"inhemsk" English translation

SV

"inhemsk" in English

SV inhemsk
volume_up
{adjective}

inhemsk (also: familje-, huslig, privat, inrikes)
En sådan miljö främjar inte hushållens förtroende, inhemsk efterfrågan eller inhemsk tillväxt.
Such an environment does not cultivate consumer confidence, domestic demand or domestic growth.
Livsmedelsbistånd bör gynna inhemsk produktion och den lokala marknaden.
Food subsidies should benefit domestic production and local markets.
Inhemsk lagstiftning måste överensstämma med internationella människorättsliga förpliktelser.
Domestic legislation must be consistent with international human rights obligations.
inhemsk (also: infödd)
volume_up
home {adj.}
Konsumenten skulle kunna stödja inhemsk produktion om man så önskar.
The consumer should be able to support home production, if this is their wish.
Det förefaller mig för övrigt som om det föreligger ett stort misstag när det gäller begreppet inhemsk marknad.
I also believe that there is a huge misunderstanding surrounding the concept of the home market.
Därmed stöder vi också regeln om ”inhemsk skörd”, som - om än mer blygsamt - har likadana målsättningar.
Hence our support for the 'home-grown' rule, which - albeit more modestly - has the same objectives in mind.
inhemsk (also: medfödd, naturlig, infödd, födelse-)
volume_up
native {adj.}
Men får inte begränsa oss till de inhemska folken.
But we must not just consider the native peoples.
Skulle man ha ett internationellt befälspråk eller använda det inhemska landets språk?
Should there be an international language of command or should the country's native language be used?
1.Vilka åtgärder genomför eller tänker kommissionen genomföra för att bevara den inhemska skogen?
1.What it is currently doing — or what does it plan to do — to protect native woodland?
inhemsk
All mat, både importerad och inhemsk, måste uppfylla EU:s höga krav.
Imported or homegrown, food must meet high EU standards.
Därmed stöder vi också regeln om ”inhemsk skörd”, som - om än mer blygsamt - har likadana målsättningar.
Hence our support for the 'home-grown' rule, which - albeit more modestly - has the same objectives in mind.
Jag vet att det i vissa hänseenden är annorlunda i Spanien, men detta är för att landet ska kunna bekämpa inhemsk terrorism.
I know that it is different in some respects in Spain, but this is so that it can combat home-grown terrorism.

Synonyms (Swedish) for "inhemsk":

inhemsk
Swedish

Context sentences for "inhemsk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi har ingen inhemsk biltillverkningsindustri, inte ens monteringsanläggningar.
We have no indigenous car manufacturing plants, not even assembly plants.
SwedishDet är inte en fråga om internationella handel, det är en fråga om inhemsk efterfrågan.
It is not a question of international trade, it is a question of internal demand.
Swedish90 procent av vår BNP skapas av inhemsk handel inom Europeiska unionen.
90 % of our GDP is generated by internal trade within the European Union.
SwedishHur kan det vara en inhemsk angelägenhet när fallet i Italien inte är en inhemsk angelägenhet?
How can this be an internal matter, when the case in Italy is not an internal matter?
SwedishDe måste gradvis kunna utveckla en fungerande inhemsk ekonomi.
It must be possible for them gradually to develop a functioning national economy.
SwedishDen fråga som mina svenska kolleger ställde till mig är en inhemsk fråga.
The question put to me by my Swedish colleagues is a Swedish issue.
SwedishJag kommer nu till den sista frågan, nämligen invandringen, som inte kan vara en inhemsk fråga.
Turning now to the final issue, immigration, it cannot be a national issue.
SwedishKränkningar av de mänskliga rättigheterna kan aldrig bara vara en inhemsk fråga för ett land.
Human rights abuses can never be just an internal matter for a country.
SwedishI Frankrike pågår en inhemsk debatt om risker i stadsområden.
In France, there is a national debate on the issue of risks to the urban population.
SwedishJag skulle vilja betona betydelsen av inhemsk efterfrågan och export för den ekonomiska tillväxten.
I would emphasise the significance of internal demand and export for economic growth.
SwedishJosé Manuel Barroso svarade att det var en inhemsk angelägenhet.
Mr Barroso said in response to this that it was an internal matter.
SwedishJag har efterlyst en inhemsk idrottsfestival i Europa.
I have called for an indigenous festival of sport in Europe.
SwedishI dag accepterar medborgarna i Europa fortfarande att en gränsöverskridande betalning kostar mer än en inhemsk.
Today, European citizens still accept that a cross-border payment costs more than a national one.
SwedishDetta kräver att vi ökar vårt engagemang för inhemsk energi, särskilt förnybar energi och kärnkraft.
This means increasing our commitment to indigenous energy, including especially renewables and nuclear power.
SwedishJag har i egenskap av producent under många år deltagit i utvecklingen av en sådan inhemsk kvalitetsmarknad.
I have, as a producer, participated for many years in the development of such a national quality market.
SwedishDet har olje- och skogsresurser och en inhemsk bruttoprodukt som är dubbelt så hög som i genomsnitt i de afrikanska länderna.
It has oil and forest resources and a GDP per capita double that of the average African country.
SwedishDiversifieringen måste tillåta en inhemsk utveckling som ska skapa stabilitet och välstånd i dessa områden.
The diversification must allow an indigenous development that would create stability and well-being in these regions.
SwedishDen drivs också på av inhemsk efterfrågan.
It is also growth that is also fed by internal demand.
SwedishGeorgien var ett land med ohämmad korruption och inhemsk orättvisa, och det fanns sannerligen ingen rättsstatsprincip.
Georgia was a country with rampant corruption and endemic injustice, and certainly there was no rule of law.
SwedishFör att bli mer konkurrenskraftiga inom utrikeshandeln behöver vi också stimulera en inhemsk efterfrågan av hög kvalitet.
In order to be more competitive in external trade, we also need to stimulate high-quality internal demand.