"jobb" English translation

SV

"jobb" in English

SV jobb
volume_up
{neuter}

1. general

Jobb för medföljande kan dock universitetet inte garantera.
Employment for a partner, however, is not something the university can guarantee.
I takt med att fler får jobb kommer också arbetslivets villkor alltmer i fokus.
As more people take up employment, the focus on working conditions increases.
Arbetslöshet, sysselsättning och nya jobb är nationella uppgifter.
Unemployment, employment and new jobs are national tasks.
volume_up
job {noun}
Det vore kanske möjligt att underlätta både kameramannens jobb och vårt jobb.
Perhaps it would be possible to ensure that both the cameraman's job and our job are made easier.
För varje jobb som skapas i en stormarknad, försvinner fem till åtta jobb i närområdet.
For every job created in a hypermarket, five to eight are lost in the surrounding area.
Peter Dewindt fick jobb som röntgensjuksköterska direkt efter utbildningen.
Peter Dewindt got a job as a radiographer immediately after training.
jobb (also: verk, uppgift, arbete, insats)
volume_up
work {noun}
Kommissionen gör ett bra jobb - ett mycket bra jobb, faktiskt.
The Commission is doing good work - very good work, in fact.
Det är framförallt inom hushållsområdet där det behövs jobb av detta slag.
The main area in which work is needed is actually that of domestic householders.
De kanske inte har fått jobb från början men får ett jobb på den andra sidan landsgränsen.
Perhaps they could not find a job at first but found work on the other side of the border.
jobb (also: kneg)
volume_up
graft {noun} [Brit.] [coll.]
jobb (also: kneg, malning, slitgöra)
volume_up
grind {noun}
Om vi kan ge dem detta genom europeiska och nationella grundregler, då kan också jobb skapas.
If we can provide that through the European and national ground rules, jobs can then be created too.
De kommer snart att upptäcka att ingen parlamentsledamot som tar sitt jobb på allvar kommer att vara med på detta.
We will hold our ground across the board if anyone tries to undermine Parliament's fundamental democratic right to set the budget.
Tyvärr även med de möjligheter jag har, även med det antal jobb som jag förmodligen har, även med den knappa sömn jag får, är det omöjligt att göra det.
Do you really think that by deploying troops on the ground, the minds of people are going to change?
jobb (also: anställning)
volume_up
spot {noun} (placement)

2. old-fashioned

jobb (also: hytt, kajplats)
volume_up
berth {noun}

Context sentences for "jobb" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDessa jobb kunde förstöras mycket snabbt genom vårt missförstånd och vår röstning.
Those jobs could be destroyed very quickly by our misunderstanding and our vote.
SwedishDet finns också jobb som inte alltid är bra och som man inte kan försörja sig på.
There are also jobs that are not always good and that do not provide a living.
SwedishForskning och innovation står överst på EU:s dagordning för tillväxt och jobb.
Research and innovation are at the top of the EU's agenda for growth and jobs.
SwedishFörra året försvann 9 500 jobb inom tillverkningssektorn bara i denna region.
Last year 9 500 jobs were lost in the manufacturing sector in the region alone.
SwedishBättre lagstiftning är en grundpelare i denna politik för jobb och tillväxt.
As part of this policy for jobs and growth, better regulation is a key pillar.
SwedishI era meddelanden hävdas det att EU kommer att kunna skapa 3,6 miljoner nya jobb.
Your communiqués state that Europe would be in a position to create 3.6 million jobs.
SwedishHavsbaserad energi bidrar till renare energi, jobb och ekonomisk tillväxt.
Offshore energy contributes to clean energy as well as jobs and economic growth
SwedishDet är antalet jobb Tom tackat nej till, innan vi hittade ett nära hemmet.
It's the number ofjob offers Tom turned down before we found one close to home.
SwedishOm du vill hitta lediga jobb inom Jabra ska du besöka vår Jabra jobbportal.
For current career opportunities with Jabra please visit our Jabra Career Portal1.
SwedishVi är mycket konkurrenskraftiga, vilket har skapat tusentals jobb i Europa.
We are very competitive, a fact that has created thousands of jobs in Europe.
SwedishOch chefer är i princip människor som har som jobb att störa andra människor.
So these are the things that you don't find elsewhere, but you do find at the office.
SwedishDetta hjälpte till att säkra hundratusentals jobb i de gamla medlemsstaterna.
This helped secure hundreds of thousands of jobs in the old Member States.
SwedishDet beror på att vi pekar på något mycket viktigt och att vi tar våra jobb på allvar.
It is just because we make very valid points and we take our jobs seriously.
SwedishSamtidigt betyder också detta att det krävs mycket jobb för att uppnå ett gemensamt mål.
The Commission has proposed a horizontal directive for several different reasons.
SwedishPå grund av krisen har de i dag förlorat en tredjedel av de jobb som skapades.
Today, as a result of the crisis, they have lost a third of the jobs that were created.
SwedishFörutom att öka antalet jobb är det också viktigt att förbättra deras kvalitet.
In addition to increasing the number of jobs, it is also vital to improve their quality.
SwedishUtan de åtgärder som han planerar kommer jobb att gå förlorade i en mycket stor skala.
Without the measures he has in mind, jobs will be lost on a very grand scale.
SwedishSektorn växer med 10 procent per år och bidrar därmed till att skapa nya jobb.
The sector has been growing by 10 % each year, and contributes to the creation of jobs.
SwedishDet är växtkraften och möjligheten att skapa fler jobb som våra väljare är ute efter.
It is growth and the prospect of creating more jobs which our voters are looking for.
SwedishSådana insatser vore kostnadseffektiva, skulle dra ned utsläppen samt skapa nya jobb.
Such projects would be cost-effective and would reduce emissions and create new jobs.