"infoga" English translation

SV

"infoga" in English

SV infoga
volume_up
[infogade|har infogat] {verb}

Synonyms (Swedish) for "infoga":

infoga
Swedish

Context sentences for "infoga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishGenom att infoga denna text i EU:s lagstiftning garanterar vi dess effektivitet.
By inserting this text into European law, we have a guarantee of its efficacy.
SwedishDen hjälper dig att navigera i dataposterna och att infoga eller radera dataposter.
It is used for navigating within records and for inserting and deleting records.
SwedishDu kan skriva in texten direkt eller infoga ett databasfält där markören står.
Enter the text directly or insert a database field at the position of the cursor.
SwedishLibyen vägrar kategoriskt att infoga en uttrycklig hänvisning till Romstadgan.
Libya categorically refuses to make an explicit reference to the Rome Statute.
SwedishMarkera den här rutan om du vill infoga en skiljelinje mellan text och sidfot.
Select this option to insert a separator line between the text and the footer.
SwedishPlacera markören på den plats där du vill infoga resultatet och tryck på F2.
Place the cursor at the point where you want to insert the result and press (F2).
SwedishInfoga alltså inte det här kommandot manuellt efter den sista etiketten på en sida.
Therefore, do not insert the command manually after the last label on a page.
SwedishUtrullningslisten Ellipser innehåller ellipser och cirklar som du kan infoga på sidan.
The Ellipses floating toolbar contains icons for inserting ellipses and circles.
SwedishSätt markören på det ställe på hemsidan där du vill infoga ett grafikobjekt.
Next, place the cursor on your homepage where you want to insert the graphic image.
SwedishPlacera cellmarkören i cellen från vilken du vill infoga det nya innehållet.
Set the cell cursor at the cell from where the new content is to be inserted.
SwedishDu kan även infoga en tabell från ett annat dokument med hjälp av urklippet.
You can also insert a table from a different document via the temporary file.
SwedishEU är stolt över att infoga dessa klausuler om mänskliga rättigheter i handelsavtal.
The EU prides itself on inserting these human rights clauses into trade agreements.
SwedishMarkera det här alternativet om du vill infoga en fil som ett objekt i dokumentet.
To insert an existing file as object in your document, select this option.
SwedishMarkera den här rutan om du vill infoga en avgränsande linje mellan text och sidfot.
Mark this check box to insert a separator line between the main text and the footer.
SwedishFoga in en tabell med flera rader i ett tomt textdokument (Infoga - Tabell).
Insert a table with multiple rows (Insert - Table) into a new text document.
SwedishMata in " fortsätter på sida " (med ett mellanslag) och klicka sedan på Infoga.
Enter " Continue on page " (note the space at the end!) and click Insert.
SwedishPlacera markören på det ställe i dokumentet där du vill infoga grafikobjektet.
Place the cursor at the position in the document where you want to insert the graphic.
SwedishJag anser därför att vi bör infoga en särskild hänvisning till naturfaror.
That is why I think that we should make special reference to natural dangers.
SwedishHär kan du infoga ditt förnamn och efternamn som fältkommando i dokumentet.
This is where you enter your first and last names in the document as fields.
SwedishMarkera den här rutan om du vill infoga ytterligare text i PM:ets huvud.
Mark this check box to include a further text field in the header of your memo.