"klara ut" English translation

SV

"klara ut" in English

SV klara ut
volume_up
{verb}

klara ut (also: befria, knäcka, röja, avsegla)
Vilka sanktioner sporrar egentligen Spanien att klara ut linbedrägeriet?
In fact, what sanctions are prompting Spain to clear up the flax fraud?
Detta innebär ett juridiskt problem som bara ni kan klara ut.
There is a legal problem here that only you can clear up.
Jag vet att även ni har försökt förmå rättstjänsten att klara ut läget.
I know that you also enlisted the aid of the legal services to try and clear up the situation.

Similar translations for "klara ut" in English

klara verb
ut adjective
English
ut adverb
ut- adjective
English
UT noun
English

Context sentences for "klara ut" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe måste klara ut det själva sinsemellan.
Outside intervention serves no purpose: they must sort things out for themselves.
SwedishDet finns dock tillräckligt med anledningar för att klara ut relationen med rådet.
But there is every reason to clarify the relationship with the Council.
SwedishFöljaktligen visste hon inte hur hon skulle kunna klara sig månaden ut.
You may ask me what the connection is with Mrs Paciotti's report on data protection.
SwedishDet handlar om att klara ut ett antal olyckor och framför allt vidta förebyggande åtgärder.
This is related to clarifying a number of incidents and, above all, to taking preventive measures.
SwedishDet är viktigt att vi försöker klara ut det här.
Mr President, it is important that we try to clarify this.
SwedishDet är tillräckligt komplicerat att klara ut skilsmässofall.
It is complicated enough sorting out divorce.
SwedishLåt mig klara ut ett par missförstånd.
I should however like to iron out one or two misunderstandings.
SwedishForskarna på området bör klara ut vilket marknadsmisslyckande vi står inför innan populistiska åtgärder vidtas.
Researchers in this area should investigate what market failure we are facing before populist measures are taken.
SwedishDet återstår naturligtvis en fråga att klara ut, och jag vill gärna kommentera den.
One point obviously remains to be settled and I want to make an observation about it: it is the EPP's Amendment 10.
SwedishJag hoppas emellertid att det blir möjligt för domstolen att klara ut FPÖ:s karaktär på något annat sätt.
Nevertheless, I hope that it will be possible to achieve legal clarification of the nature of the Freedom Party in some other way.
SwedishJag hoppas emellertid att det blir möjligt för domstolen att klara ut FPÖ: s karaktär på något annat sätt.
Nevertheless, I hope that it will be possible to achieve legal clarification of the nature of the Freedom Party in some other way.
SwedishNu gäller det att gemensamt klara ut hur utmaningarna på invandringspolitikens område skall hanteras i framtiden.
What we need to do now is to examine jointly how the challenges in the area of immigration policy should be handled in future.
SwedishVi hoppas emellertid att man till nästa års budgetförfarande kommer att ha haft tillräckligt med tid för att klara ut dessa saker.
Nonetheless, we hope that next year's budgetary procedure will allow sufficient time to deal with these matters.
SwedishFår jag be vice talmannen att klara ut hur denna rättsstridiga import gått till, för han själv levererade dem ju till oss.
So I must ask this vice-president to explain how these nuts came to be illegally imported, since it was he who delivered them to us!
SwedishDetaljerna håller för närvarande på att diskuteras och jag är övertygad om att vi kommer att vara klara innan tidsfristen löper ut den 31 januari.
The details are now under discussion, and I am confident that we will be ready before the deadline of 31 January.
SwedishJag ber er att hjälpa de ansvariga myndigheterna att fullgöra sina skyldigheter och klara ut alla eventuella lagbrott som förekommit.
What I ask you to do is to help the responsible authorities discharge their responsibility for clearing up any breaches of the law that have occurred.
SwedishHär måste man dock betänka att de ADB-instrument som var ämnade för medlemsstaterna beklagligtvis ännu inte är klara att användas fullt ut.
However, we must bear in mind that, unfortunately, the IT tools for the Member States for which provision has been made are still not fully ready for use.
SwedishDenna vilja att acceptera att det ligger i allas intresse att klara ut dessa frågor är något som är bra för Europeiska unionen i sin helhet.
That willingness to accept that it is in everyone's interests to get these issues sorted out is something that is good for the European Union as a whole.
SwedishAlltför många utexaminerade kämpar för att klara steget ut på arbetsmarknaden och få ett kvalitetsarbete som motsvarar deras utbildningsbakgrund.
Too many graduates struggle to make the transition to the labour market and secure quality employment that corresponds to their educational background.
SwedishMånga aspekter återstår dock att klara ut, särskilt när det gäller att förtydliga och definiera framtida projekt och att göra prioriteringar.
There are, however, many aspects that remain to be determined, particularly when it comes to clarifying and defining future projects and setting priorities.