"kraftlös" English translation

SV

"kraftlös" in English

SV kraftlös
volume_up
{adjective}

1. general

kraftlös (also: handfallen, maktlös, vanmäktig)
Även den bästa myndighet för bedrägeribekämpning är kraftlös om medlemsstaterna inte tillhandahåller någon information.
Yet even the best anti-fraud authority is powerless if the Member States fail to provide any information.
Men när det gäller dess egna medlemsstater har den ofta blivit kraftlös efter deras anslutning.
In the case of its own Member States, however, it has often been powerless following their accession.
En strategi utan resurser är som Napoleon utan armé: kraftlös och i slutändan värdelös.
   Mr President, Mr Winkler, Mr Barroso, a strategy without resources is like Napoleon without an army: powerless and ultimately useless.
kraftlös (also: slapp, adynamisk)
kraftlös (also: svag)
kraftlös (also: blek, dunkel, svag, matt)
volume_up
feeble {adj.}
Det är på tiden att budskapet sjunker in om att en kraftlös politisk vilja inte är svaret på denna kris utan bara gör lösningarna dyrare.
It is about time that the message sank in that feeble political will is not the answer to this crisis and makes solutions more expensive.
Vi får inte blunda för att den offentliga debatten om fördraget i många medlemsstater varit mycket kraftlös.
We must not pretend that we do not see how public debate on the treaty in many Member States was so impoverished.
kraftlös (also: apatisk, likgiltig, slö, håglös)
kraftlös (also: slapp)
kraftlös

2. pejorative

kraftlös (also: slapp, lealös)
volume_up
limp {adj.}

Synonyms (Swedish) for "kraftlös":

kraftlös

Context sentences for "kraftlös" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishIbland när de tycker att man är för kraftlös, påpekas detta av folk från andra sidan.
Sometimes when they believe that you are too weak, the other side will point that out.
SwedishJag tror att Frischenschlager menade att den var kraftlös - det kan mycket väl hända.
I think Mr Frischenschlager used the world 'lame ' - that may well be.
SwedishJag tror att Frischenschlager menade att den var kraftlös - det kan mycket väl hända.
I think Mr Frischenschlager used the world 'lame' - that may well be.
SwedishNi ersätter samförståndslösningar med gemensam kraftlös gestikulering över problemen.
You are replacing consensus on solutions with making joint gestures that are incapable of resolving problems.
SwedishFör det andra sade cynikerna när man kommit överens om koden att den var för kraftlös och att den inte skulle fungera.
Secondly, when the code was agreed cynics said it was too weak and it would not work.
SwedishDet kan hända att kompromissen är kraftlös eller dålig.
It may be that the compromise is lame or lazy.
SwedishDe bevisar att demokratin inte är kraftlös när det handlar om att bekämpa organiserad brottslighet eller terrorism.
Of course, they demonstrate that democracy is not weak when it comes to fighting organised crime or terrorism.
SwedishDen befintliga planen, som rådet godkände 2009, är kraftlös och har i praktiken inte genomförts av alla medlemsstater.
The existing plan, which the Council approved in 2009, is weak and, in practice, is not being implemented by all Member States.
SwedishJag anser att han gör kommissionen lite mer kraftlös genom att erkänna att kommissionärerna inte har något politiskt ansvar i detta fall.
I think he makes the Commission slightly more impotent by admitting that Commissioners currently have no political responsibility.
SwedishVad beträffar bullret från vägtrafik, flygtrafik och järnvägstrafik har miljöministrarna endast föreslagit en kraftlös förklaring men ingen bindande lagstiftning.
With regard to noise generated by road traffic, aircraft and trains, the Environment Ministers propose only a weak declaration but no binding legislation.
SwedishDet andra, och sannolikt det viktigaste skälet, är att denna text återspeglar en kraftlös och " politiskt korrekt" kompromiss som inte hedrar kammaren.
The second and probably the most important reason is that the draft is a reflection of a soft and quite politically correct compromise, which is no honour to this House.
SwedishDet andra, och sannolikt det viktigaste skälet, är att denna text återspeglar en kraftlös och " politiskt korrekt " kompromiss som inte hedrar kammaren.
The second and probably the most important reason is that the draft is a reflection of a soft and quite politically correct compromise, which is no honour to this House.