SV känslig
volume_up
{adjective}

känslig (also: utsökt, fin, skir, delikat)
Allt detta har placerat er i en mycket komplicerad och känslig ställning, fru talman.
All this has left you in a very difficult and delicate position, Madam President.
Situationen i Vitryssland är alltför känslig för att användas som en politisk fotboll.
The situation in Belarus is too delicate to be used as a political football.
Detta är en känslig fråga, inte minst på jordbruks- och fiskeriområdet.
This is a delicate matter, not least in terms of agriculture and fisheries issues.
känslig (also: ömtålig, mottaglig, sensibel)
Endast en decentraliserad hantering av känslig infrastruktur kan minska riskerna.
Only a devolved management of sensitive infrastructures can reduce the level of risk.
Elisabeth Jeggle är en känslig, duktig och utmärkt ledamot av Europaparlamentet.
Mrs Jeggle is a sensitive, capable and excellent Member of the European Parliament.
Djurskydd är en emotionell och mycket politiskt känslig fråga.
Animal protection is an emotional, extremely politically sensitive issue.
känslig (also: medveten, klok, vettig, förnuftig)
Det ska vara en känslig, rationell och nödvändig reglering, inte reglering för regleringens skull.
It should be sensible, rational and necessary regulation, not regulation for regulation's sake.
Irländarnas röster kräver en känslig reaktion och analys, även om endast 33 procent av befolkningen deltog.
The Irish vote demands sensible reaction and analysis, even if only 33 % of the electorate voted.
Irländarnas röster kräver en känslig reaktion och analys, även om endast 33 procent av befolkningen deltog.
The Irish vote demands sensible reaction and analysis, even if only 33% of the electorate voted.
känslig (also: ond, öm, ömtålig, inflammerad)
volume_up
sore {adj.}
Export till tredje land är en känslig punkt.
Exports to third countries are a sore point.
Adam sätter fingret på några känsliga punkter.
Mr Adam touches on a number of very sore spots.
I annat fall kommer denna fråga att bli ett öppet sår som förgiftar de internationella förbindelserna vid en mycket känslig tidpunkt.
Otherwise this matter will become a running sore, poisoning international relations at a very sensitive time.
känslig (also: sårbar, utlämnad)
Sydeuropa förutses bli en ytterst känslig region när det gäller klimatförändring.
Southern Europe is predicted to be an extremely vulnerable region in terms of climate change.
Vi står inför en dynamisk men samtidigt känslig situation, som kan drabbas av flera motgångar.
We are faced with a dynamic situation, but one that is vulnerable to further setbacks.
Vatten är en känslig naturresurs vars betydelse är oskattbar.
Water is a vulnerable and invaluable natural resource.
känslig (also: besvärlig, kinkig, klumpig, krånglig)
Det är en otrevlig fråga för Indien, men nästan ännu känsligare för unionen, som är väl medveten om vad som sker.
It is a nasty business for India, but it is almost more awkward for Europe, which is well aware of what is happening.
Detta är med andra ord en mycket delikat och svår situation: jag syftar på vissa känsliga områden, framför allt ett område som jag känner väl till, Adriatiska havet.
The situation is therefore extremely awkward: I am referring to certain sensitive areas, in particular one that I know well, the Adriatic.
Djurskydd är en emotionell och mycket politiskt känslig fråga.
Animal protection is an emotional, extremely politically sensitive issue.
Med tanke på att detta är en så känslig fråga är det otroligt att vi kan göra det på ett så objektivt sätt.
With an emotional issue such as this, it is amazing that we are doing this so objectively.
Frågorna i detta sammanhang är komplicerade och känsliga, och ger ofta upphov till starka känslor och splittrade åsikter.
The issues raised under this banner are complex and sensitive, and often give rise to strong emotional reactions and divided opinions.
känslig (also: utomordentlig, utsökt, häftig, fin)
Någon slags armé av känsliga plantor och djur?
Some army of touchy feeling plants and animals
Jag är mycket medveten om den känsliga karaktären av denna fråga och de starka känslorna i parlamentet, men kommissionen har inte bett om att få göra ett uttalande.
I am well aware of the sensitivities of the issue and the strength of feeling in the House but the Commission has not requested permission to make a statement.
känslig (also: mottaglig, benägen, disponerad)
känslig (also: sinnlig)
känslig (also: intelligent, vass, snabb, sylvass)
volume_up
sharp {adj.}
Dessa former av jordbruk är inte mindre känsliga för husdjurssjukdomar, tvärtom.
These forms of agriculture are not less susceptible to livestock disease, on the contrary.
Det är ju ett tecken på hur pass känsliga för störningar moderna samhällen är.
It says something about just how susceptible modern societies are to disruption.
Det är ovanligt känsligt för de skador som orsakas av oljeprodukter.
It is unusually susceptible to the damaging effects of petroleum products.

Context sentences for "känslig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNi bör vara känslig för medlemsstaternas traditioner.
Commissioner, you should not be impervious to the traditions of the Member States.
SwedishHär i parlamentet har handeln i Mellanöstern alltid varit en politiskt känslig fråga.
Here in the Parliament trade in the Middle East has always been a political flashpoint.
SwedishVi diskuterar en fråga som är ytterst känslig i rättsligt och politiskt avseende.
We are debating an issue of extreme legal and political sensitivity.
SwedishDen gränsfria inre marknaden är mycket känslig för vilken framgång dessa tjänster får.
The frontier-free area of the internal market is critical to the success of these services.
SwedishFrågan om gränskontroll är en mycket känslig fråga för nationell suveränitet.
The Agency represents one step forwards towards communitarisation.
SwedishI framtiden vill jag verkligen inte behöva arbeta med en så känslig fråga på liknande sätt.
I do not want to have to work in this way again on such a thorny problem in the future.
SwedishÅ andra sidan är jag också mycket medveten om att det här är en mycket känslig fråga.
I have to say that I attach a great deal of value to this report.
SwedishDet är därför förståeligt att Libyen ägnar denna fråga stor uppmärksamhet och ser den som känslig.
Therefore, the attention and caution Libya devotes to this issue is understandable.
SwedishDen utveckling som vi har kunnat se under de senaste åren har dock varit mycket känslig.
The changes observed in the last two years have been very marked.
SwedishSärskilt känslig verksamhet måste underkastas kontroller.
That is the only way that control and protection mechanisms can have any effect.
SwedishJag skulle vilja säga er herr Habsburg att jag är särskilt känslig för det ni nämnde om folkmusiken.
Mr von Habsburg, the folk music you mention is something I particularly care about.
SwedishSituationen i Nigeria är oerhört känslig, men den är inte unik.
Since 1999, thousands of people have perished following inter-community confrontations.
SwedishJag förstår hur känslig frågan är.
Madam President, I understand the sensitivity of this issue.
SwedishDet stora intresset visar hur viktig och känslig frågan om mjölkkvoter är.
This level of interest is indicative of the importance and sensitivity of the issue of milk quotas.
SwedishAktivitetsbegränsning är en mycket känslig fråga i samband med den gemensamma fiskeripolitiken.
Limiting activity is a very difficult issue in the context of the common fisheries policy.
SwedishKontrollen av fartyg från tredje land är speciellt känslig.
A particularly explosive issue is the monitoring of third country vessels.
SwedishFrågan om programvarors patenterbarhet är extremt känslig.
The discussion on the patentability of software is extremely controversial.
SwedishJag är dock medveten om att denna fråga är känslig, som berör tolkningen av historien.
However, I am aware of the sensitivity of this matter, which touches on the interpretation of history.
SwedishBekräftelsen att det rör sig om en känslig fråga är användbar.
The acknowledgement of the sensitivity of this issue is a helpful one.
SwedishDet var ingen lätt uppgift med tanke på hur känslig denna fråga är.
It was not easy, given the sensitivities surrounding this issue.