SV kassa
volume_up
{common gender}

Unionens kassa är inget ymnighetshorn som ständigt kan finansiera åtgärder inom jordbruksområdet.
EU funds are not a horn of plenty that can constantly finance measures within the agricultural sphere.
Amerikanerna beslutade, och trots sina ansträngningar har Van den Broek ingen annan uppgift än att betala ur kommissionens kassa.
The Americans made a decision and Mr Van den Broek, despite his effort, simply pays from the Commission Fund.
Det skall handla om innovativa projekt, och det får inte vara så att de helt och hållet försvinner in i finansministerns kassa.
It should be used for innovative projects and it should not completely disappear into the Finance Minister's treasury funds.
kassa
kassa (also: kassadisk)
kassa (also: kassaapparat)
Jag behöver inte tala om för er vad det betyder med avseende på cashflow, säkerheten i kassor och butiker, bankkostnader, och så vidare.
I hardly need to tell you what kind of an impact that will have on cash flows, the security of check-out operators and shops, bank charges, etc.
I praktiskt taget alla snabbköp i Europa har man haft en kampanj om " rättvis handel" med produkter av denna typ, en kompensation vid betalning i kassa.
On a practical level, a 'fair trade' campaign was run in all the supermarkets in Europe involving products from this type of trade, for which an amount was credited at the checkout.
I praktiskt taget alla snabbköp i Europa har man haft en kampanj om " rättvis handel " med produkter av denna typ, en kompensation vid betalning i kassa.
On a practical level, a 'fair trade ' campaign was run in all the supermarkets in Europe involving products from this type of trade, for which an amount was credited at the checkout.
kassa (also: disk, räknare, bardisk, disken)
Walks to the counter, drops the keys...
För några veckor sedan - - jobbade jag i kassan i din kusins affär.
A couple weeks back... i was working counter at your cousin's shop.
kassa (also: boll, insats, fond, kissemisse)
volume_up
kitty {noun}
kassa
kassa (also: damväska, börsen)
volume_up
purse {noun}
För att utnyttja dessa 4 miljarder måste vi också bidra själva med lika mycket pengar från den svenska kassan.
In order to use this 4 billion we must also contribute the same amount of money ourselves from the Swedish purse.
Måste det alltid vara skattebetalaren som via den offentliga kassan pungar ut när saker och ting blir riktigt dyra?
Must it always be the taxpayer, by way of the public purse, who is asked to pay up when things get really expensive?
Det enda sätt på vilket vi kan agera effektivt och humant är genom att ge detta stöd från den offentliga kassan och genom offentliga institutioner.
The only way that we can act efficiently, effectively and humanely is to provide that support from the public purse and through public institutions.
kassa (also: kassaapparat, kassalåda)
volume_up
till {noun} [Brit.]
Skandalen är inte att någon försnillat pengar ur kassan.
The scandal is not that someone has had their fingers in the till.
What do you have in the till?
Kedjan av kunskap-färdighet-kassa står inför allt starkare konkurrens från hela världen och kräver ännu intelligentare organisation.
The knowledge-skill-till chain is encountering increasingly strong competition worldwide and requires even more intelligent organisation.
kassa
Fallet med medlemmarnas kassa nämns också, med förluster av pengar som uppdagades 1982, för sexton år sedan.
The Members ' Cash Office case is also mentioned, with the loss of money which came to light in 1982, 16 years ago.
Fallet med medlemmarnas kassa nämns också, med förluster av pengar som uppdagades 1982, för sexton år sedan.
The Members' Cash Office case is also mentioned, with the loss of money which came to light in 1982, 16 years ago.

Synonyms (Swedish) for "kassa":

kassa

Context sentences for "kassa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta är en mycket osund företeelse och ger tillskott i partiernas kassa.
This is a very bad phenomenon and it goes back to party treasuries.
SwedishAlltså ju mindre pengar i EU: s kassa, desto mindre bedrägeri.
The less money there is in the EU's coffers, the less fraud there is.
SwedishUnionens kassa är inget ymnighetshorn som ständigt kan finansiera åtgärder inom jordbruksområdet.
EU funds are not a horn of plenty that can constantly finance measures within the agricultural sphere.
SwedishMan skall veta att centralbanken inte äger den europeiska valutan och att den inte får bete sig som Harpagon med sin kassa.
As far as we know, the ECB does not own Europe's currency and should not act like Scrooge.
SwedishMárai bodde i Kassa, som vi i dag kallar Košice.
Well, Márai lived in Kassa, which today we know as Košice.
SwedishMan skall veta att centralbanken inte äger den europeiska valutan och att den inte får bete sig som Harpagon med sin kassa.
As far as we know, the ECB does not own Europe' s currency and should not act like Scrooge.
SwedishDu måste hitta kassa - skåpet i kontoret.
You need to locate the safe in the office.
Swedishkritiskt kassa?.
We do have a critical mass but when we look at the legacy of the past it is also true that we have a critical mess.
SwedishMångfaldig finansiering från EU:s kassa är fortfarande inte tillåtet enligt budgetförordningen, men detta förbud bör upphävas.
Multiple financing from EU coffers, which is still forbidden under the Financial Regulation, should no longer be prohibited.
SwedishDet skall handla om innovativa projekt, och det får inte vara så att de helt och hållet försvinner in i finansministerns kassa.
It should be used for innovative projects and it should not completely disappear into the Finance Minister's treasury funds.
SwedishDet skall handla om innovativa projekt, och det får inte vara så att de helt och hållet försvinner in i finansministerns kassa.
It should be used for innovative projects and it should not completely disappear into the Finance Minister' s treasury funds.
SwedishOm det finns markbundna telefonledningar, så är det i många U-länder rätt kassa system som ofta går ner och kostar enorma summor. ~~~ Eller hur?
If there are landlines in many developing world cities, they're usually pretty crappy systems that break down a lot and cost enormous amounts of money.
SwedishMångfaldig finansiering från EU: s kassa är fortfarande inte tillåtet enligt budgetförordningen, men detta förbud bör upphävas.
For the first time, the European Parliament is officially given a basis in the comitology procedure and is involved along with the Council in drawing up the priority list.
SwedishPengarna i finansminstrarnas kassa är, som ni alla vet, knappa, och mer skatter skadar Europas ekonomi i den internationella konkurrensen.
Our finance ministers, as you all know, have to operate with tight budgets, and increasing taxes would only harm Europe's international standing as a business location.
SwedishTillskottet till danskt jordbruk enbart från Europeiska unionens kassa kommer i år troligtvis att bli tre gånger så stort som den totala nettointäkten från jordbruket.
The subsidy from EU funds to Danish agriculture alone will this year probably be three times the size of the total net income from agriculture.
SwedishFrån och med i morgon kommer General Motors att försöka håva in 2,7 miljarder euro i offentligt stöd i hela Europa, utan att bidra med en enda cent ur egen kassa.
From tomorrow, General Motors will be trying to rake in EUR 2.7 billion worth of public aid across Europe, without contributing a single cent of their own.
SwedishLänder som inte skyddar sina egna skattepengar mot bedrägerier, korruption och slöseri, kommer inte heller att kunna skydda medel från EU: s kassa på ett effektivt sätt.
Countries that cannot protect their own tax revenue against fraud, corruption and waste are unlikely to be able to provide effective protection for EU funds.
SwedishDäremot tror jag inte på att man ställer upp något slags renlevnadskriterium om att icke-straffade organisationer är de enda som skall kunna hämta medel ur EU: s kassa.
However, I do not believe in drawing up some kind of morality clause to say that only organizations without convictions will be able to get funding from the EU.
SwedishFör att svara på det som just sagts vill jag tillägga att en kassa, som är ensam i sitt slag, kommer att inrättas för att små och medelstora företag lättare skall få tillgång till programmet.
I would add, to respond to what has just been said, that a 'one-stop shop ' will be established to facilitate access of SMEs to the programme.
SwedishKommer ni äntligen att ställa protokollen från den ständiga arbetsgruppen till vårt förfogande och de studier, som i flera år har betalats med pengar från gemenskapens kassa?
Are you finally going to give us access to the minutes of the standing working group and the studies which have been paid for over the years with money from EC coffers?