SV köra
volume_up
[körde|har kört] {verb}

1. general

Att låta någon i Sunnys ålder köra bil, kan inte anses vara bra föräldraskap.
Allowing a child of Sunny's age to drive a car is simply not good parenting.
Du får inte köra i ett annat land med bara ett tillfälligt körkort eller intyg.
You cannot drive to another country on just a provisional licence or certificate.
Jag MÅSTE köra till arbetet, och jag MÅSTE köra hem
I HAVE to drive to work and I HAVE to drive home!
köra (also: fly, tappa, droppa, vara)
Det finns inte tillräckligt med minne till att köra stavningskontrollen.
There is not enough memory to run the Spelling Checker tool.
Om du vill köra en individuell presentation markerar du den i den stora listrutan.
To run a custom slide show, select the desired presentation in the list.
Låt oss först bara köra en snabb diagnostik innan jag fortsätter med resten av föredraget.
Let's just run a quick diagnostic before I proceed with the rest of the talk.
Jag vet inte om han kan ge en förklaring, men jag anser att det är en illustration av hur en medlemsstat kan köra rakt igenom hela systemet.
I do not know whether he is able to offer an explanation but it is an illustration of how one Member State can drive a cart horse through the whole system.
Det fanns cyniker som sade att när vi lyckas med förenklingen på nationell nivå, så är det som att köra bort normer med en skottkärra - sedan kommer det en lastbil från EU.
When we succeeded in simplifying things at National level there were cynics who said that it was like carting away standards in a wheelbarrow - then in comes a lorry from the EU.
Vill du kasta dig på golvet och köra hårt?
What you wanna do, just drop by down on the tile and go for it?
Vi kan inte köra bort presidenter som drivs av kriminella intressen.
We cannot go and oust presidents who are driven by crime.
Om du vill köra ett makro kommer du till dialogrutan Makro.
To execute a macro, go to the Macro dialog.
Det är ett tåg som det är svårt för oss att kunna köra i hög fart.
It is a train that we find difficult to keep running at speed.
" Det är bara jag som kan köra den här skrothögen " sa hon.
" Nobody but me can keep this heap running " she told me
Det är bara jag som kan köra den här skrothögen.
Nobody but me can keep this heap running
Om jag trycker hårdare... kommer min fot åka rätt genom golvet... och vi kommer få köra som Fred Flinta resten av vägen.
If I pushed any harder... my foot would blow through the floor... and we'd be Flintstoning our asses there.
Men Irlands väljare är ett lovligt byte att köra med för EU:s elit som värderar sitt älskade Lissabonprojekt högre än enskilda staters demokrati.
But the voters of the Republic of Ireland are fair game to be pushed around by the European elite, to whom their precious Lisbon project is more important than the democracy of a nation state.
Det går inte att göra det genom att köra ner en förordning i halsen på juristkåren.
You cannot do that by thrusting a regulation down the throats of the legal community.
köra (also: rulla)
volume_up
to wheel [wheeled|wheeled] {vb} (push an object with wheels)

2. film & TV

köra

3. old-fashioned

köra (also: utforma)
Det finns inte tillräckligt med minne till att köra stavningskontrollen.
There is not enough memory to run the Spelling Checker tool.

Synonyms (Swedish) for "köra":

köra

Context sentences for "köra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet fungerar inte här att blunda och köra!
Mr President, Mr Commissioner, shutting our eyes is not going to achieve anything.
SwedishSofia får alltså vänta tills hon har fyllt 16 innan hon kan köra moped i Belgien.
Sofia will have to wait until she is 16 before driving her moped in Belgium.
SwedishDet går inte att göra det genom att köra ner en förordning i halsen på juristkåren.
You cannot do that by thrusting a regulation down the throats of the legal community.
SwedishVi behöver lägga i en högre växel och köra lite snabbare mot vår slutdestination.
We just need to move up a gear and travel a little more quickly towards our destination.
SwedishOm man inte har något besiktningsinstrument, får man inte köra fordonet.
If you do not have a certificate then you are not allowed to operate the vehicle.
SwedishBilförare, hur erfarna de än är, måste alltid köra med säkerhetsbältet på.
Drivers, no matter how experienced, should always fasten their seatbelts.
SwedishAtt slå in på den kursen är att köra EU-projektet rätt in i väggen.
Taking this route would be the equivalent of driving the EU project into a wall.
SwedishDärför bestämde vi oss att inte slänga ut denna man och att köra om experiment.
So we decided not to throw the guy out and to rerun the experiment.
SwedishDet finns sätt att göra det på utan att köra över subsidiaritetsprincipen.
There are ways of achieving this that do not involve riding roughshod over subsidiarity.
SwedishVi skulle skydda våra marknader och industrier genom att köra iväg WTO!
We would protect our markets and our industries by sending the WTO packing!
SwedishMed denna överenskommelse kan institutet köra igång sin verksamhet snabbare.
With this agreement the institute can be up and running more quickly.
SwedishKom ihåg att man måste vara 18 år för att få köra bil i de flesta länder.
Remember that in most countries the minimum age for driving a car is 18.
SwedishMen det vore ett misstag att se Europa köra fast som en följd av detta.
But it would be a mistake to see European grinding to a halt as a result.
SwedishMan kan köra huvudet i väggen på många olika sätt.
Mr President, you can beat your head against the wall in many different ways.
SwedishÅterigen har de konservativa och socialdemokraterna valt att köra över oss andra.
Once again the PPE-DE Group and the PSE Group have chosen to ride roughshod over the rest of us.
SwedishDe utmanar varandra genom att exempelvis köra för fort och sladda.
They challenge each other to dares, for example by driving too fast or doing skids.
SwedishJag har själv jobbat inom transportbranschen med att köra tung lastbil.
I have myself worked in the transport industry, driving heavy lorries.
SwedishKommissionen vill köra bort dessa människor och kolonisera deras land med engelska pensionärer.
It wants to remove them and plant their lands instead with colonies of retired Brits.
SwedishJag skulle till exempel aldrig tillåta mina barn i den åldern att få köra sådana motorcyklar.
I for one would never let a child of mine of that age have access to one.
SwedishJA – ett förbud mot att köra som utfärdats i ett land som du besöker gäller bara i det landet.
YES — A driving ban issued by a country you are visiting applies only to that country.