"klara sig utan" English translation

SV

"klara sig utan" in English

SV klara sig utan
volume_up
{verb}

klara sig utan (also: undanbe sig, umbära)
Särskilt tv i allmänhetens tjänst i Europa borde klara sig utan produktplacering.
Public broadcasting in Europe, in particular, should do without product placement.
I sakernas nuvarande tillstånd kan man tyvärr inte klara sig utan detta samarbete.
In the current state of affairs, we can unfortunately not do without it.
Om man ser hur transportekonomin utvecklar sig så kan man inte klara sig utan järnvägsbolag.
When you see how the transport economy has developed, you cannot do without railway companies.
klara sig utan (also: försaka)
Det finns fortfarande över 45 miljoner barn som inte får skolundervisning och miljoner patienter, särskilt flickor, som måste klara sig utan grundläggande sjuk- och hälsovård.
There are still more than 45 million children who have no access to schooling and millions of patients, especially girls, who have to go without basic health care.
klara sig utan (also: befria, lösa, frita, avvara)
Även om det kanske hade varit möjligt att klara sig utan hela lagtexten finns det i princip inga motstridiga intressen kvar.
Even if it had perhaps been possible to dispense with the whole legislative text, there are practically no contrary interests left.

Synonyms (Swedish) for "klara sig utan":

klara sig utan
Swedish

Similar translations for "klara sig utan" in English

klara verb
sig pronoun
utan adverb
English
utan conjunction
English
utan preposition

Context sentences for "klara sig utan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFrågan är snarare hur man skulle kunna klara sig utan gas från djävulen.
The issue is, rather, that of how gas from the Devil can be done without.
SwedishEn tredje punkt som är svårt att klara sig utan är en framtidssyn på Europa.
A third point which is lacking is a vision for the future of Europe.
SwedishJusjtjenkos läger kan för övrigt inte heller klara sig utan samma grad av EU-stöd.
Incidentally, the Yushchenko camp cannot manage without the same level of European backing either.
SwedishDe som producerar högre kvalitet kan således snart få klara sig utan subvention.
Those who produce better quality will therefore be able to manage without subsidies at a later date.
SwedishJag såg folk kämpa för att klara sig utan att veta vad som var vad och vad som skulle komma härnäst.
I saw people struggling to get by, not knowing what was what and what was next.
SwedishHur kan man tro att man kan klara sig utan parlamentets åsikt i denna för samhället känsliga fråga?
How can Parliament's voice possibly be ignored over this socially sensitive dossier?
SwedishMen tyvärr var man tvungen att klara sig utan ekonomiska resurser.
Sadly, it had to get by without financial resources.
SwedishDessa tre inriktningar utgör de verktyg som Rumänien inte kan klara sig utan för att kunna gå vidare på vägen mot en anslutning.
These three areas are vital tools if Romania is to make progress towards accession.
SwedishEr tro på människan är förvånande och man undrar hur människan har kunnat klara sig utan er fram till nu.
Your trust in the human being is astounding and one wonders how mankind has been able to manage without you until now.
SwedishDet slutgiltiga målet för EU: s politik måste vara att varvsindustrin skall klara sig utan statliga stöd på marknadens villkor.
The ultimate goal of EU policy must be that the shipyards recover naturally through market demand.
SwedishDe gör det tydligt att konkurrens i sig inte alltid kan klara sig utan stöd när det står högre mål på spel.
They make it clear that competition per se cannot always manage without subsidies when there are higher objectives at stake.
SwedishJag instämmer i huvudbudskapet att varvsindustrin gör klokt i att på lång sikt klara sig utan statligt stöd.
I agree with its main message that the shipbuilding industry should be left to recover in the longer term without state aid.
SwedishFör att bemöta de nya hoten kommer våra länder inte att klara sig utan en avsevärd ökning av sina försvarsansträngningar.
In order to respond to these new threats, our countries must make a substantial increase in their defence spending.
SwedishMan kan nu föreställa sig ett framtidsscenario, där många bergsklättrare inte längre kommer att klara sig utan ett satellitnavigationssystem.
The number of potential new applications appears to be infinite.
SwedishJust detta måste vi tala om för de unga jordbrukarna, de måste kunna klara sig utan subventioner på marknaden.
We must talk about that with young farmers, about the fact that they will have to be able to survive in the market without subsidisation.
SwedishVi misslyckas genom att vi ger intrycket av att klimatförändringsdebatten handlar om att sluta med och klara sig utan saker och ting.
We are failing in giving the impression that the climate change debate is all about giving things up, about doing without things.
SwedishDe som inte kan klara sig utan ämnet eller processen i fråga måste bevisa att dessa kan användas utan att ge varaktiga skador.
Those who cannot live without the substance or process in question must demonstrate that it can exist without resulting in permanent damage.
SwedishFör tjugoåtta år sedan sa den dåvarande industri- och handelsministern Des O’Malley att Irland inte skulle klara sig utan kärnkraft.
Twenty-eight years ago Des O’Malley, then Minister for Industry and Commerce, told us that Ireland would not survive without nuclear power.
SwedishMed tanke på alla dessa faktorer anser jag att detta är just det slags förordning som Europeiska unionen mycket väl skulle kunna klara sig utan.
Given all these factors, I believe that this is exactly the kind of regulation the European Union could manage very well without.
Swedishklara sig utan straff