"innevarande" English translation

SV

"innevarande" in English

SV innevarande
volume_up
{adjective}

innevarande (also: aktuell, allmän, gångbar, nuvarande)
För Malta är situationen densamma under innevarande mandatperiod.
Malta's situation remains unchanged in the current parliamentary term.
Vi kan även vänta oss ett överskott på flera miljarder för innevarande år.
Furthermore, there will be a surplus of billions for this current year.
När det gäller innevarande år är facit hittills mer blandat.
As far as the current year is concerned, the figures are not quite as pleasing.
Biologisk mångfald är en viktig miljöprioritering för kommissionen under dess innevarande mandatperiod.
Biodiversity is a key environmental priority for the Commission during its present term.
Det kanske kan vara intressant att veta att samma trend har fortsatt under innevarande år.
You may be interested to know that the same trend has continued to the present year.
För detta kommer kommissionen att förbereda nödvändiga förslag före utgången av innevarande år.
The Commission will present its proposals for their revision before the end of this year.

Synonyms (Swedish) for "innevarande":

innevarande

Context sentences for "innevarande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet innebär en ökning från innevarande år med 5, 2 miljoner euro eller 0, 6 procent.
This represents a rise of 5.2 million euros on this year's figure, or 0.6 %.
SwedishDess betydelse har emellertid blivit allt tydligare, särskilt under innevarande år.
However, its importance has become evident, especially during the course of this year.
SwedishVi vill ha ett gediget och hållbart bidrag, inte bara för innevarande år.
We are arguing for a solid and sustained contribution, not just for one year.
SwedishYtterligare 200 miljoner euro – det är mycket pengar – har avsatts för innevarande år.
Another EUR 200 million – which is a lot of money – has been set aside for this year.
SwedishYtterligare 200 miljoner euro – det är mycket pengar – har avsatts för innevarande år.
Another EUR 200 million – which is a lot of money – has been set aside for this year.
SwedishStödet bör göras tillgängligt redan under andra hälften av innevarande år.
The aid should be made available as early as the second half of this year.
SwedishRådet är särskilt oroat över att rekryteringen har tappat fart under innevarande år.
The Council is especially concerned about the way recruitment has slowed down this year.
SwedishJag menar att detta arbete bör kunna inledas redan under innevarande år.
I think it ought to be possible to begin this work no later than this year.
SwedishUnder innevarande år har många av oss träffat Ibrahim Rugova.
Mr President, during this year many of us have met Mr Ibrahim Rugova.
SwedishJag hoppas att det kommer att ske under innevarande mandatperiod, före valet 2009.
I hope that it will be done during this European Parliament term, before the 2009 elections.
SwedishUnder år 2000 dog 75 personer, 139 under år 2001 och 250 hittills under innevarande år.
Seventy-five people died in 2000, 139 in 2001 and so far this year 250.
SwedishFörenta staternas utgiftsunderskott för innevarande budgetår motsvarar 6 EU-budgetar.
The United States deficit for this financial year is equivalent to 6 European Union budgets.
SwedishNi har tagit fram en mycket bra rapport till denna sista debatt i innevarande mandatperiod.
In this latest debate of this parliamentary term, you have produced a very good report.
SwedishDärför har vi för innevarande år, dvs. 2011, avsatt 33 miljoner euro.
For this reason, we are budgeting for this year, 2011, EUR 33 million.
SwedishUnder Europaparlamentets innevarande valperiod håller vi på att bygga rättigheternas Europa.
In this parliamentary term, the Europe of rights is being constructed.
SwedishHur stor budget är avsatt för vägbyggen på Malta under innevarande mandatperiod?
What is the budget allocated for the construction of road infrastructure in Malta for this legislature?
SwedishAntalet är ju till exempel tredubbelt jämfört med det innevarande året.
That number is three times what it was for this year, for example.
SwedishFör innevarande ordförandeperiod och nästa behöver Europa en kommission med en ledare på heltid.
For this presidential term and the next, Europe needs a Commission with a full-time head.
SwedishUnder innevarande år vill jag påskynda dessa förhandlingar.
During the course of this year I want to accelerate these negotiations.
SwedishVi påbörjade detta ärende under den förra parlamentsperioden, inte under den innevarande.
We started on this in the last Parliament, not this one.