"klara sig igenom" English translation

SV

"klara sig igenom" in English

SV klara sig igenom
volume_up
{verb}

klara sig igenom (also: avsluta, använda upp, , göra slut på)
När jag lade fram direktiven för kommissionen fanns det offentliga tjänstemän som satte sina jobb på att de aldrig skulle klara sig igenom kommissionen.
When I submitted them to the Commission, there were public administrators who bet their positions that they would never get through the Commission.
I detta betänkande inrättar denna lilla skara oligarker instrument för att oskadliggöra de folkliga företrädare som kan tänkas klara sig igenom väljarnas filter och mediefiltret.
In this report, this little band of oligarchs is setting up instruments to neutralise any representatives of the people who might get through the electoral and media filters.

Similar translations for "klara sig igenom" in English

klara verb
sig pronoun
igenom adverb
igenom preposition

Context sentences for "klara sig igenom" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag har läst eller hört att någon leker med tanken att lägga upp nödreserver av livsmedel för att klara sig igenom år-2000-problemet.
I read or heard somewhere that someone was considering laying in emergency food stocks to overcome the year 2000 problem.
Swedishklara sig igenom en svår pärs
SwedishVi måste använda vår fantastiska skapelse, symbolen för Europa, för att hjälpa medborgarna att så gott det går klara sig igenom krisen.
We must then use this wonderful creation, this symbol of Europe to help our citizens come through this crisis in the best conditions possible.
SwedishDet finns ett tydligt intresse av att Libanon skall klara sig igenom de ekonomiska svårigheterna i samband med återhämtningen efter kriget och minska sin skuld.
There is a clear interest in seeing that Lebanon weathers the economic storm of post-war recovery, and reduces its debt.
SwedishJag gratulerar föredragande Fiori till det nu föreliggande resultatet, och jag hoppas att det i dag kan klara sig igenom detta sammanträde intakt.
I congratulate rapporteur Fiori on the fruit of his labours presently before us, and hope that it emerges unscathed from this session.
SwedishKommissionen kommer att göra sitt yttersta för att detta viktiga steg framåt skall klara sig igenom den regeringskonferens som inleds nästa månad.
The Commission will do its utmost to ensure that this major step forward survives the Intergovernmental Conference, which will be starting next month.
SwedishMödrar som är nära förlossningsdatumet kommer inte att klara sig igenom en åttatimmarsdag, och detta förslag kommer att leda till fler sjukskrivningar före förlossning.
Mothers who are almost due will not make it through to the end working an eighthour day, and this proposal will result in more cases of sick leave prior to confinement.
SwedishVi anser att det skulle vara oacceptabelt om den kinesiska regeringen använde sig av dessa samtal för att klara sig igenom OS-perioden bara för låta dem haverera efter OS.
We would deem it unacceptable if the Chinese Government were to use these talks to tide itself over the period of the Olympic Games, only to have them break down afterwards.
SwedishVi anser att en del av de övriga ändringsförslagen är överflödiga, men allmänt sett bör det breda samförstånd som hela tiden rått i parlamentet om detta betänkande klara sig igenom omröstningen.
We consider some of the others superfluous, but generally speaking the broad consensus there has been throughout in this House on this report should be carried through into the vote.