"inslag" English translation

SV

"inslag" in English

SV

inslag {neuter}

volume_up
Vi kommer dock inte att nå dessa resultat utan två absolut nödvändiga inslag.
However, we will not achieve these results without two absolutely vital ingredients.
Detta är för övrigt ett viktigt inslag i gemenskapens modell för hållbar utveckling, men det framgår även av den internationella konventionen om biologisk mångfald.
In any case, that is an essential ingredient of the model of sustainable development which the Community is promoting, but it also emerges from the International Convention on Biodiversity.
I betänkandet blandas vissa obestridliga uppgifter med andra inslag som bara är hypoteser, och slutligen dras slutsatser vilka minst sagt framkallar frågetecken beträffande föredragandens avsikter.
The report contains a mixture of undisputed findings and hypotheses and draws conclusions which, at the very least, force us to question the rapporteur's intentions.
inslag (also: korp, val, väv, väft)
Jag märkte det inslaget i hennes betänkande likaså.
I saw that strain in her report as well.
Vrinnevis ökade ansvar för läkarutbildningen innebär också en ”akademisering”, det vill säga ett ökat inslag av forskande personal.
Vrinnevi’s increased responsibility for medical training also entails “academisation” – an increased strain of research staff.
inslag (also: blixt, drag, period, rand)
Vi upplevde början på ett ganska oroande inslag av intolerans i detta utskott när Rocco Buttiglione bekämpades som kommissionsledamotskandidat.
We saw the beginning of a rather worrying streak of intolerance in that committee when Mr Buttiglione was opposed as a Commission nominee.
inslag (also: väv, väft)
inslag (also: väv, väft)

Context sentences for "inslag" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI dag har viktigare inslag tillkommit, nämligen valmöjlighet och politisk vilja.
Today, the more important element of choice and political will has been added.
SwedishBortsett från det är många inslag i direktivet helt och hållet utan skyldigheter.
Apart from that many elements in the Directive are entirely without obligation.
SwedishDetta är tyvärr inte lika bra, men det finns trots allt en del bra inslag i det.
This, unfortunately, is not so good although there are some good things in it.
SwedishDessa inslag finns också med i Lissabonstrategin och i EU:s strategi för 2020.
These elements also exist in the Lisbon Strategy and the EU strategy for 2020.
SwedishEtt särskilt inslag i detta är Europaparlamentets dialog med Ukrainas parlament.
A particular feature of that is your House’s dialogue with the Ukrainian parliament.
SwedishAngående: Nya inslag i förhandlingarna om Cyperns medlemskap i Europeiska unionen
Subject: New factors in the negotiations on the accession of Cyprus to the EU
SwedishHysteri kring klimatförändringarna framkallar ibland verkligt totalitära inslag!
Hysteria about climate change does sometimes bring out veritable totalitarian traits!
SwedishGlobalismen är en ideologi som hämtar många inslag från typisk västerländsk religion.
Globalism is an ideology that takes many elements from typical Western religion.
SwedishDetta är viktiga inslag för att minska konsekvenserna av den ekonomiska krisen.
These are important elements in alleviating the consequences of the economic crisis.
SwedishVår förmåga att ta itu med detta problem måste vara ett viktigt inslag i vad vi gör.
Our ability to address this problem has to be an essential element in what we do.
SwedishDet finns emellertid vissa inslag i betänkandet som vi starkt motsätter oss.
There are, however, some elements in the report to which we are strongly opposed.
SwedishLagring och utplåning av sådana uppgifter är grundläggande inslag i detta skydd.
The storage and disposal of such data is a crucial part of this safeguard.
SwedishDet är verkligen ett viktigt inslag i det europeiska byggets korta historia.
This is a truly important moment in the short history of European integration.
SwedishMed detta sagt välkomnar jag detta betänkande som innehåller många positiva inslag.
Having said that, I welcome this report which has many positive things in it.
SwedishDet finns också ett helt nytt inslag i reklamen, och detta täcks inte av texterna.
There is also something quite new in advertising, which is not covered by the texts.
SwedishEtt annat viktigt inslag är den verktygslåda som Christel Schaldemose ansvarade för.
Another important aspect is the toolbox, for which Mrs Schaldemose was responsible.
SwedishVi kommer dock inte att nå dessa resultat utan två absolut nödvändiga inslag.
However, we will not achieve these results without two absolutely vital ingredients.
SwedishSom ett negativt inslag under den här perioden har vi emellertid frågan om Österrike.
If there is one negative side to this six-month term, it is the Austrian question.
SwedishHär finns även ett ökat inslag av köns-, livsstils- och folkhälsoaspekter.
There is also a greater element of gender, lifestyle and public health aspects.
SwedishÖvergrepp mot kvinnor är emellertid fortfarande ett betydande inslag i konflikter.
However, abuse of women is often still a major characteristic of conflicts.