"koppla" English translation

SV

"koppla" in English

SV koppla
volume_up
[kopplade|har kopplat] {verb}

1. general

Det finns ett förslag inför kommissionen om att koppla fordonsskatten till utsläpp av skadliga ämnen.
There is a proposal before the Commission to couple vehicle tax to the emission of harmful substances.
För att koppla ihop RefWorks med word krävs  att man installerar en plug-in som heter Write-N-Cite.
In order to couple RefWorks with Word is required to install a plug-in called Write-N-Cite.
Möjligheten att koppla stödet gäller både för dikor och för får och getter.
The possibility of coupling the payment is valid both for suckler cows and for sheep and goats.
Jag försökte koppla bort charmen, men hittade inte knappen.
I kept trying to turn off the charm... but I guess I couldn't find the switch.
Om man exempelvis skulle koppla ifrån hela elnätet, skulle jag gärna vilja höra vad befolkningen skulle säga.
If, for instance, we switched off the entire electricity network, I wonder what the public would say to that.
Programmerbar apparatur finns överallt, i nästan allt som går att koppla in eller på, och era ändringsförslag hindrar dem när det gäller apparatur och metoder, inte bara programvara.
Programmable devices are everywhere, in almost everything you can plug in or switch on, and your amendments interfere with them in apparatus and method terms, not just software.
koppla (also: fästa, rycka)

2. technology

Om du inte kan koppla upp igen kontaktar duserveradministratören.
If you are unable to connect again, contact theadministrator for this server.
Hur ska man på ett bättre sätt koppla forskningen till utvecklings- och tillämpningsfasen?
And how to better connect research with the development and deployment phase?
Vi kommer att uppmärksamma detta och koppla det till trenderna på arbetsmarknaden.
We will pay attention to this and connect that with labour market trends.

Context sentences for "koppla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi måste investera i att koppla samman Europeiska unionens energiinfrastrukturer.
We need to invest in connecting up the European Union's energy infrastructures.
SwedishAtt koppla ihop skatter och miljöpåverkan är just ett sådant öppet och tydligt mål.
To link the levies to the environmental effects is a transparent and clear goal.
SwedishSanningen är att vi definitivt nu har lärt oss att vi kan koppla ihop de två.
The truth is that we have surely learnt by now that we can link the two together.
SwedishKoppla även detta till den öppna samordningsmetoden och vi får en helhet i politiken.
Link this to the open coordination method and we will achieve a coherent policy.
SwedishDet finns alla möjliga slags perversa sätt att koppla och kombinera dessa minor.
There are all kinds of perverse ways of stacking and combining these mines.
SwedishVarför inte koppla ihop driften av Nabuccogasledningen med South Stream-projektet?
Why not interconnect the Nabucco gas pipeline operation with the South Stream project?
SwedishVi måste därför koppla Schengenområdet till solidaritet, Schengen behöver solidaritet.
We need therefore to link Schengen with solidarity; Schengen needs solidarity.
SwedishJag skulle dock vilja koppla samman det med en varning till kommissionären.
But I would like to temper this comment with a caution to the Commissioner.
SwedishVi måste koppla in regeringarna och också lokala organisationer i medlemsstaterna.
We must involve the governments and civil society in the Member States.
SwedishDärför är det farligt att omedelbart koppla islam till exempelvis terrorism.
That is why it is dangerous to immediately associate Islam, for example, with terrorism.
SwedishVi började skriva program som kunde koppla ihop statistiken på det här sättet.
And we started to write software which could link the data like this.
SwedishJag vill koppla samman de båda och betona vikten av en sådan koppling.
I would like to link the two and to emphasise the importance of such a link.
SwedishJag anser att vi bör koppla patentfrågan till EU:s klimatskyddsmål.
I think we should link the patent issue to the EU's climate protection targets.
SwedishKoppla inte Chrome till ditt Google-konto på en offentlig eller oskyddad dator.
Remember, do not set up Chrome with your Google Account on a public or untrusted computer.
SwedishJag anser att vi måste försöka koppla samman dessa båda problem för att kunna lösa dem.
I take the position that we must try to link these two problems together to solve them.
SwedishDen visar att man kan koppla samman ekonomisk konkurrens med social sammanhållning.
It demonstrates that economic competitiveness and social cohesion are not mutually exclusive.
SwedishDe två andra frågorna ni tog upp är särdeles viktiga och jag skulle vilja koppla samman dem.
We now have strict rules and I hope we shall truly be able to abide by them.
SwedishDen kan koppla ihop bilder och text och animation och ljud och tryckningar.
It brings together image and text and animation and sound and touch.
SwedishTelekommunikationsföretag kommer att kunna koppla upp sig på systemet.
Telecommunications companies will be able to be linked up to the system.
SwedishKoppla samman denna process med Europaparlamentet, fackföreningarna och arbetsgivarföreningarna.
Associate the European Parliament, the unions and employers with this process.