SV kämpa
volume_up
[kämpade|har kämpat] {verb}

Detta bör vi kämpa för globalt och vi bör kämpa för de mänskliga rättigheterna.
We should fight this point globally and fight for human rights.
2 miljarder ecu är den summa vi kommer att kämpa för och kampen börjar nu.
ECU 2 billion is what we are going to fight for and the fight will commence now.
Europeiska centralbanken måste kämpa mot inflation, men även mot recession.
The European Central Bank must fight against inflation, but also against recession.
kämpa (also: strid)
För att komma till nivå två måste du kämpa mot en Mekan.
To get to level two, you're gonna have to battle a Mech.
Det var vi naturligtvis tvungna att kämpa hårt för, men den är med nu.
We had to fight a tough battle to achieve this, of course, but now it is here.
Vi fortsätter ändå att kämpa vidare tillsammans. En dag kommer vi att nå vårt mål.
Nevertheless, we continue to battle on together; we will get there one day.
Daphne är en hjälpåtgärd som gör det möjligt för oss att kämpa mot detta våld.
Daphne is a support measure that makes it possible for us to combat this.
Jag vill inte tro att det saknas vilja för att kämpa mot det här gisslet.
I cannot believe that they have no wish to combat this scourge.
Jag är vald på ett mandat för att kämpa emot politisk klåfingrighet.
I was elected on a mandate to combat politicians ' inability to leave things alone.
Jag kan inte avhålla mig från att säga att den som inte kan kämpa, tas inte heller på allvar som partner.
I cannot help commenting here that anyone who cannot engage in conflict will not be taken seriously as a partner either.
Vi måste kämpa mot migrationens underliggande orsaker i form av fattigdom och konflikter.
We must fight against the underlying causes of migration in the shape of poverty and conflicts.
Vi vill försvara oss på den internationella arenan, kämpa för en hållbar utveckling, diskutera oljepriserna, konfliktförebyggande och andra viktiga frågor.
We would like to stand up on the international scene, to fight for sustainable development, to discuss oil prices, conflict prevention and other important issues.
kämpa (also: strida, tävla)
I Rumänien har vi en utbredd korruption och problem med rättsväsendet att kämpa med.
In Romania we have extensive corruption and problems with the judiciary to contend with.
Vi behöver fiskimport, men jag vill kämpa för att det inte ska ske på vår bekostnad.
We need fish imports, but I would contend that these should not come at any cost.
De små och medelstora företagen kommer att få kämpa med enorma problem om bestämmelserna ska genomföras.
SMEs would have massive problems to contend with when implementing these regulations.
Georgien har dessutom tvingats kämpa med några mycket speciella problem.
Moreover, Georgia has also had to struggle with some quite special problems.
Utan tvekan måste de kämpa mot många fördomar och svårigheter i vårt samhälle.
They certainly have to struggle with many prejudices and difficulties in our society.
Många av dem fortsätter att kämpa med översvämningens tragiska följder.
Many of them continue to struggle with the flood's tragic effects.
Man kan hysa farhågor om det och alltså måste man tills dess framför allt kämpa för det, då det är livsviktigt för det europeiska idealet!
One can also fear it and so, above all, we must henceforth militate for that, as it is vital for the European ideal!
Vi är beredda att kämpa tillsammans med er om den nya definitionen av Lissabonstrategin och att samarbeta med er om detta.
We are prepared to tussle with you over the new definition of the Lisbon strategy and to work with you on this.
kämpa (also: tävla)
Dock torde det vara klart för var och en som uppmärksamt har följt våra debatter i denna församling, att vi inte, som inom jordbruket, har att kämpa med överskott.
Anyone who has been carefully following the debates in this House will understand that we do not have to wrestle with surpluses as farming does.
kämpa

Context sentences for "kämpa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFrån och med nu och fram till valet 2009 kommer EU att kämpa för sin egen framtid.
Between now and the 2009 elections, Europe will be playing for its own future.
SwedishSolidaritet inspirerade nationer att återfödas och folk att kämpa för sin frihet.
Solidarity inspired nations to be reborn and peoples to rise up for freedom.
SwedishOm ni vill att våra medborgare ska relatera till EU är detta en sak att kämpa för.
If you want our citizens to relate to the EU, I give you a cause worth championing.
SwedishLåt oss även kämpa för folket, även det brittiska folkets, frihet och rättigheter.
Let us also champion it for freedom and rights for people, including British people.
SwedishVanliga människor får kämpa för sitt levebröd eftersom priserna blir allt högre.
Ordinary people are literally running after the money as the prizes are getting higher.
SwedishJag anser att Frankrike, återigen, har ett tillfälle att kämpa för Europas sak.
I believe that France, once again, has the opportunity to champion the cause of Europe.
SwedishEuropa har en lång tradition av att kämpa för lika rättigheter för kvinnor och män.
Europe has a long tradition of fighting for equal rights for men and women.
SwedishJag anser att vi borde kämpa hårdare för ömsesidiga avtal om äganderätt.
I think we should be fighting harder for reciprocal agreements on ownership rights.
SwedishMina damer och herrar, fortsätt att kämpa för denna sak även under nästa mandatperiod.
Ladies and gentlemen, please remain loyal to this cause in the coming period as well.
SwedishJag är mycket engagerad i detta, och vi måste kämpa för att uppnå det tillsammans.
I am very committed to this, and we must strive to achieve it together.
SwedishDet har inte varit någon självklarhet och vi har fått kämpa in i det sista.
This could not be taken for granted, and we struggled over it to the last.
SwedishDetta är ett av de allvarligaste fenomenen som Europeiska unionen har att kämpa med.
This is one of the most serious phenomena which the European Union has had to confront.
SwedishDet är det bästa sättet för att kämpa för demokratins pånyttfödelse i Irak.
That is the best way of fighting for the renaissance of democracy in Iraq.
SwedishVi kan emellertid inte sluta kämpa för de värderingar som Europeiska unionen vilar på.
However, we cannot stop fighting for the values on which the European Union is founded.
SwedishNi kommer att få kämpa emot arbetslöshet och fattigdom under de kommande månaderna och åren.
You will be combating unemployment and poverty in the coming months and years.
SwedishDet är vad vi kommer att kämpa för att nå tillsammans med er, herr Buzek.
That is what we will be fighting to achieve together with you, Mr Buzek.
SwedishDärför insisterar jag, herr kommissionär, på att ni fortsätter att kämpa åt samma håll.
So I urge you, Commissioner, to continue fighting in the same direction.
SwedishI båda fallen måste vi också kämpa för att ge allmänheten vad den vill ha.
In both cases we are also struggling to give the public what it wants.
SwedishVi vill föra en dialog, men inte gå längre än till de mål som vi tänker kämpa för.
Our spirit is one of dialogue, but not of going beyond the objectives that we intend to defend.
SwedishFör det fjärde fortsätter vi att kämpa för demokratisk behandling av lagar.
Fourthly we continue to argue for the democratic discussion of laws.