"kring" English translation

SV

"kring" in English

EN

SV kring
volume_up
{preposition}

kring (also: vid, till, mot, för)
volume_up
on {prp.}
Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med ledamöterna kring detta och kring andra förslag.
I look forward to working together with Members on this and on the other proposals.
Därför måste informationen kring nya pengar vara pålitlig och heltäckande.
That is why the information on the new money must be solid and comprehensive.
Jag börjar med några funderingar kring EU: s konstitutionella fördrag.
I shall start with a few reflections on the European Constitutional Treaty.
kring (also: om, runt i, omkring, runt)
volume_up
round {prp.}
Vi har fått parterna att sätta sig kring förhandlingsbordet.
We have been able to get the contracting parties sitting round a table.
Vi måste bygga upp mer än bara en hög papper kring Lissabonstrategin.
We must build more than just a pile of paper round the Lisbon Strategy.
De ansvariga kring Milosevic liksom Milosevic själv måste ställas inför domstolen i Haag.
The leading figures round Milosevic and Milosevic himself must also be brought before the Hague tribunal.

Synonyms (Swedish) for "kring":

kring
Swedish

Context sentences for "kring" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi måste samlas kring ett tydligt erbjudande om massivt internationellt bistånd.
We need to come together with a clear offer of massive international assistance.
SwedishNationer och folk tenderar att gå samman, antingen kring något eller mot något.
Nations and peoples tend to join together either around something or against it.
SwedishJag hade stora betänkligheter kring det ändringsförslag som förelades utskottet.
I had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.
SwedishOch det har nyligen skett en revolution i vår förståelse kring maskininlärning.
And there's been a revolution in our understanding of machine learning recently.
SwedishDen använder röntgenstrålning, som roterar väldigt snabbt kring människokroppen.
It uses X-rays, X-ray beams, that are rotating very fast around the human body.
SwedishEuropeiska unionen får inte tiga still som fallet var i händelserna kring Irak.
We as the European Union should not be left without a voice, as happened on Iraq.
SwedishDet finns därför inga frågetecken kring vårt vänskapsförhållande med Brasilien.
There are therefore no question marks over our friendly relationship with Brazil.
SwedishDet är sant att de var alltför upptagna av konflikter kring makt och inflytande.
It is true that they were too consumed with conflicts of power and influence.
SwedishVi behöver verkligen fler mänskliga resurser och större expertis kring detta.
We do indeed need more human resources and more specialist skill in this regard.
SwedishDenna andra sak är att EU får leveranser från hela regionen kring Kaspiska havet.
That something else is Europe obtaining supplies from the whole Caspian Sea region.
SwedishNi vet vad kommissionsledamot Michel anser om regionen kring de stora sjöarna.
You know the regard in which Commissioner Michel holds the Great Lakes region.
SwedishDe hade kommit och inrättat sig i de georgiska byarna kring Ossetiens huvudort.
They had arrived and set up in the Georgian villages around the capital of Ossetia.
SwedishDetta är vad som borde känneteckna publiciteten kring resultatet av konventet.
This is what should characterise the publicity surrounding the Convention results.
SwedishDessa rötter finns också inom kulturerna i Europa, Kaukasien och kring Medelhavet.
I support the enlargement of the European Union and the europeanisation of Turkey.
SwedishEn utökad forskning kring icke-radioaktiva energikällor är absolut nödvändig.
I consider increased research into non-nuclear energy sources to be imperative.
SwedishDen bör också omfatta en plan för nätverket av energianslutningar kring Östersjön.
This should also include a plan for the Baltic Sea energy connections network.
SwedishHysteri kring klimatförändringarna framkallar ibland verkligt totalitära inslag!
Hysteria about climate change does sometimes bring out veritable totalitarian traits!
SwedishVi är skyldiga att bidra till fred och stabilitet i området kring Manofloden.
We are obliged to contribute towards peace and stability in the Mano River region.
SwedishEn del av den debatten kretsade olyckligtvis kring den gemensamma jordbrukspolitiken.
Some of that debate unfortunately centred around the common agricultural policy.
SwedishHär kan ni se att den endast roterar kring den vertikala axeln, och skapar cirklar.
And here you can see it's rotating about the vertical axis only, creating circles.