"inbegripa" English translation

SV

"inbegripa" in English

SV inbegripa
volume_up
[inbegrep|har inbegripit] {verb}

inbegripa
Stadgan måste vara bindande och inbegripa de europeiska institutionerna.
The Charter must be binding and embrace the European institutions.
Målet att skapa hållbarhet måste framför allt inbegripa frågan om hur vi ska fiska i framtiden så att vi skördar våra havsresurser på det miljövänligaste sättet.
The objective of maintaining sustainability must, most centrally, embrace the question of how we fish in the future so that we harvest our marine resources in the most environmentally favourable way.
En hållbar utveckling förutsätter ett nytt synsätt på alla våra europeiska politikområden, vilket skulle inbegripa såväl sociala frågor och miljö som ekonomi.
Sustainable development implies a new approach to all our European policies, which would involve social and environmental issues as well as the economy.
Denna nya, icke definierade term orsakar stora svårigheter för många länder, inklusive mitt eget, eftersom den till exempel skulle kunna inbegripa stöd för pedofilers sexuella rättigheter.
This new undefined term causes great difficulty for many countries including mine, as it could for example imply support for the sexual rights of paedophiles.

Synonyms (Swedish) for "inbegripa":

inbegripa

Context sentences for "inbegripa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSådana projekt skall inbegripa aktivt deltagande av lokala kvinnoorganisationer.
It has still not been effective enough, however, in combating violence against women.
SwedishDe långsiktiga reformerna bör även inbegripa det allvarliga demografiska problemet.
In the long-term reforms, we should also include the serious problem of population.
SwedishDetta i synnerhet då det gäller att inbegripa biodlingen i strukturdirektivet.
That applies particularly to the inclusion of apiculture in the structural directive.
SwedishSamrådet kommer bl.a. att inbegripa även de berörda företagen och myndigheterna.
The consultation will also involve the companies affected, the authorities and so forth.
SwedishDet finns därför inga skäl att inte inbegripa dem eller invänta ytterligare information.
There is therefore no reason not to include them or to await further information.
SwedishVi hoppas att kommissionen kan inbegripa denna typ av verksamheter i sitt arbetsprogram.
We hope the Commission can include this type of activities in its work programme.
SwedishMan kan inte utveckla några projekt för allmänheten, utan att inbegripa denna allmänhet.
Making progress on projects in public is impossible without involving the public.
SwedishRoth-Behrendt sade att rätt förhållningssätt måste inbegripa försiktighetsprincipen.
Mrs Roth-Behrendt said that the precautionary principle has to be the right approach.
SwedishEra förslag är kloka, herr Jouyet, och de bör även inbegripa stöd för erbjudandet.
Your proposals are sound, Mr Jouyet, they should also incorporate support for the offer.
SwedishDet måste också inbegripa lämpliga förebyggande åtgärder för att möta alla slags hot.
It must also include appropriate preventive measures to counter threats of all kinds.
SwedishEn diskussion om tryggad energiförsörjning måste utan tvekan också inbegripa innovation.
Undoubtedly, energy security cannot be discussed without including innovation.
SwedishDetta måste inbegripa Kina, som vanligtvis är boven i dramat i sådana situationer.
This must include China, which is the usual culprit in such situations.
SwedishSådan forskning bör utan tvekan, vilket även betonas i betänkandet, inbegripa vårdtagare.
Clearly, as the report says, we should involve service users in the research.
SwedishAv dessa tycks omkring 10 procent av traditionella egna medel inbegripa allvarliga problem.
Of this, about 10% of traditional own resources seems to involve a serious problem.
SwedishDet skulle i sådana fall inbegripa klimatförändringar och utvecklingssamarbete.
That would then include climate change and development cooperation.
SwedishDet idealiska hade varit att inbegripa mekanismen i unionssystemet.
Ideally this mechanism should have been incorporated into the Community system.
SwedishExempel på detta kan inbegripa Lettland, Grekland och nyligen även Irland.
Examples of this might include Latvia, Greece and recently also Ireland.
SwedishAv dessa tycks omkring 10 procent av traditionella egna medel inbegripa allvarliga problem.
Of this, about 10 % of traditional own resources seems to involve a serious problem.
SwedishKommer denna förhandlingsstrategi att inbegripa utvecklingsländerna?
And will this negotiating strategy include the developing countries as well?
SwedishSådana projekt skall inbegripa aktivt deltagande av lokala kvinnoorganisationer.
Such projects must include active participation by local women.