SV klarare
volume_up
{adjective}

klarare
Det kanske skulle underlätta denna debatt och göra frågan klarare.
Perhaps it would facilitate this debate and make the issue clearer.
Den framställer mycket på ett klarare och mera lättbegripligt sätt.
It presents many things in a way which is textually clearer and more easily understood.
De bidrar till att göra direktivet klarare - det gäller framför allt specialfallen.
They help make the directive clearer, especially the special cases.

Context sentences for "klarare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSimuleringar av kvarnar ger en klarare bild av vad som händer inuti kvarnen.
Process analysis by simulations gives an insight of what happens inside the mill.
SwedishTexten har gjorts klarare och tre förordningar har samlats i en enda text.
The text is clarified and three Regulations are consolidated into a single text.
SwedishKommissionen föreslår några åtgärder för att göra lagstiftningen klarare och enklare.
The Commission proposes a number of measures to clarify and simplify the laws.
SwedishDet är tekniska ändringar, som syftar till att göra texten rättsligt klarare.
They are technical amendments, which will give legal clarification to the original text.
SwedishUtbildning och inlärning ses allt klarare som en europeisk resurs.
Training and education are being seen more and more clearly as European resources.
SwedishDet var mycket klarare och tydligare än det var här i församlingen.
He expressed himself far more clearly to them than to us here, in Parliament.
SwedishJag vill ändå ha ett svar som är aningen klarare och noggrannare.
Do we then have a situation where the developing countries may now apply for funds?
SwedishEn enklare och klarare behandling underlättar också undvikandet av dröjsmål.
Simplification and clarification will also help to avoid delays.
SwedishJag inser klarare än vad jag gjorde inledningsvis att ni inte kan göra alla människor nöjda hela tiden.
I would like to make some final remarks as regards the conduct of my presidency.
SwedishVi vill bara att rådfrågningen skall ske på ett öppnare, klarare och begripligare vis.
We simply want consultation to take place more transparently, more clearly and more comprehensively.
SwedishJag tror att medlemsstaternas ansvar borde uttalas klarare.
It seems to me that the Member States' responsibility should be spelt out more clearly.
SwedishDet är mycket klarare att diskutera anslag, och fördela dem utan att öronmärka dem i detalj.
It is much better to discuss allocations and grant them without analysing them in minute detail.
SwedishJag tror att medlemsstaternas ansvar borde uttalas klarare.
It seems to me that the Member States ' responsibility should be spelt out more clearly.
SwedishEtt direktvalt parlament ser det måhända klarare och mer medvetet än ett ministerråd.
A directly elected parliament may see this more readily and with greater concern than a council of ministers.
SwedishJag inser klarare än vad jag gjorde inledningsvis att ni inte kan göra alla människor nöjda hela tiden.
I realise more fully than I did at the outset that you cannot please all the people all the time.
SwedishDenna strategi verkar få allt klarare konturer.
I therefore believe that this strategy is becoming increasingly specific.
SwedishSom svar på de ändringsförslag som lagts fram av Grosch, gör ändringsförslag 4 och 5 texten klarare.
In response to the amendments proposed by Mr Grosch, Amendments Nos 4 and 5 add clarity to the text.
SwedishI erfarenhetens ljus kommer vi att ha en bättre och klarare syn på hur detta skall hanteras.
Mrs De Vits asked about social health and care services, and these are already covered by the draft decision.
SwedishJag tror att vi sedan ser klarare hur vi i framtiden ytterligare kan förankra denna viktiga faktor.
I think we shall then see somewhat more clearly how to incorporate this important factor in the future.
SwedishI samband med en reform av tjänsteföreskrifterna måste även budgetkontrollen göras klarare.
Along with the review of the Staff Regulations we should also clarify how financial administration is monitored.