"ju desto" English translation

SV

"ju desto" in English

ju desto
Our team was informed that the translation for "ju desto" is missing.

Similar translations for "ju desto" in English

ju adverb
English
desto adverb

Context sentences for "ju desto" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJu storskaligare desto mer kostnadseffektivt, men det finns naturligtvis gränser.
The greater the scale, the more cost-effective, but there are limits of course.
SwedishJu större antalet medlemsstater, desto större är faran för att en kris ska uppstå.
The bigger the number of states the greater the danger of a crisis occurring.
SwedishJu bättre förhållande, desto säkrare värld och desto bättre situation för våra folk.
The better the relationship, the safer the world and the better off our people.
SwedishDet är känt att ju högre skatterna är desto mer lockande blir skatteflykten.
We all know that, the higher the tax, the more attractive tax evasion becomes.
SwedishJu mindre företaget är, desto svårare blir det nämligen för EU att nå fram till det.
The smaller an enterprise is, the more difficult the access the EU has to it.
SwedishVi måste därför gå i riktning mot ett harmoniserat system, och ju förr desto bättre.
Accordingly, we need to move towards a harmonised system, and the sooner the better.
SwedishDet är ett bra initiativ och ju tidigare det införs desto bättre för alla.
It is a good initiative and, the sooner it is introduced, the better for everybody.
SwedishAlltså: ju mer ekonomin blomstrar, desto fler tycks det bli som stöts ut i fattigdom.
So the more the economy flourishes, the more people seem to be consigned to poverty.
SwedishJu kortare listan är, desto lättare är det för allmänheten att förstå våra målsättningar.
The shorter the list, the easier the public will find it to understand our aims.
SwedishIdén är att återspegla principen om att ju yngre offret är desto grövre är brottet.
The idea is to reflect the principle that the younger the victim the worse the offence.
SwedishJu bättre produkten är, desto mer borde tillverkaren välkomna detta direktiv.
The better the product, the more the maker should welcome this directive.
SwedishJu högre frekvens desto finare känslighet, men också kortare räckvidd.
The higher the frequency the finer the sensitivity, but the shorter the range.
Swedish. ~~~ Ju större bil, desto bättre.
And this is all relative to unrestrained -- the bigger the bar, the better.
SwedishOch det visar sig, att ju äldre du blir, desto mindre risk finns det att du skiljer dig.
And as it turns out, the older you get, the less likely you are to divorce.
SwedishJu färre leverantörer, desto mindre konkurrens och desto högre kostnader!
The fewer suppliers there are, the less competition there is and the higher costs are.
SwedishVi måste återuppbygga allmänhetens förtroende för flygindustrin, ju förr desto bättre.
We must restore public confidence in aviation and the sooner the better.
SwedishJu högre skatt, ju mer administration desto högre motiv för att inte deklarera arbete.
The higher the tax, the more the red tape, the greater the incentive not to declare work.
SwedishJu förr vi röstar, desto snarare kan ni börja er välförtjänta paus.
Ladies and gentlemen, the sooner we vote, the sooner you can start your well-earned recess.
SwedishKravet på harmonisering är desto större ju mer lättrörliga produktionsfaktorer det är fråga om.
The more mobile a production factor is, the greater the need for harmonization.
SwedishJu längre konflikten fortsätter, desto mer blir den en källa till regional instabilitet.
The longer the conflict continues, the more it becomes a source of regional instability.