"kränkande" English translation

SV

"kränkande" in English

SV kränkande
volume_up
{adjective}

kränkande (also: aggressiv, sårande, offensiv, motbjudande)
Sådana benämningar är helt felaktiga och djupt kränkande för den polska nationen.
Such references are quite simply incorrect and deeply offensive to the Polish nation.
Texten är dessutom kränkande i och med att den inte hänvisar till kristendomen.
This document is also offensive in that it fails to mention Christianity.
Nigel Farage gjorde någonting som var mycket mindre provokativt och kränkande.
Mr Nigel Farage did something which was far less provocative and offensive.
Tillsammans kan vi sätta stopp för den kränkande skandal som långvarig fattigdom innebär.
Together, we can put an end to the outrageous scandal that is long-term poverty.
This is outrageous!
Det är nödvändigt att Europeiska unionen på högsta nivå, de församlade statscheferna, tydligt uttrycker sitt avståndstagande från denna kränkande uppvisning i osämja och hat.
It is essential that the European Union makes clear at the highest level - that of the assembled Prime Ministers - its opposition to this outrageous exercise in mischief and hate.
kränkande
Samtidigt har vi dock sett subventionspaket och kränkande skattelättnader ...
At the same time, however, we have seen a package of subsidies and insulting tax breaks ...
De kommentarer som tillskrivs Bruno Gollnisch uppmuntrade inte till våld och var varken smädliga eller kränkande.
The comments attributed to Mr Gollnisch were not incitements to violence and were not abusive or insulting.
För det första värnar jag om yttrandefriheten och de omstridda orden uppmuntrade inte till våld och var varken smädliga eller kränkande.
I believe in free speech and the words complained of were not incitements to violence and were not abusive or insulting.

Synonyms (Swedish) for "kränkande":

kränkande

Context sentences for "kränkande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAllt detta utgör ett tydligt kränkande av Frankrikes nationella befogenheter.
This all constitutes a flagrant violation of French national sovereignty.
SwedishSamtidigt får man inte anklaga hela yrkeskåren för vissa agenters kränkande beteende.
We should not, however, blame the whole profession for the improper behaviour of some of its agents.
SwedishVem skall bestämma vad som är kränkande och vilken moral som är bäst?
Who is to decide what is damaging, and whose morals are the best?
SwedishEnskilda fall av kränkande behandling på detta område kan bekämpas genom gällande lagstiftning.
Individual cases of degenerate behaviour in this area can be combated by means of the existing legislation.
SwedishDet är alltså inte nog med att kvinnor ska behöva utsättas för förnedrande och kränkande gruppvåldtäkter.
It is apparently not enough that women have to be subjected to degrading and scandalous gang rapes.
SwedishOch detta deklareras som ett kränkande av mänskliga rättigheter!
And that is portrayed as a human rights violation!
SwedishI Grekland har processer för att få avskedade arbetare återanställda betecknats som olagliga och kränkande.
In Greece the labour disputes to have laid-off workers reinstated has been labelled illegal and abusive.
SwedishVi står eventuellt inför ett kränkande av avtalet mellan EU och Förenta staterna, så det brådskar med svaret.
Finally, we reiterate our concern to preserve a balance between the protection of privacy and security.
SwedishEn tidskrift som inte är kränkande för någon.
A journal that does no harm to anyone.
SwedishJag tänker på den kränkande forskningen på levande mänskliga embryon och ägg som tas från kvinnor i forskningssyfte.
I have in mind the invasive research of live human embryos and the harvesting for research purposes of oocytes from women.
SwedishDet skulle vara oerhört kränkande om de nu skulle bestraffas av de länder som hitintills har ökat sina skadliga utsläpp.
It would be a serious indignity if they were now punished by those who until now have increased their harmful emissions.
SwedishHushållsarbetare utsätts ofta för diskriminering och kan lätt bli föremål för ojämlik, orättvis eller kränkande behandling.
Domestic workers are often discriminated against and can easily be subjected to unequal, unfair or abusive treatment.
SwedishDet är kränkande mot dessa människor.
It is defamatory towards these people.
SwedishNär hon talade om tystnaden kring Iran och de mänskliga rättigheterna i Iran, sade hon: ”tystnaden är kränkande för offren”.
Speaking of the silence on Iran and on the human rights situation in Iran, she said: ‘silence is an insult to the victims’.
SwedishUnama (United Nations Assistance Mission to Afghanistan), måste omedelbart sluta upp med att finansiera dessa kränkande krigsherrar.
UNAMA, the United Nations Assistance Mission to Afghanistan, must stop funding these offending warlords immediately.
SwedishVi står eventuellt inför ett kränkande av avtalet mellan EU och Förenta staterna, så det brådskar med svaret.
We may be looking at an infringement of the agreement between the European Union and the United States, so it is urgent that we receive a reply.
SwedishFörra veckan beslagtog den brittiska polisen 750 000 kränkande bilder på barn vid ett tillslag mot The Wonderland club.
Last week, the British police succeeded in shutting the Wonderland club down, seizing 750 000 degrading photographs of children in the process.
SwedishDet innehåller inslag av intrång på brittiskt territorium, och det kränkande gripandet av en sårbar individ som aldrig straffats för något brott.
It involves infringement of British sovereign territory and the wrongful arrest of a vulnerable individual who has no record of wrongdoing.
SwedishHärtill kommer att just när det gäller hälsoskyddet svävar ju alltid anklagelsen om kränkande av subsidiaritetsprincipen över en.
In addition, there is the fact that in the area of health, in particular, the matter of breach of the subsidiarity principle constantly hovers over one's head.
SwedishPå ett kränkande sätt och utan ett spår av allvar påstås det i betänkandet att det är invånarna som bestämmer och Nato-armén som verkställer deras beslut.
It insultingly and with no trace of seriousness goes as far as maintaining that the citizens allegedly decide and the ΝΑΤΟ army executes.