"instämma" English translation

SV

"instämma" in English

SV instämma
volume_up
[instämde|har instämt] {verb}

1. general

instämma (also: samtycka)
Tills dess kommer det helt enkelt inte på tal att vi skall kunna instämma med det.
Until that time there is simply no question of us being able to assent to it.
Andra lösningar skulle antagligen vara mindre gynnsamma för miljöskyddet och därför kan min partigrupp instämma med det här betänkandet.
Other solutions would probably have a less favourable effect on environmental protection, and my group can assent to this report on that basis.
Ändringsförslagen med nummer 1, 2, 4 till 10, 12 till 40, 42 till 54, 57, 58 och 60 till 64 återger rådets text för de punkter där kommissionen kan instämma.
Amendments Nos 1, 2, 4 to 10, 12 to 40, 42 to 54, 57, 58 and 60 to 64 reflect the Council text on the points to which the Commission can give its assent.

2. law

instämma
Man kan inte annat än instämma i domskälen i detta betänkande, som i kraft av de förhållanden som beskrivs utgör en anklagelseakt mot den rådande ekonomiska ordningen.
Mr President, I can only support the reasons adduced in this report, which is, by the very facts that it cites, an indictment of the current economic system.
instämma (also: stämma)
Vi kunde instämma vem som helst i landet inför ombudsmannens utskott, och det särskilda utskottsförfarandet, vilket jag kommer att diskutera på två minuter, är något som vi kan lära av.
We could summon anyone in the country before the Ombudsman committee, and the select committee procedure which I will discuss in two minutes is something that we could learn from.

Synonyms (Swedish) for "instämma":

instämma

Context sentences for "instämma" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag kan helt och hållet instämma i vad vår kollega precis sagt.
(DE) Madam President, I can entirely endorse what our colleague has just said.
SwedishHerr ordförande, jag skulle också vilja instämma i lyckönskningarna till Fontaine.
Mr President, I should also like to join in the congratulations to Mrs Fontaine.
SwedishVi måste instämma i att EU:s utveckling har gått hand i hand med utvidgningarna.
We have to agree that development of the EU has gone hand in hand with enlargement.
SwedishJag vill instämma i de övrigas gratulationer av föredraganden.
Mr President, I wish to join with the others in congratulating the rapporteur.
SwedishJag kan inte instämma med kommissionären när han talar om de nationella ramarna.
I cannot agree with the Commissioner when he speaks of the national envelope.
SwedishJag vill instämma i den kritik som har framförts här i kammaren.
   Mr President, I should like to add to the criticism expressed in this House.
SwedishPutin sade sig instämma i behovet och det brådskande i att finna en sådan lösning.
Mr Putin agreed that there was an urgent need to find a solution of this kind.
SwedishJag kan inte instämma i retoriken att detta är ett försök att skriv om historien.
I cannot agree with the rhetoric that this is an attempt to rewrite history.
SwedishJag kan varmt instämma i vad som sagts i de föregående inläggen.
Mr President, I am in sincere agreement with what was said in the previous speech.
SwedishJag skulle vilja instämma i allt det beröm som föredraganden fått här.
Mr President, I would like to join all those who have thanked the rapporteur here.
SwedishKommissionen kan inte instämma i ändringsförslagen 23 och 25 som gäller tullavgifter.
The Commission cannot agree with Amendments 23 and 25 relating to customs fees.
SwedishDet finns också punkter där vi inte kunnat instämma i konsulternas förslag.
There are also points on which we have disagreed with the consultants' proposals.
SwedishJag tror att denna klarhet behövs om vi skall kunna instämma i förklaringen.
I believe that we need this clarity to be able to vote in favour of the agreement.
SwedishJag kan inte instämma med Ribeiro om den tid det har tagit för oss att nå hit.
I have to disagree with Mr Ribeiro about the length it has taken for us to get here.
Swedish(LT) Jag vill också instämma i dagens gratulationer till Estlands förvaltning.
(LT) I would also like to add to today's congratulations to Estonia's administration.
SwedishJag vill också instämma med min kollega och än en gång tacka er, herr talman.
Secondly, I join my fellow Member in again congratulating you, Mr President.
SwedishJag kan därför inte instämma med att det vore bra att upphäva vårt bilaterala avtal.
Therefore, I cannot agree that suspending our bilateral agreement would be helpful.
SwedishJag måste instämma med Elisabeth Jeggle.
on behalf of the ECR Group. - Mr President, I have to agree with Mrs Jeggle.
SwedishJag kan tyvärr inte instämma till fullo med det han har skrivit i sin rapport.
Unfortunately, I do not agree fully with what he has written in his report.
SwedishDet finns också punkter där vi inte kunnat instämma i konsulternas förslag.
There are also points on which we have disagreed with the consultants ' proposals.