SV klara
volume_up
[klarade|har klarat] {verb}

Utarbetandet av direktivet har emellertid vissa klara brister.
There have, however, been clear shortcomings in the preparation of the directive.
Vilka sanktioner sporrar egentligen Spanien att klara ut linbedrägeriet?
In fact, what sanctions are prompting Spain to clear up the flax fraud?
Parlamentet har både rätt och skyldighet att förutsätta att klara resultat uppnås.
Parliament has both the right and the obligation to demand clear results.
Vi kommer förmodligen inte att klara oss på sikt utan europeiska sanktioner.
We will probably not be able to manage without European sanctions in the long term.
Annars kommer vi inte att klara av att leva upp till millennieutvecklingsmålen.
Otherwise, we will not manage to meet the Millennium Development Goals.
Om EU inte kan klara sig på de pengar som man får måste man dra åt svångremmen.
If Brussels cannot manage on the money it gets, then it needs to tighten its belt.
Kanske det är därför de kallar sig " bassar ", för en basse kan klara allt.
Maybe that's why they're called " grunts ", cos a grunt can take it, can take anything.
Denna samordning är nödvändig om vi vill klara av den utmaning som utvidgningen innebär.
Such coordination is essential if we want successfully to take up the gauntlet of enlargement.
Företagen kan inte förväntas att klara av dessa utmaningar på egen hand.
Business cannot be expected to take responsibility alone for meeting these challenges.
De har också de personalresurser som krävs för att klara av detta, vilket är något som kommissionen uppenbarligen inte har.
They also have the personnel resources to carry out this role, which the Commission clearly does not have.
För att kunna få med oss medborgare, konsumenter, arbetstagare, direktörer, måste vi klara av bådadera samtidigt.
We have to do both at the same time if we want to be able to carry the people with us - consumers, workers, and managers alike.
Helt enkelt: Hur skall kommissionen kunna klara uppgiften, eller talar vi om en dröm, talar vi om en utopi?
Quite simply: how is the Commission successfully to carry out this task, or is the idea of its doing so utopian and a mere dream?
klara
Om de inte klarar av det, vad säger att de kommer att klara av detta?
If they cannot do it on that, what is to say they will do it on this?
Marknaden kommer att klara av detta, om vi inte ställer onödiga hinder i dess väg.
The market will undertake to do this, if we do not place unnecessary obstacles in its way.
Jag är inte av åsikten - om än vissa skulle tro det - att den inte kan klara det.
I do not think, although some seem to believe I do, that it cannot manage this.
Vi kommer inte att klara situationen om inte alla dessa åtgärder genomförs.
Ladies and gentlemen, we will not extricate ourselves unless all these measures are implemented.
Hela vårt problem handlar faktiskt om hur vi ska hantera krisen och minska våra underskott och våra skulder och också om hur vi ska förbereda oss på att klara oss ur krisen.
Our entire problem really concerns how to manage the crisis and reduce our deficits and debt, and also how to prepare for extricating ourselves from the crisis.
Jag hoppas att ni kommer att tillföra denna debatt allt det mod och all den kreativitet som ni har visat tidigare, så att vi så snabbt som möjligt kan klara ut dessa svårigheter.
I wish you all the courage and all the creativity that you have shown before to feed this debate, so that we can extricate ourselves as quickly as possible from these difficulties.
Some of them will pull through.
Ekonomin i dessa länder måste nu ligga under piskan och växa enormt och kontinuerligt i många år för att klara sig.
The economies of these countries will now have to be under the whip and grow like crazy on a consistent basis for many years in order to pull through.
Vi kan bara klara oss igenom denna kris om vi samarbetar och hjälper varandra.
We must trust our entrepreneurs, those who make the economy work; we can pull through this crisis only if we join together and help each other.
Efter Berlin finns det ett politiskt åtagande att klara upp det institutionella dödläget.
After Berlin, there is a political commitment to settling the institutional impasse.
Å ena sidan kommer det att ge resultat och återskapa den politiska kraften för att klara upp de institutionella problemen.
On the one hand it will deliver results and recreate the political momentum to settle the institutional problem.
Jag tycker att det är en oerhörd prestation av Makedonierna att klara av det här inrikes tillsammans.
In my view, it is an extraordinary achievement on the part of the Macedonians to be able to settle the issue within their own borders.

Synonyms (Swedish) for "klara":

klara

Context sentences for "klara" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBättre sent än aldrig eftersom alla företag måste göra sig klara för 2000-talet.
Better late than never because all companies must be primed for the 21st century.
SwedishVi kan inte längre klara av dessa problem på nationell eller ens regional nivå.
We can no longer tackle these problems at the national or even regional levels.
SwedishMen vi måste vara klara över att det långsiktiga målet måste sättas mycket högre.
However, we must aim higher in the long-term, let there be no mistake about that.
SwedishNär vi är klara är tanken att vi gemensamt skall utvärdera metoder och resultat.
When we are ready the idea is that we should jointly evaluate methods and results.
SwedishNär vi har fått klara förutsägelser, måste vi ta itu med nödvändiga justeringar.
Once we have consistent forecasts, we will have to make the necessary adjustments.
SwedishDet är bara en bråkdel av de pengar som behövs för att klara av hela katastrofen.
This is only a fraction of the money needed to deal with the disaster as a whole.
SwedishDen ska klara både att ta sig fram utmed en linje på golvet och igenom en labyrint.
It has to successfully move along a line on the floor, and traverse a labyrinth.
SwedishVi är helt på det klara med vilka våra värden är och vi försvarar dem kraftfullt.
We know full well what our values are, and we quite clearly stand up for them.
SwedishJag hoppas att det finska ordförandeskapet faktiskt kommer att klara av detta.
I hope that the Finnish Presidency of the Council will actually bring this about.
SwedishDetta visar att en medlemsstat som står inför en tragedi inte måste klara sig själv.
This is proof that, when faced by a tragedy, no Member State will be left alone.
SwedishTjänstedirektivet handlar om hur Europa skall klara sig i en globaliserad värld.
The Services Directive is about how Europe is to hold its own in a globalised world.
SwedishOm ledamoten anser att detta är läget i Serbien, så är vi klara över er inställning.
If that is what Mr Korakas thinks exists in Serbia, then we know where we stand.
SwedishFör att klara av dessa utmaningar måste vi finna svaren på detta i samhället.
We need to find answers within our own society in order to meet these challenges.
SwedishKanske andra stora länder skulle klara sig bättre än Frankrike i detta avseende.
Perhaps other large countries would benefit more than France in this matter.
Swedish När förväntar sig kommissionen att denna arbetsgrupp kan ha resultat klara?
 When does the Commission expect this working party to have findings available?
SwedishDe måste klara ut det själva sinsemellan.
Outside intervention serves no purpose: they must sort things out for themselves.
SwedishVi, Europeiska unionen, måste också vara säkra på att vi kan klara av en anslutning.
We too, the European Union, must be certain that we can cope with an accession.
SwedishVi bör följaktligen klara oss utan några övergångsriktlinjer i budgetfrågor.
We should therefore have no need for transitional guidelines on budgetary matters.
SwedishFrågan är egentligen: är vi klara för utvidgningen och med vilka målsättningar?
In effect, the question is: are we ready for enlargement and what are our objectives?
SwedishÄven vi, liksom föredraganden, vill uttrycka vårt klara stöd till gemenskapens svar.
We too, as rapporteur, declare our obvious support for the Community response.