"ingripanden" English translation

SV

"ingripanden" in English

SV ingripanden
volume_up
{plural}

ingripanden
Det är bara med radikala offentliga ingripanden som miljön kan skyddas.
Only radical public interventions will allow the environment to be protected.
De som stöder militära ingripanden blir väl inte glada över denna kritik.
Those in favour of military interventions will not enjoy hearing this criticism.
Detta borde helt klart få oss att vara försiktiga i hur vi utformar våra ingripanden.
This should clearly urge us to be cautious in the way our interventions are formulated.

Context sentences for "ingripanden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDärför förstår jag inte behovet av att upprätta dessa grupper för snabba ingripanden.
I therefore do not understand the need to set up these rapid intervention teams.
SwedishDenna mångfald återspeglar olika statliga ingripanden, historiskt och kulturellt sett.
This diversity reflects different histories and cultures of state intervention.
SwedishFör mekanismen för akuta ingripanden föreslås därför enkla förfaranden.
This is why simple procedures are being proposed for the rapid reaction facility.
SwedishMen nu väcks alltså frågan om vi behöver reglerande ingripanden från Europa.
However, there is the question of whether we need regulatory intervention from Europe.
SwedishDetsamma kan inte sägas om direkta ingripanden i specifika fall som vi känner till.
The same cannot be said about direct intervention in specific cases that we are aware of.
SwedishDetta bör bli föremål för nya ingripanden från Europeiska unionens sida.
I feel that this should be the subject of forthcoming European Union action.
SwedishDetta är ett försök att intensifiera EU:s ingripanden och närvaro i denna viktiga region.
This is an attempt to step up the EU's intervention and presence in this key region.
SwedishFör det första gäller det Turkiets historia av militära ingripanden i den politiska processen.
The first is Turkey's history of military intervention in the political process.
SwedishVi eftersträvar en rättvis världsordning där det kan finnas behov av polisiära ingripanden.
We seek a just world order in which there may be a need for policing actions.
SwedishDe kräver därför mindre av fri marknad och mer av reglering och statliga ingripanden.
They therefore call for less free market, more regulation and more government intervention.
SwedishAlla ingripanden av angränsande och andra länder måste därför upphöra.
All intervention by neighbouring and other countries must therefore cease.
SwedishMekanismen för akuta ingripanden är vad den saken beträffar ett oerhört stort steg framåt.
The rapid reaction facility is, as far as this is concerned, an enormous step forward.
SwedishUpprättandet av grupper för snabba ingripanden är verkligen bara en början.
The creation of rapid intervention teams is certainly only a start.
SwedishI stället betonas betydelsen av att undvika politiska ingripanden.
Quite the opposite, it stresses the ‘importance of avoiding political intervention’.
SwedishDet första är området för lagstiftning och juridiska ingripanden.
The first level is in the area of legislation and institutional intervention.
SwedishDock kan vi inte ställa oss bakom inrättandet av grupper för snabba ingripanden vid gränserna.
However, we cannot support the creation of Rapid Border Intervention Teams.
SwedishVi måste därför fatta ett politiskt beslut som måste föregå eventuella ingripanden från vår sida.
Political judgements must therefore be made prior to any intervention on our part.
SwedishDiskussionen om mekanismen för akuta ingripanden börjar så sakteliga att bli långdragen.
Mr President, the discussion on the rapid reaction facility is starting to drag.
SwedishJag vill dock påpeka att EU fortfarande prioriterar ingripanden i detta land.
I should note, however, that intervention in this country remains a priority for the European Union.
SwedishVi behöver politiska ingripanden från FN och EU, för om vi ...
We need political action from the UN and the European Union, for if we ...