"konkurrenskraftig marknad" English translation

SV

"konkurrenskraftig marknad" in English

SV konkurrenskraftig marknad
volume_up
{common gender}

1. economics

konkurrenskraftig marknad
Den andra handlar om att konsumenter får mer valmöjlighet och en mer konkurrenskraftig marknad.
Second, it is about consumers getting more choice and a more competitive market.
Genom det här förslaget kan vi främja en verkligt konkurrenskraftig marknad för grönare varor.
Through this proposal we can promote a truly competitive market in greener goods.
När vi talar om en konkurrenskraftig marknad är sammankoppling åter absolut nödvändigt.
When we speak about a competitive market, again interconnection is an absolute necessity.

Similar translations for "konkurrenskraftig marknad" in English

konkurrenskraftig adjective
marknad noun

Context sentences for "konkurrenskraftig marknad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish. - (EN) Jag stödjer en konkurrenskraftig europeisk marknad för reservdelar.
in writing. - I support a competitive European market for spare parts.
SwedishEn väl fungerande, fullständigt sammankopplad och konkurrenskraftig inre marknad för hela EU är ett svar.
A well-functioning, fully interconnected and competitive EU-wide internal market is a response.
SwedishGlöm inte att vi har att göra med en enormt konkurrenskraftig global marknad i Indien, Kina och USA.
Do not forget that we have to deal with a huge competitive global market in India, China and the USA.
SwedishKommissionen delar målen i betänkandet vad gäller att reglera i syfte att skapa en konkurrenskraftig marknad inom denna sektor.
We also share an understanding of how sector-specific rules can contribute to this objective.
SwedishDet är inte rimligt att hålla en icke-konkurrenskraftig marknad vid liv genom omfattande protektionism och betydande ekonomiska stöd.
It is absurd to prop up an uncompetitive market through extensive protectionism and significant financial aid.
SwedishDe små och medelstora företagens delaktighet och aktiva roll är en förutsättning för en mer konkurrenskraftig gemensam marknad.
The participation and active role of SMEs are imperative for the advancement of the competitiveness of the single market.
SwedishDet är ett budskap om en öppen och konkurrenskraftig inre marknad, till såväl telekomföretag som EU:s 500 miljoner konsumenter.
This is the signal for an open and competitive single market, for telecom companies and for Europe's 500 million consumers alike.
SwedishEn mer konkurrenskraftig inre marknad innebär en utmärkt möjlighet att stimulera ekonomisk tillväxt i krisdrabbade EU-länder.
A more competitive Single Market provides a perfect opportunity to stimulate economic growth in European countries affected by the crisis.
SwedishDet ger EU möjlighet att hantera demografiska utmaningar för att göra EU:s marknad mer konkurrenskraftig samt göra EU mer socialt.
It allows the EU to deal with demographic challenges in order to make the EU market a more competitive one, as well as making Europe more social.
SwedishFör att säkra en konkurrenskraftig marknad för godstransporter måste kommissionen finna en lösning som garanterar lika villkor för alla förare.
In order to ensure a competitive haulage market, the Commission must find a solution that would ensure equal conditions for all drivers.
SwedishAtt skapa en konkurrenskraftig och effektiv marknad för bankkonton är en central aspekt av vår strategi för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag.
Creating a competitive and efficient market for bank accounts is a core element in our retail financial services strategy.
SwedishJag anser att omröstningen om detta kompromisspaket är en omröstning för en konkurrenskraftig marknad, tydlig information och mer upplysta konsumentval.
I believe that the vote for this compromise package is a vote in favour of competitive markets, clear information and more informed consumer choice.
SwedishMed dessa rekommendationer vill kommissionen garantera en konkurrenskraftig marknad för idrottssändningar och skydda konsumenternas intressen.
In making these recommendations the Commission is seeking to establish a competition-driven market in sports media rights and to protect the interests of consumers.
SwedishPå en öppen och konkurrenskraftig marknad behövs bättre inriktning och mer stringenta verktyg för att förbättra kampen mot förfalskningar och piratkopiering.
In an open and competitive internal market, better targeted and more stringent tools are needed to improve the fight against counterfeiting and piracy.
SwedishFörslagets syfte är att säkerställa en rättvis tillgång till nätverk för alla marknadsaktörer och en verkligt konkurrenskraftig marknad för handel med gas i EU.
Whenever security of supply is discussed, there is always the temptation really to mean that it is an opportunity to introduce indirect price controls.
SwedishTerritoriell sammanhållning är en av EU:s viktigaste målsättningar och en förutsättning för en effektiv, ekonomiskt stark och konkurrenskraftig inre marknad.
Territorial cohesion is one of the EU's most important objectives and a precondition for an effective, economically strong and competitive internal market.
SwedishGränsöverskridande förlustutjämning är ett nyckelelement för att kunna upprätta en konkurrenskraftig inre marknad utan hinder och på så sätt bidra till tillväxt och sysselsättning.
Cross-border loss relief is one key element for establishing a competitive internal market without obstacles and thus contributing to growth and employment.
SwedishByråkratiska förfaranden kan vara i sin ordning när det handlar om stabil produktion, men inte på en konkurrenskraftig global marknad, där viktiga beslut ofta måste fattas snabbt.
Bureaucratic processes may be all very well in situations of stable production, but not in a competitive global market, where important decisions often need to be taken quickly.
SwedishVi känner alla till att det i de traditionella AVS-länderna finns delar av bananindustrin där produktionen förmodligen inte kommer att kunna upprätthållas på en mer konkurrenskraftig EU-marknad.
We all know that there are parts of the banana industry in the traditional ACP countries where production will probably not survive in a more competitive EU market.
SwedishFör att införa en öppnare och mer konkurrenskraftig inre marknad för energi kommer de statliga fondutbetalningarna inom den privata sektorn att övergå från 10 till 20 procent av investeringsbeloppet.
In order to establish a more open and competitive internal market for energy, public funds supplementing private funds will rise from 10 % to 20 % of total investment.