SV inskränka
volume_up
{verb}

1. general

De kan inte godtas eftersom de skulle inskränka kommissionens initiativrätt.
They cannot be accepted as they would restrict the Commission's right of initiative.
Dessutom verkar ändringarna av betänkandet inskränka medlemsstaternas handlingsutrymme.
Furthermore, the changes to the report seem to restrict the Member State's scope for action.
Men om vi inte vill inskränka rörligheten, då måste vi själva förändras.
If we do not want to restrict mobility, however, then we ourselves must change.
inskränka (also: begränsa)
Jag vill inskränka mig till några principiella påpekanden.
Mr President, I will limit myself to only a few basic comments.
Det är inte rätt att helt enkelt inskränka sig till att försvara det som en gång var.
We are not here to limit ourselves to defending the status quo.
Emellertid kan vi inte inskränka oss till att övervaka uppdrag.
However, we cannot limit ourselves to monitoring missions.
inskränka (also: , förkorta, avtala, krympa)
inskränka
volume_up
to cramp {vb} [fig.]
inskränka (also: urarta, förringa)
Att inskränka sig till statsbudgeten räcker inte när det gäller styret i våra partnerländer.
It is not enough to look at the public budget in a narrow sense when we talk about governance in our partner countries.
inskränka (also: förkorta, reducera)
Det var väl synd att ni måste inskränka era lovord.
What a pity you had to qualify your praise.
inskränka (also: hindra, avhålla, tygla, spärra in)
inskränka (also: begränsa)
inskränka (also: hindra, fästa, begränsa, fjättra)
inskränka (also: binda fast, fästa, binda ihop, begränsa)

2. business

inskränka
De kan inte godtas eftersom de skulle inskränka kommissionens initiativrätt.
They cannot be accepted as they would restrict the Commission's right of initiative.
Dessutom verkar ändringarna av betänkandet inskränka medlemsstaternas handlingsutrymme.
Furthermore, the changes to the report seem to restrict the Member State's scope for action.
Men om vi inte vill inskränka rörligheten, då måste vi själva förändras.
If we do not want to restrict mobility, however, then we ourselves must change.
inskränka
inskränka
Jag hoppas att denna förordning uppmuntrar flygbolagen och reseföretagen att inskränka sin normala praxis.
This regulation will, I hope, encourage airlines and travel companies to curtail their normal practices.
Det litauiska parlamentet tycks inskränka homosexuellas rättigheter på ett alltmer skamlöst sätt.
Their Parliament seems to be becoming ever more shameless in the way in which it is curtailing gay rights.
En del av hennes lösning ligger i att drastiskt inskränka rätten att koppla in en domstol för att motarbeta en utländsk dom.
A part of her solution involves drastically curtailing the right to call in a judge in order to overturn a foreign court order.

3. formal

inskränka (also: begränsa)
volume_up
to localise {vb} [Brit.] [form.]
inskränka (also: begränsa)
volume_up
to localize {vb} [Amer.] [form.]

Synonyms (Swedish) for "inskränka":

inskränka

Context sentences for "inskränka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag ska inskränka mig till att nämna två sådana områden som egentligen hör ihop.
I shall mention only two such problem areas, which in fact are interrelated.
SwedishJag vill därför inskränka mig till endast tre av dem: ändringsförslag 4, 5 och 7.
I want to confine myself, therefore, to just three of them: Amendments Nos 4, 5 and 7.
SwedishSamtalen med rebellerna måste inskränka sig till frågan om att lämna ifrån sig vapnen.
Talks with these rebels must be confined to the objective of disarming them.
SwedishJag ska inskränka mig till att nämna två sådana områden som egentligen hör ihop.
In my view, only a very small number of somewhat equivocal issues remain as yet unresolved.
SwedishDenna får inte heller uteslutande inskränka sig till nya lagstiftningsåtgärder.
On the contrary, existing legislation must also be checked for flaws.
SwedishMen vi säger sedan att vi av politiska skäl kommer att inskränka detta.
We then say, though, that we will be restricting this for political reasons.
SwedishDet kommer inte bara att inskränka sig till spridandet av övervakningsdata.
It will not be confined simply to the transmission of surveillance data.
SwedishMan kan inte och man bör inte inskränka det demokratiska utövandet till ett handelsutbyte.
We cannot and should not reduce the democratic process to an exercise in bargaining.
SwedishJag ska inskränka mig till att kommentera det för protokollet i kväll.
I shall confine myself to commenting on that for the record this evening.
SwedishVi får inte inskränka oss till att dela ut ris och bröd, hur nödvändigt det än kan vara.
We cannot confine ourselves to distributing rice and bread, however necessary that may be.
SwedishFör närvarande är det stora problemet att vi inte bör inskränka innehavarens rätt att köra.
The big problem at the moment is that we must not diminish the holder's right to drive.
SwedishEU-politiken på Balkan får inte inskränka sig till att öppna kontor och nyhetsbyråer.
The creation of offices and agencies should not be the sum total of EU policy in the Balkans.
SwedishJag skulle vilja inskränka mig till reparationsklausulen.
Madam President, I want to confine my remarks to the repairs clause.
SwedishI mitt bidrag vill jag inskränka mig till att följa upp vad som har blivit av dessa förslag.
I intend to confine my remarks today to considering what has become of that initiative.
SwedishEn strävan att inskränka fiskeansträngningarna kommer att vara ett bärande inslag i reformen.
Restrictions on the fishing effort will be a cornerstone of the reforms.
SwedishEftersom jag endast har en kort tid till mitt förfogande ska jag inskränka mig till ett par frågor.
As I only have a short time available, I shall just raise a couple of issues.
SwedishI motsats till vad en stor del av högern här anser kan staten inskränka friheten.
Contrary to the claims of a large part of the right of the hemicycle, the State can attack liberties.
SwedishProgramutskotten måste inskränka sig till strategiska och normativa samordningsfrågor.
The programme committees must confine themselves to coordinating strategic and normative issues.
SwedishJag skall inskränka mig till luftföroreningar från stora förbränningsanläggningar.
Mr President, I will confine myself to air pollution caused by large combustion plants.
SwedishVi har visserligen de bindande målen, men när det gäller deras nivå har vi varit tvungna att inskränka oss.
It is true that we have binding targets, but we had to rein in the level of these.