"kommentar" English translation

SV

"kommentar" in English

volume_up
kommentar {comm. gen.}

SV kommentar
volume_up
{common gender}

kommentar
volume_up
remark {noun}
Detta är ingen kommentar som är negativ till kärnenergi, utan en kommentar för rättvisa.
That is not an anti-nuclear remark, that is a pro-fair play remark.
Min andra kommentar gäller en av globaliseringens största utmaningar: fattigdomen.
My second remark relates to one of the greatest challenges of globalisation: poverty.
Låt mig avsluta med en kommentar till det påpekande som gjordes av Janssen van Raay.
Allow me to conclude with a comment on the remark made by Mr Janssen van Raay.
kommentar (also: not)
Om innehållet på nivån inte ska synas (t ex egna hjälplinjer för placering i valfria vinklar, kommentarer) så avmarkerar Du rutan.
If you don't want the content of the layer to be visible (e.g., internal lines to help with aligning angles, annotations), deselect the check box.
Det är min kommentar och samma sak kommenteras även i vår rapport.
That is my comment and that is the comment included in our report.
Det är min första kommentar till statsministerns inledningstal i parlamentet.
That is my first comment on the Prime Minister's opening remarks to Parliament.
Min sjätte kommentar handlar om näringslivsorganisationernas ståndpunkt.
My sixth comment relates to the position of business associations.
Jag tror inte att vi kan hitta en mer träffande kommentar till den process som vi just nu genomgår.
I do not think we could find a better commentary on the process that we are currently undergoing.
Mycket av det som sägs i denna artikel är en politisk kommentar som inte är av något intresse för parlamentet som institution.
Much of this article is political commentary which is of no interest to Parliament as an institution.
En kommentar om detta program har skrivits in i en budgetplan för 1998, avseende den sociala dialogen.
In this respect, a commentary on this programme has been included in the 1998 budget line relating to social dialogue.

Synonyms (Swedish) for "kommentar":

kommentar
Swedish

Context sentences for "kommentar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMin sista kommentar rör behovet av en allmän tillgång till förskoleinrättningar.
My final observation concerns the need for universal access to childcare centres.
SwedishEr kommentar är något för protokollet och inte riktigt för de andra ledamöterna.
Your point is something for the record and not really for the other Members.
SwedishDetta är ett vetenskapligt faktum, inte en hetsig politisk kommentar från min sida.
Thanks to the European Parliament we have a very ambitious climate-change policy.
SwedishMin andra kommentar rör symmetri, och jag vänder mig särskilt till Elisa Ferreira.
My second point is about symmetry, and I am addressing Mrs Ferreira in particular.
SwedishEn kommentar på sidan om: när hörde vi senast så goda rapporter från fiskesektorn?
When, incidentally, do we ever hear such good news from the fisheries sector?
SwedishAvslutningsvis, herr talman, Harbours kommentar som jag uppskattade mycket.
To finish off, Mr President, I really valued the observation made by Mr Harbour.
SwedishMin andra kommentar är att vi vill att den monetära unionen ska tas till nästa steg.
My second point is that we want the monetary union to be taken to the next stage.
SwedishLåt mig bara ge en kort kommentar till frågan om den dubbla rättsliga grunden.
This issue of consistency with existing legislation also arises in other amendments.
SwedishEfter att ha läst inlägget står det inte klart vad avsikten med hans kommentar var.
From reading the contribution it is not clear that was the intention of his remarks.
SwedishLåt mig göra en sista kommentar om Syrien, som Camiel Eurlings redan har nämnt.
Mr Brok has undoubtedly voiced the opinion of the majority in this House, Commissioner.
SwedishMin tredje kommentar är att säkerhetssituationen har försämrats kraftigt.
The third point is that the security situation has significantly deteriorated.
SwedishHerr talman, jag skulle vilja rikta min slutliga kommentar till Atzo Nicolaï.
My final observation, Mr President, I would like to address to Mr Nicolaï.
SwedishWohlfart, önskar ni svara på frågan från Cassidy eller göra en kommentar?
Mr Wohlfart, do you wish to answer Mr Cassidy's question or make any comments?
SwedishJag vill avsluta med en sista kommentar som jag också tycker verkar relevant.
I should like to make one last observation which I think is also relevant.
SwedishEn kommentar: det har sagts att Andalusien är ett territorium med ett rikt jordbruk.
As an aside, it was stated that Andalusia is a very rich agricultural area.
SwedishJag skulle vilja ge en kort kommentar till det som föregående talare sa.
   Mr President, I should like to respond briefly to what the last speaker said.
SwedishNär det så gäller de specifika frågorna i punkt 5 har jag en första kommentar.
Turning to the specific issues in point 5, let me give a first response.
SwedishI fråga om de övriga delarna i kommissionsförslaget vill jag göra följande kommentar.
I should like to make the following points about the rest of the Commission proposal.
SwedishDet är därför jag inte heller kan godta denna andra kommentar från Fabre-Aubrespy.
For this reason I cannot accept Mr Fabre-Aubrespy's second point either.
SwedishEn kommentar till jordbruksutgifterna kan heller aldrig utebli när jag talar om budgeten.
Whenever I discuss the budget, I cannot help but mention agricultural spending.