"kämpa om" English translation

SV

"kämpa om" in English

SV kämpa om
volume_up
{verb}

Context sentences for "kämpa om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi måste fortsätta att kämpa för att värna om och sprida den europeiska civilisationens värderingar.
We must continue to fight to defend and extend the values of European civilisation.
SwedishDe små och medelstora företagen kommer att få kämpa med enorma problem om bestämmelserna ska genomföras.
SMEs would have massive problems to contend with when implementing these regulations.
SwedishEtt land med en stark valuta kan kämpa om konkurrensandelarna på de internationella marknaderna.
A country with a strong currency can struggle in the competition stakes in international markets.
SwedishVåra förfäder behövde inte kämpa med frågan om när någon var död.
In the past, our ancestors never had to struggle so much with this question of when somebody was dead.
SwedishVad är det för mening med att kämpa för demokrati om andra inte straffas för sitt odemokratiska beteende?
What is the point of being committed to democracy if others can get away with non-democratic behaviour?
SwedishVarför finns det inga förslag om att kämpa emot de regeringar som tar ifrån invandrarna deras grundläggande rättigheter?
Why does it not propose to fight the governments who deprive migrants of fundamental rights?
SwedishDet har talats om att ”kämpa för konstitutionen” och om behovet av att vinna ”slaget om konstitutionen”.
There has been talk of the ‘fight for the Constitution’, and of the need to win the ‘battle for the Constitution’.
SwedishDet handlar bara om att kämpa på det mest effektiva sättet mot de internationella bedrägerierna och den organiserade brottsligheten.
We are concerned with combating international fraud and organised crime as effectively as possible.
SwedishVi är beredda att kämpa tillsammans med er om den nya definitionen av Lissabonstrategin och att samarbeta med er om detta.
We are prepared to tussle with you over the new definition of the Lisbon strategy and to work with you on this.
SwedishDet är tydligt att insolvensdirektivet förhindrar att arbetstagare måste kämpa mot fordringsägare om utestående betalningar.
Clearly, the insolvency directive prevents employees from having to do battle with creditors for outstanding payments.
SwedishMen varför innehåller betänkandet inga förslag om att kämpa mot dem som inför dessa otillständiga villkor för utnyttjande av arbetskraft?
Why, then, does the report not propose to fight those who impose these unacceptable conditions of exploitation?
SwedishVad som krävs nu är en lite större beredskap att kämpa, för även om Europa ser sig självt som stort så är det egentligen litet.
What is called for now is a bit more readiness for the fight, for, while Europe thinks of itself as big, it is in fact small.
SwedishJust det vill medborgare, sociala organisationer och vi som socialdemokrater kämpa om; det gäller nämligen kärnan i frågan.
And it is precisely on this that citizens, social organisations and we as social democrats want to do battle, because it goes to the heart of the matter.
SwedishVi måste kämpa oss fram om vi ska få slut på det som verkligen är en skandal i fråga om kvinnors situation, särskilt i de fattigaste länderna.
We need to forge ahead if we are to bring to an end what is truly a scandal as regards the situation of women, particularly in the poorest countries.
SwedishJag noterade påpekandena om att kämpa för frågor om mänskliga rättigheter och värden, och att det är detta som berör folket, och inte kriminalitet och droger.
I noted the points about fighting for the issues of human rights and values, and that this is what people are about, and not crime and drugs.
SwedishVi beklagar därför uppskjutandet av WTO-förhandlingarna och uppmanar kommissionen starkt att stiga fram och kämpa för en uppgörelse om Doharundan 2007.
We therefore deplore the suspension of the WTO negotiations and strongly urge the Commission to come forward and fight for a settlement on the Doha Round in 2007.
SwedishRegeringar, även den brittiska, är mycket måna om att kämpa för principen om ömsesidigt erkännande vad gäller straff för brott, inklusive europeiska häktningsbeslut.
Governments, including the British one, are very happy to champion the mutual recognition principle in criminal penalties, including the European arrest warrant.
SwedishKommissionen är fast besluten att helhjärtat kämpa för att direktivet om information och medverkan antas och att vi håller den tidsgräns som jag angav.
The Commission is firmly resolved to do everything in its power now to advance acceptance of the directive on information and participation and to meet the deadline which I mentioned.
SwedishEn juridisk person, eller till och med en EU-minister, kommer inte att kunna skapa en gemensam utrikespolitik så länge de stora europeiska staterna fortsätter att kämpa om ledarskapet över EU.
A legal entity, or even an EU minister, will be unable to create common foreign policy as long as the big European states continue to fight for EU leadership.