"kretslopp" English translation

SV

"kretslopp" in English

SV kretslopp
volume_up
{neuter}

kretslopp (also: följd, cykel, period, motorcykel)
volume_up
cycle {noun}
Trä växer upp igen, trä ruttnar och fogas åter in i naturens kretslopp, så som det uppstått.
Wood regrows, it rots and finds its way back into the natural cycle from which it came.
There is a cycle to life in the regions.
Det är dags att bryta detta kretslopp.
It is time to break this cycle.
kretslopp (also: tur, klot, parti, rad)
volume_up
round {noun}

Synonyms (Swedish) for "kretslopp":

kretslopp
Swedish

Context sentences for "kretslopp" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta är huvudargumenten till varför vi väljer ett slutet kretslopp som lösning.
These are the main arguments as to why we chose a closed-loop solution.
SwedishVid första behandlingen godkände inte parlamentet begreppet slutet kretslopp.
At first reading, the European Parliament did not embrace this concept of a closed loop.
SwedishEn direkt följd av ett sådant kretslopp skulle alltså vara en minskning av de statliga inkomsterna.
The immediate impact of this cyclicity is a reduction in state revenue.
SwedishSkulle inte andra kretslopp vara mer ekonomiska och bättre anpassade till företagens verkliga behov?
Would other systems not be more economical and better suited to the real needs of enterprises?
SwedishVi har föreslagit detta slutna kretslopp för samtliga batterier.
We have proposed this closed-loop system for all batteries.
SwedishMed hjälp av slutna kretslopp i produktionen är detta möjligt, allt annat skulle vara en urvattning av direktivet.
With closed production circuits this is possible; anything else would water down the directive.
SwedishSå det transformerade en linjär process till ett slutet kretslopp, och processen genererade ännu mer värde.
So it transformed a linear process into a closed-loop model, and it created more value in the process.
SwedishSå ni kan se att vi för samman kretslopp för mat, energi och vatten och avfall, allt inom samma byggnad.
So you can see that we're bringing together cycles of food, energy and water and waste all within one building.
SwedishFör det andra, att gå från ett linjärt, slösaktigt och förorenade sätt att använda resurser, till ett slutet kretslopp.
Secondly, shifting from a linear, wasteful, polluting way of using resources to a closed-loop model.
SwedishFör det fjärde: De underutvecklade regionerna förfogar fortfarande inte över några självbärande ekonomiska och sociala kretslopp.
Fourthly: The underdeveloped regions still do not possess self-supporting economic and social cycles.
SwedishFör att uppnå detta mål måste vi skapa ett slutet kretslopp och göra batteritillverkarna ansvariga för de produkter som de tillverkar.
To achieve this goal, we need to create a closed-loop system and make battery producers responsible for the products they make.
SwedishÖverraskande nog har kommissionen i sitt nuvarande förslag inte krävt ett förbud för dessa, utan föreslagit ett så kallat slutet kretslopp för kadmium.
In the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy, we have held an extensive debate on batteries.
SwedishVi måste se till att vi får mindre kretslopp, och vid nyplanteringen av skog framför allt satsa på stabila blandskogar, och inte på monokulturer.
We must take account of smaller cycles and plant stable mixed woodland when undertaking reforestation, rather than monocultures.
SwedishÖverraskande nog har kommissionen i sitt nuvarande förslag inte krävt ett förbud för dessa, utan föreslagit ett så kallat slutet kretslopp för kadmium.
Surprisingly, the present Commission proposal has not opted for a ban on these, but for a so-called closed-loop system for cadmium.
SwedishOm vi återgår till de där stora utmaningarna som jag nämnde i början: förbättringar i resurseffektivitet, slutna kretslopp och solkraftsekonomi.
So returning to those big challenges that I mentioned at the beginning: radical increases in resource efficiency, closing loops and a solar economy.
SwedishI dag tycks vi tro att kretslopp är att återanvända, att mata de djur som vi själva skall äta med deras självdöda artfränder.
Nowadays, we seem to believe that natural cycles of this kind imply re-use and that animals we shall be eating ourselves should be fed with dead animals of their own species.
SwedishFör att uppnå detta mål måste vi skapa ett slutet kretslopp och göra batteritillverkarna ansvariga för de produkter som de tillverkar.
The current proposal aims to achieve a high level of environmental protection while at the same time contributing to proper functioning of the internal market for batteries.
SwedishÅtervinningssystem har visat sig vara välgörande för miljön, förutsatt att man uppnår ett minimum av kretslopp för återvinning, och att transportsträckorna inte är alltför långa.
Reuse systems have been shown to be beneficial to the environment, provided a minimum number of reuse cycles is achieved and transport distances are not too great.
SwedishVi erkänner även att det är nödvändigt att nå en bättre förståelse för markens biologiska mångfald, gödningsämnenas livscykel, vattnets kretslopp och frågor rörande kompostanvändning.
We also recognise that it is necessary to gain greater understanding of soil biodiversity, the nutrient and water cycles and the issues related to the use of compost.
SwedishÄven rådet ansåg att det föreslagna systemet med slutet kretslopp skulle bli svårt att genomföra i praktiken och föredrog ett förbud mot användningen av kadmium i bärbara batterier.
The Council also considered that the proposed closed-loop system would be difficult to achieve in practice and favoured a ban on the use of cadmium in portable batteries.