"kommunikationer" English translation

SV

"kommunikationer" in English

SV kommunikationer
volume_up
{plural}

Angående: Tillgång till kommunikationer för funktionshindrade personer
Subject: Access to communication for people with disabilities
Kommunikationer är inte det lättaste överallt...
Communication is not always easy everywhere...
Kommunikationer är inte det lättaste överallt ...
Communication is not always easy everywhere...

Context sentences for "kommunikationer" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen det är inte bara dessa som ofta har problem med att utnyttja allmänna kommunikationer.
But it is not only they who often have problems with the use of public transport.
SwedishSärskilt de äldre människorna är hänvisade till allmänna kommunikationer.
Elderly people are particularly reliant upon public transport.
SwedishI parlamentet diskuterar vi ofta frågor som rör offentliga tjänster och allmänna kommunikationer.
In Parliament, we frequently discuss the issues of public services and public transport.
SwedishMen det gäller också att skapa impulser till miljövänliga lokala allmänna kommunikationer.
But it is also necessary to create incentives for environmentally friendly local public transport.
SwedishJag tvivlar inte på att bättre allmänna kommunikationer har en avgörande roll för transportstrategin.
I have no doubt that better public transport has a vital part to play in this transport strategy.
SwedishMen det är viktigt att slå fast att allmänna kommunikationer inte alltid är en verksamhet som ger överskott.
However, it is important to make it clear that public transport is not always a profitable business.
SwedishDärför måste vi främja kommunikationer på alla plan.
For that reason, we must promote overall transport links.
SwedishDet finns även i fortsättningen en statlig enhet, som skall se till att det finns allmänna kommunikationer.
There will continue to be a State office with responsibility for ensuring that public transport carries on.
SwedishTillräckligt stöd måste ges till utvecklingen av allmänna kommunikationer som drivs med hållbara energikällor.
Sufficient support needs to be given to the development of public transport using sustainable energy sources.
SwedishVissa industrier, såsom gästgiverisektorn, banker och mobila kommunikationer, har gynnats särskilt.
The Afghan Independent Human Rights Commission continues the important work of promoting human rights throughout the country.
SwedishHerr ordförande, jag anser att Castricums betänkande är ett bra bidrag till debatten om allmänna kommunikationer.
Mr President, I think that Mr Castricum's report makes a useful contribution to the debate on public transport.
SwedishAvstånden är långa och människor måste använda sina bilar för att komma till arbetet, eftersom det inte finns några allmänna kommunikationer.
The distances are long, and people have to use their cars to get to work as there is no public transport.
SwedishVill ni be den belgiska järnvägen att inte motverka användningen av offentliga kommunikationer genom att ständigt dra in på servicen?
Will you ask the Belgian railways no to discourage people from using public transport by constantly downgrading the service?
SwedishMobila kommunikationer påverkas inte av restriktioner som tittande på bästa sändningstid eller för korta sändningstider.
In drafting the proposal, the fact that knowledge, as an instrument of development and of freedom, is a common asset should be reaffirmed.
SwedishNär det gäller lokala allmänna kommunikationer anser jag att vi alla borde hålla oss till den principen och jag tror att vi vill göra det.
In my opinion, in local public transport, this should be a principle that we all keep to, and I believe we want to do so.
SwedishDåliga exempel smittar: balansen har också ändrats i Centraleuropa och Östeuropa som tidigare var betydligt mer inriktade på allmänna kommunikationer.
Bad examples are infectious: the balance has also shifted in central and eastern Europe, which used to be much more public transport-centred.
SwedishDet vore mycket viktigt för oss att veta, även gentemot befolkningen, som ju måste finna sig i motsvarande nackdelar på grund av nya kommunikationer.
It would be very important for us to know that, as it would also be for the public, for whom new transport links bring disadvantages to be endured.
SwedishVi talar om kommunikationer och transporter till sjöss, och det är uppenbart att deras roll är oerhört viktig, vilket våra föredragande också har betonat.
The subject of our debate is maritime passenger and freight transport, which are obviously tremendously important, as our rapporteurs have stressed.
SwedishJag föreslår även en övergång från individuella färdmedel – nämligen bilar – till allmänna kommunikationer och cykel, i en omfattning av fem procent av antalet passagerarkilometer.
I am also proposing a 5% shift in passenger kilometre from individual transport – namely cars – to public transport and cycling.
SwedishJag föreslår även en övergång från individuella färdmedel – nämligen bilar – till allmänna kommunikationer och cykel, i en omfattning av fem procent av antalet passagerarkilometer.
I am also proposing a 5 % shift in passenger kilometre from individual transport – namely cars – to public transport and cycling.