"justera" English translation

SV

"justera" in English

SV justera
volume_up
[justerade|har justerat] {verb}

Om ingen har något att invända kan ni därför justera beloppet tillsammans med samordnarna.
If nobody objects, therefore, you may adjust the sum together with the coordinators.
På sådana webbplatser kan Chrome inte justera teckenstorleken.
For those sites, Chrome won’t be able to adjust the font size.
Vi kommer att reformera pakten, eller snarare justera tillämpningsåtgärderna.
We are going to reform the Pact, or rather, to adjust its implementing measures.
Kommer rådet att driva utvecklingen framåt för att justera denna brist på mänskliga rättigheter?
Will the Council take those positive steps to correct this lack of human rights?
Syftet med övningen är att upptäcka misstag och svagheter och justera dem.
The purpose of the exercises is to detect mistakes and weaknesses and correct them.
Det skulle åtminstone kunna justera några av överdrifterna.
It could at least correct some of the excesses.
På ytan är det en teknisk åtgärd att justera finansieringen.
On the face of it, this is a technical measure to readjust funding.
Erfarenheten lär oss att vi måste justera balansen mellan förutsägbarhet och flexibilitet.
Experience teaches us that we have to readjust the balance between predictability and flexibility.
Det är alltså en felkalkylering på 1, 4 miljarder ecu, eftersom kommissionens förslag om att justera spannmålspriserna inte godtogs av rådet.
There is an overshoot of ECU 1.4bn because the proposal by the Commission to readjust cereal prices was not accepted by the Council.
justera (also: mäta, beräkna)
Jag anser att detta åtagande från stats- och regeringscheferna är viktigt för att justera den europeiska politikens trovärdighet på ett så känsligt område som asylpolitiken.
In my view, this commitment by the Heads of State or Government is important for gauging the credibility of European policy in a field as sensitive as asylum policy.
justera
Jag tvingades justera bilden lite, men det är under kontroll nu.
I had to tweak the image a little bit, but it's under control now.
Följande parametrar är valfria och användbara när du vill justera hur annonserna begärs och visas.
These parameters are optional and useful for tweaking how ads are requested or rendered.

Synonyms (Swedish) for "justera":

justera

Context sentences for "justera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi kommer att reformera pakten, eller snarare justera tillämpningsåtgärderna.
We are going to reform the Pact, or rather, to adjust its implementing measures.
SwedishSyftet med övningen är att upptäcka misstag och svagheter och justera dem.
The purpose of the exercises is to detect mistakes and weaknesses and correct them.
SwedishStödpunkter eller stödlinjer hjälper dig att justera teckningselement när du ritar.
Snap points or snap lines are used to align drawing objects while drawing.
SwedishJag instämmer i kraven på att justera bidragen och jag anser att det är ett bra förslag.
I agree with the idea of modulating the premium and consider it a useful proposal.
SwedishVi måste därför snarast vidta åtgärder för att justera dagens syn på familjer.
Therefore, we have to step up action to put the contemporary image of the family straight.
SwedishOm ingen har något att invända kan ni därför justera beloppet tillsammans med samordnarna.
If nobody objects, therefore, you may adjust the sum together with the coordinators.
Swedish3D-diagram kan du rotera och tippa interaktivt med musen för att justera dem optimalt.
3D charts can be rotated and flipped with the mouse for optimal design.
SwedishNi kommer att märka att vi skall justera protokollet från sammanträdet.
You will be aware that we are about to approve the Minutes of the sitting.
SwedishAtt justera våra insatser och vår strategi är en viktig aspekt av handlingsplanen.
Aligning our efforts and our approach is a key aspect of the plan.
SwedishKommer rådet att driva utvecklingen framåt för att justera denna brist på mänskliga rättigheter?
Will the Council take those positive steps to correct this lack of human rights?
SwedishJag säger bara det, även om det naturligtvis är mycket viktigt att justera ett protokoll.
That is all that I am saying, even if it is very important to get the Minutes approved.
SwedishHerr Macartney, i vilket fall som helst är vi i färd med att justera protokollet.
Anyway, Mr Macartney, we are now on the adoption of the Minutes.
SwedishVi har för övrigt också protokollet att justera, vilket ger dem lite tid till att tänka efter.
We still have to approve the Minutes, which will give them time to think.
SwedishVi måste alltså justera förfarandena, både i praktiken och i lagen.
Thus, we need to adjust procedures, both in practice and in legislation.
SwedishNär vi alltså har fått fram de versioner som saknas kommer vi att justera protokollet.
Therefore, when we have the remaining versions we will proceed with the approval of the Minutes.
SwedishVi försöker, men vi har alltid möjlighet att justera budgeten, och detta är mycket viktigt.
We try, but we always have the opportunity to adjust the budget, and this is very important.
SwedishDet är svårt att övertyga rådet om att justera flerårsbudgeten.
It was difficult to persuade the Council to adjust the multiannual budget.
SwedishDet här kommandot visar alla möjligheter att justera textobjekt.
Use this command to view the options available for aligning text objects.
SwedishNär det gäller frågan om ledamöternas löner är det inte parlamentets ansvar att justera dem.
On the issue of Members' salaries, it is not Parliament's responsibility to update salaries.
SwedishDen bör göra det möjligt att justera taken för de olika rubrikerna.
This should allow an adjustment of the different headings' ceilings.