"klass" English translation

SV

"klass" in English

volume_up
klass {comm. gen.}

SV klass
volume_up
{common gender}

1. general

klass (also: backe, stigning, lutning, sluttning)
volume_up
grade {noun} [Amer.]
Efter varje inmatning visas som resultat vikten för det tyngsta barnet i respektive klass.
After entering a grade number the weight of the heaviest child in that grade appears.
Jag lät dig också börja i första klass när du var fem, det har jag inte talat om.
I also put you in first grade when you were five, and I never told you.
Neal, jag har inte sett sådana här lakan sedan fjärde klass.
Neal, I haven't seen sheets like this since the third grade.
klass (also: grupp, vinkeljärn, konsol, parantes)
klass (also: yrke, besök, kallelse, kall)
Ändringsförslag 18 och 20, som syftar till att särskilja klass 3 och 4-aktiviteter med hänsyn till anmälningskraven, kan inte accepteras.
Amendments Nos 18 and 20, calling for a separation between Class 3 and Class 4 activities as regards notification requirements, cannot be accepted.
klass (also: kategori)
Dessutom karakteriseras verksamheterna inom klass 3 av kommissionen som medelfarliga.
Furthermore, category 3 projects are characterized by the Commission as medium-risk.
De kategorier som ofta nämns är kön, klass, etnicitet och sexuell läggning.
The categories that are often mentioned are gender, class, ethnicity and sexual orientation.
Det landet har gjort enorma framsteg, så därför finns det ingen anledning att placera Polen i en klass för sig.
This country has made excellent progress, and so there is no need to put Poland in a different category from the others.
klass (also: årskurs, skolklass)
volume_up
form {noun} [Brit.]
Jag kan bara säga att det gap som finns mellan EU: s politiska klasser och EU: s vanliga män och kvinnor enligt min uppfattning aldrig har varit bredare.
Competence means power, and the creation of an area of freedom, security and justice is paving the way for an appalling form of centrist EU control.
Kan man inte direkt klassificera torven som en förnybar, icke-fossil energikälla måste man särskilt med tanke på miljöbeskattningen definiera en egen klass för den.
If peat cannot be classified directly as a renewable, non-fossil energy source, it must form its own class, especially as far as the issue of environmental taxation is concerned.
klass (also: ordningsföljd, bud, anvisning, sort)
volume_up
order {noun}
Jag anser att det var viktigt att lämna relativt utförliga svar som avslutning på en debatt som hållit hög klass.
Mr President, I felt it was necessary to provide rather detailed answers in order to close a debate of high quality.
I betänkandet har stark tonvikt lagts vid kraven för säkerhet och hälsa i högsta klassen.
Much emphasis in the report is placed on requirements for safety and health of the highest order.
Att avskaffa dessa värderingar och åberopa ett slags förenklat rättsförfarande skulle med advokat Cherie Booths ord ” klassa ner vår rätt att kalla oss för ett civiliserat samhälle ”.
There is a worrying tendency in Member States to deport people considered to be threatening public order, national security or the rule of law, to countries where they may face torture or worse.
klass (also: urval, räckvidd, frekvens, kedja)
volume_up
range {noun}

2. education

klass
volume_up
class {noun}
Bröstimplantat har nu mer exakt omklassificerats från klass IIB till klass III.
More precisely, breast implants have been reclassified from class IIB to class III.
I fältet Klass visas applet-klassen, t.ex. " Ticker ".
In the Class field, you will see the Applet class description (e.g. " Ticker ").
I det här området finns fält för definition av Klass och Class Location.
Here you will find fields used to define class and class location.

Synonyms (Swedish) for "klass":

klass

Context sentences for "klass" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPå det stora hela kan vi i Gruppen De gröna stödja Klaß betänkande.
Mr President, the Group of the Greens can by and large support the Kla? report.
SwedishÄven jag vill börja med att tacka Christa Klaß för hennes arbete.
   Mr President, I too should like to start by thanking Mrs Klaß for her efforts.
SwedishJag vill uppriktigt tacka Christa Klaß för hennes utmärkta arbete.
   Mr President, may I offer my sincere thanks to Mrs Klass for her fine work.
SwedishSlutligen gratulerar jag Christa Klaß för hennes mycket väl sammanställda betänkande.
Finally, I would like to congratulate Mrs Klaß on a very well-compiled report.
SwedishChrista Klaß nämnde att det finns enorma skillnader inom de olika regionerna.
Christa Klaß mentioned that there are huge differences within the different regions.
SwedishJag vill även än en gång tacka föredraganden Christa Klaß för hennes utmärkta arbete.
I should also like to again thank the rapporteur, Mrs Klaß, on her excellent work.
SwedishJag vill även än en gång tacka föredraganden Christa Klaß för hennes utmärkta arbete.
I should also like to again thank the rapporteur, Mrs Klaß, on her excellent work.
SwedishJag var själv närvarande under de båda inläggen från Klass och från er.
Mr Mombaur, I myself witnessed both Mrs Klaß's joinder of issue and your own.
SwedishHos oss jobbar du med forskare av hög nationell och internationell klass.
Our staff consists of scientists of high national and international standard.
SwedishDet är ett bra fördrag, och historiskt sett utan vidare i klass med Maastrichtfördraget.
It is a good treaty; historically, certainly, it is on a par with Maastricht.
SwedishJag vill också tacka Christa Klaß och parlamentsgruppen.
Madam President, I also wish to thank Mrs Klaß and the parliamentary team.
SwedishJag vill även gratulera min vän Jo Leinen till ett arbete av hög klass.
I would also like to congratulate my friend Mr Jo Leinen on the quality of his work.
SwedishHans bländande och entusiasmerande skicklighet placerade honom i en klass för sig.
His dazzling and electrifying skills put him in a league of his own.
SwedishJag har förstått från fru Klaß att dessa ändringsförslag skall dras tillbaka.
I understand, from the contribution from Mrs Klaß that these amendments are being withdrawn.
SwedishDet första, Klaß betänkande, granskar genomförandet av 1996 års strukturfonder.
The first, the report by Mrs Klaß, reviews the implementation of the Structural Funds in 1996.
SwedishOm man ska lyckas med detta är det nödvändigt att ha en offentlig förvaltning av högsta klass.
To have a top-quality public administration is a necessary condition for that.
SwedishFår jag be er som sitter bakom Christa Klaß att be era kolleger att gå.
Those of you seated behind Mrs Klaß, please ask your colleagues to leave.
SwedishJag måste säga att Klaß betänkande gläder mig oerhört.
Mr President, I must say that I am incredibly pleased with Mrs Klaß's report.
SwedishÄven jag skulle vilja gratulera Christa Klaß till hennes utmärkta betänkande.
   Mr President, I add my congratulations to Mrs Klaß on her excellent report.
SwedishHos oss jobbar forskare av hög nationell och internationell klass.
Our staff consists of scientists of high national and international standard.