"kritik" English translation

SV

"kritik" in English

volume_up
kritik {comm. gen.}

SV kritik
volume_up
{common gender}

Ingen institution klarar sig utan kritik, det vill säga utan konstruktiv kritik.
No institution can be without criticism, without constructive criticism that is.
Låt det inte saknas kritik – sträng kritik – mot dessa förhållanden i Iran.
Let there be no shortage of criticism – unsparing criticism – of these conditions in Iran.
Det är ingen kritik av förbundskanslern, ingen kritik av någon CDU-politiker.
That is not a criticism of the Federal Chancellor, nor is it a criticism of any CDU politician.
kritik
Men som sagt, för närvarande är vår kritik mot regeringen i det landet viktigast.
But as I said, our critique of the government in this country is the main thing.
Jag håller med Solana i hans kritik mot denna konferensdiplomati.
I agree with Mr Solana's critique of this kind of conference diplomacy.
Det är därför viktigt att vi ger en objektiv och väl genomarbetad kritik av ansökarländerna.
It is therefore essential that we should give an objective, considered critique of the applicant states.
Det här är inte någon kritik mot Lettland, det är endast ett exempel.
This is not a reflection on Latvia, just an example.
Detta är ingen kritik mot slakteripersonalens hårda arbete och engagemang.
It is not a reflection on the hard work and dedication of the staff who are employed in slaughterhouses.
Jag vill betona att detta inte är någon kritik mot Mirandas och budgetkontrollutskottets arbete.
I wish to stress that this is no reflection upon the work of Mr Miranda and the Committee on Budgetary Control.
kritik (also: skuld, klander)
volume_up
blame {noun}
Den kritik om släpphänthet som framförts mot den text som röstats igenom i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter är inte berättigad.
The criticisms made against the text voted on by the Committee on Civil Liberties and Internal Affairs blaming it for its laxness are unfounded.
kritik (also: klander, hård kritik)
I en vanlig demokrati kan kritik från ett parlament leda till ett misstroendevotum.
In a normal democracy, critics within a parliament can move a vote of censure.
Mina kollegor i min grupp från Irland kommer inte att rösta för kritik av kommissionen.
My colleagues, in my group from Ireland, will not be voting in support of the censure on the Commission.
Jag kommer att stödja den villkorade motionen om kritik om kommissionen inte tillgodoser våra krav.
I will support the conditional motion of censure if the Commission does not satisfy our demands.
Det skulle också vara intressant att höra kommissionen kommentera artikel 29-gruppens kritik på detta område.
It would also be interesting to hear the Commission comment on the Article 29 Group’s criticism in this area.
Detta är inte kritik, och ännu mindre en attack: det är bara en kommentar.
However, Mr Goebbels, this is not a criticism, far less an attack: it is simply a comment.
(HU) Slovakiens språklag har fått mycket kritik den senaste tiden.
(HU) Slovakia's language law has been the object of numerous critical comments lately.
kritik
volume_up
knock {noun} [fig.]
kritik (also: slag, örfil, smäll, förolämpning)
volume_up
slap {noun}
Det framgår av er egen rapport från 2004 att ni får kraftfull kritik på den punkten.
You can glean from your own report of 2004 that you get a resounding slap in the face there.
kritik (also: anmärkning)
kritik
volume_up
flak {noun}
Jag vet att kommissionen får hård kritik för det sätt de använder pengarna de förfogar över på, och en viss del är berättigad medan en stor del inte är det.
I know that it gets a lot of flak for the way in which it uses the money at its disposal, some of which is justified, but most of which is not.
Jag vill också gratulera samtliga föredraganden, i synnerhet McCartin, som har fått ta emot en hel del kritik från mig.
Mr President, I too should like to congratulate all the rapporteurs, especially Mr McCartin, who has taken a reasonable amount of flak from me.

Synonyms (Swedish) for "kritik":

kritik

Context sentences for "kritik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFöredraganden riktade själv stark kritik mot detta, vilket jag tackar honom för.
The rapporteur himself criticised this very firmly and I would thank him for that.
SwedishVi har utfört vårt arbete noggrant och framfört kritik mot fem kommissionärer.
We have done our job carefully and expressed criticisms about five Commissioners.
SwedishI betänkandet får kommissionen kritik för att ha försummat landsbygden och Mål 5B.
The report reproaches us for having neglected the rural areas and Objective 5B.
SwedishJag tackar för att han tog med de flesta av mina åsikter och även min kritik.
I am thankful that he took on board most of my concerns and even my criticisms.
SwedishVarför avvisar vissa ledamöter legitim kritik av det afghanska rättssystemet?
Why do some Members reject legitimate criticisms of the Afghan judicial system?
SwedishJag hade visat ännu mer kritik mot kommissionen om jag inte just hört ert anförande.
I would have criticized the Commission much more if I had not heard your speech.
SwedishToppmötet i Rostov-na-Donu får på många punkter hård kritik i vår resolution.
Our resolution contains many strong criticisms of the summit in Rostov-on-Don.
SwedishJag röstade mot betänkandet, som jag hela tiden har framfört stark kritik mot.
I voted against this report, to which I have always expressed my strong opposition.
SwedishDet förekom några frågor eller en viss kritik i fråga om tonen i förhandlingarna.
There were some questions or criticisms about the tone of the negotiations.
SwedishDet har framförts relativt mycket kritik mot Lissabonprocessen.
Mr President, quite a lot of criticisms have been made of the Lisbon Process.
SwedishJag skall inte upprepa min kritik: jag hänvisar till sammanträdesprotokollen.
I will not repeat my criticisms: I refer you to the Minutes of the plenary sittings.
SwedishDen kritik som framförts i den offentliga debatten har varit logisk och konstruktiv.
The criticisms made within the public debate have been logical and positive.
SwedishMängden kritik överskuggas ändå av det övergripande positiva resultatet.
The number of criticisms is nonetheless dwarfed by the overall positive result.
SwedishFör oss är det dock fristående kritik, som får oss att komma till motsatt uppfattning.
However, these criticisms are decisive, and have led us to oppose the motion.
SwedishSlutligen skulle jag vilja förklara vår kritik av rådets årliga rapport.
Finally, I would like to explain our criticisms of the Council’s annual report.
SwedishProgrammet är ambitiöst och syftar till att besvara era förslag och er kritik.
It is ambitious and seeks to accommodate your suggestions and criticisms.
Swedish– Det finns all anledning att rikta kritik mot delar av Europaparlamentets förehavanden.
There is every reason to criticise some of the European Parliament’ s activities.
SwedishVi har utifrån ovanstående kritik valt att rösta nej till det aktuella betänkandet.
On account of these criticisms we have chosen to vote against the report.
SwedishDen första och andra gången var det relativt enkelt att framföra kritik i parlamentet.
The first and second times, it was relatively easy to make criticisms in this House.
SwedishMånga lokala och europeiska sammanslutningar har framfört hård kritik mot projektet.
Many local and European associations have strongly criticised the project.