"inför" English translation


Did you mean: for
SV

"inför" in English

EN

SV inför
volume_up
{preposition}

inför (also: före, framför, innan)
volume_up
before {prp.}
Som talare står vi inför - står jag inför, närmare bestämt - ett historiskt ögonblick.
We have before us as speakers - before me, to be exact - a historic moment.
Försvaret av Europaparlamentets rättigheter inför nationella domstolar (
Defence of the prerogatives of the European Parliament before the national courts (
Föredraganden har gjort framsteg i förberedelsearbetet inför utvidgningen 2004.
The rapporteur has made progress in the preparatory work before enlargement in 2004.

Synonyms (Swedish) for "inför":

inför
Swedish
införa

Context sentences for "inför" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag tror också att det är dags att utvärdera och dra slutsatser inför framtiden.
I also think this is the time to take stock and draw conclusions for the future.
SwedishVi vill vara säkra på att resultatet av OLAF:s utredningar håller inför domstol.
We want to ensure that the results of OLAF investigations will stand up in court.
SwedishVi arbetar hårt för att föra fram EU:s budskap i kampanjen inför valet i oktober.
We are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
SwedishDärför anser jag, herr kommissionär, att vi står inför ett mycket stort problem.
Therefore, Commissioner, I believe that we are facing a very extensive problem.
SwedishInför dessa utmaningar behöver vi ett helgjutet samarbete mellan institutionerna.
Face with these challenges we will need seamless interinstitutional cooperation.
SwedishOm vi ställs inför en extrem situation kommer följderna att bli mycket negativa.
If we have to face an extreme situation then the consequences will be very bad.
SwedishInför utmaningen om sysselsättningen finns inga mirakelsvar, ingen enkel lösning.
There is no miracle response, no simple solution to the challenge of employment.
SwedishDet tycks som om detta har hjälpt oss att bättre förstå de faror vi står inför.
It appears that this has helped us to understand better the dangers that we face.
SwedishNär det gäller passageraruppgifter och SWIFT står vi inför två olika situationer.
Where the two areas of PNR and SWIFT are concerned, we face different situations.
SwedishVår premiärminister har åtagit sig att komma tillbaka och tala inför parlamentet.
Our Prime Minister has committed himself to coming back to speak to Parliament.
SwedishVi får inte lämna dessa länder ensamma inför frågan om de europeiska gränserna.
Let us not leave these countries alone in facing the issue of European borders.
SwedishVi måste alltså upprätthålla en konstruktiv och vaksam attityd inför framtiden.
We must therefore maintain a constructive and vigilant attitude for the future.
SwedishInför misslyckandet och efter kriget på Balkan har unionen nu bytt inriktning.
Faced with failure, following the Balkan conflict, it has had a change of heart.
SwedishDet råder ingen tvekan om att vi står inför en obehaglig situation.
Mr President, this is an unfortunate situation, of that there can be no doubt.
SwedishSe på våra barn och den teknik de använder och den arbetsmarknad de står inför.
Look at our children and the technology they use and the jobs market they face.
SwedishEIB står ansvarig inför EU:s medlemsstater, Europeiska revisionsrätten och Olaf.
The EIB is answerable to the EU Member States, the Court of Auditors and OLAF.
SwedishInte undra på att vi står inför en klimatkatastrof och en biologisk utarmning.
No wonder that we are facing a climate catastrophe and biological impoverishment.
SwedishVi står inför många svåra utmaningar, inte minst den pågående ekonomiska krisen.
We are facing many serious challenges, not least the current economic crisis.
SwedishNär vi står inför dessa katastrofer måste vi gå samman och låta solidariteten råda.
Faced with these disasters, we have to join together and let solidarity prevail.
SwedishNär en del av ett kärnkraftverk stängs ned ställs personalen inför nya utmaningar.
When shutting down part of the power plant, its staff will face new challenges.