaget på listan, eftersom nickel i januari 1990 angavs vara cancerframkallande om det inandas i pulverform.
Nickel is on the list because, in January 1990, it was marked as carcinogenic if it is inhaled in powder form.
SwedishFöräldrarna kräver att åtgärder vidtas för att förbättra luftkvaliteten eftersom de vill veta vilket slags luft deras barn inandas.
Parents are demanding that measures in relation to air quality be implemented because they want to know what kind of air their children are breathing.
SwedishBly är giftigt när det inandas som en beståndsdel, men det finns inte någon som skulle påstå att det är farligt att vistas i ett rum med PVC-fönster: detta är ett overksamt ämne.
Lead is toxic when ingested as a compound, but no one would suggest that it is risky to be in a room which has PVC windows, this is an inert substance.
SwedishBeräkningar visar dessutom, vilket måste vara det mest angelägna att påpeka, att närmare två miljoner medmänniskor dör en för tidig död för att man tvingas inandas dessa gaser.
Calculations also show, and this must be the most important thing to point out, that nearly two million people die a premature death because they are forced to breathe in these gases.
SwedishDet kan också vara en lösning att stimulera användningen av reaktiva lösningsmedel där överdraget genom en kemisk reaktion blir en beståndsdel av bindemedlet och därigenom inte kan inandas.
Another answer might be to promote the use of reactive solvents, in which a chemical reaction causes the coating to become a part of the binding agent, so that it is not inhaled.