"kompetent" English translation

SV

"kompetent" in English

SV kompetent
volume_up
{adjective}

På detta sätt kan vi också garantera välutbildad och kompetent arbetskraft.
In this way, we can also ensure well-prepared and competent labour forces.
Vi behöver en stark kommission som visar initiativ och som är dynamisk och kompetent.
We need a strong Commission which shows initiative and which is dynamic and competent.
Sedan dess har byrån för luftfartssäkerhet inte visat sig vara kompetent ens på detta arbetsområde.
Since then the EASA has not proved itself competent, even in this area of work.
kompetent (also: duktig, skicklig, duglig)
volume_up
able {adj.}
Jag är övertygad om att våra belgiska vänner på ett kompetent sätt kommer att föra denna diskussion vidare.
I am sure that our Belgian friends will be perfectly able to take the discussion forwards.
Enligt min uppfattning borde man kunna anställa även kompetent personal med de löner som kommissionen betalar.
I think that with the salaries they pay, the Commission should be able to get more capable staff.
. - (EN) Mario Draghi bör gratuleras till utnämningen och jag anser att han är en mycket kompetent kandidat.
. - Mr Draghi should be congratulated on his appointment, and I believe he is a very able candidate.
Det är inte i dag möjligt att bedriva kompetent tullverksamhet inom Europeiska unionen utan effektivt nätverkssamarbete.
An efficient customs system in the European Union is not possible today without effective networking.
Detta innebär professionella och oberoende domstolar, en effektiv och politiskt objektiv kamp mot korruption och en kompetent, välfungerande offentlig administration.
This means a professional and independent judiciary, an effective and politically unbiased fight against corruption and an efficient, well-functioning public administration.
Vidare finns det viktiga förbättringar till kommissionens text som kommer att skapa mer flexibilitet och göra programhanteringen mer effektiv och kompetent.
Furthermore, it makes very significant improvements to the Commission's text that will help to provide more flexibility and make the management of programmes more effective and efficient.
Förmodligen kommer detta även att försvåra rekryteringen av kompetent personal till ämbetsverket.
This is also likely to hamper the recruitment of qualified staff for the agency.
Det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med en kompetent person.
It has been a pleasure to work with someone so well qualified.
I Afrika råder det brist på kompetent personal och läkare, och aids är fortfarande en orsak till mödradödlighet.
In Africa, there is a lack of qualified professionals and doctors, and AIDS is still a cause of maternal death.

Synonyms (Swedish) for "kompetent":

kompetent

Context sentences for "kompetent" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPå den humanitära sidan har kommissionen reagerat snabbt och mycket kompetent.
On the humanitarian side, the Commission has responded rapidly and very efficiently.
SwedishVi behöver en stark kommission som visar initiativ och som är dynamisk och kompetent.
I will mention just one, however: its accession would put an end to the Community project.
SwedishAtt vara man skulle alltså vara lika med att vara mest kompetent.
Being a man therefore seems, in itself, to be synonymous with maximum competence.
SwedishÅ andra sidan har Tyskland meddelat att man behöver kompetent arbetskraft.
On the other hand, Germany has announced that it needs skilled labour.
SwedishJag är för att man diskuterar kompetent där det finns kompetens.
I am in favour of things being discussed responsibly by the responsible bodies.
SwedishTigrerna spelar en viktig roll i regeringen och gör det mycket kompetent.
Tigreans play a major role in the government and do so very expertly.
SwedishJag är säker på att Slovenien på ett mycket kompetent sätt kommer att fullfölja det uppdrag man har framför sig.
I feel sure that Slovenia will carry out the task ahead with great competence.
SwedishMen en sådan kompetent och inflytelserik europeisk union behöver en tvillingbror eller tvillingsyster.
But a European Union that has this kind of power and influence needs a twin brother or sister.
SwedishMan bör istället samarbeta med medlemsstaterna i syd för att anställa kompetent europeisk arbetskraft.
It could collaborate with the southern Member States to employ a skilled European labour force.
SwedishSocialdemokraterna strävar efter att skapa ett kompetent EU.
   . – Mr President, ladies and gentlemen, the socialists are striving for a Europe of excellence.
SwedishJag tackar kommissionären för att han tagit upp denna fråga och för att han agerar så kompetent och effektivt.
I thank the Commissioner for taking this matter up and for acting so efficiently and effectively.
SwedishDet gläder oss mycket att Reimer Böge, en mycket kompetent ledamot i vår grupp, kommer att ansvara för parlamentets betänkande.
To do that, we in the European Union need the necessary funding to be made available.
SwedishDetta är inte Camiel Eurlings fel – jag har fått uppfattningen att han är mycket kompetent och engagerad i denna fråga.
I realise this, and so do the Turks, but the opportunity is there, and we should not spoil it.
SwedishHan var också mycket kompetent och effektiv.
He was also very capable and effective.
SwedishSchmid har varit synnerligen kompetent.
Our committee (of which I was a member) did sterling work and Mr Gerhard Schmid, its rapporteur, proved highly capable.
SwedishJag anser att även detta är en uppgift för kommissionären, att noga kontrollera vem som är kompetent och vem som inte är det.
I believe it behoves the Commissioner to look closely at who is proving effective and who is failing on that score.
SwedishJag tackar och gratulerar Encarnación Redondo Jiménez som har väglett oss här på ett mycket bra sätt, kompetent och tålmodigt.
I thank and congratulate Mrs Redondo Jiménez, who has guided us through this matter extremely ably, with great skill and tenacity.
SwedishPå den liberala gruppens vägnar vill jag gärna tacka det svenska ordförandeskapet för kompetent ledning och en bra start.
On behalf of the Liberal Group, I should like to thank the Swedish Presidency for its skilful leadership and the good start it has made.
SwedishDet finns inte någon nation, hur stark eller välmående den än är, hur välorganiserad eller kompetent den än är, som kan står emot detta hot själv.
No single nation, no matter how strong or how wealthy, how organised or how capable, can meet this threat alone.
SwedishJag vill tacka föredraganden för det värdefulla arbete hon har uträttat på ett både kompetent och opartiskt sätt.
   – Mr President, I should like to thank the rapporteur for the valuable work she has done with both competence and impartiality.