SV

krossa {verb}

volume_up
1. general
Och jag tänkte, "Jag kanske kan krossa det lilla glastaket för serietecknande."
And I thought, "Well, maybe I can break the little glass ceiling of cartooning," and so I did.
När din far ser din farmors min, så kommer det att krossa hans hjärta.
When your dad sees the look on Grandma's face... it's... it's gonna break his heart.
Oh, he's gonna break some hearts.
Att du kunde krossa en mans huvud med ena handen.
They said you could crush a man's skull with one hand.
Är du en bluff kommerArnold att krossa dig.
But if you're a phony, Arnold will crush you.
We should crush your bones into powder.
Det skulle vara mycket synd, jag upprepar detta, att krossa dessa lovande framtidsutsikter och de många möjligheterna till ett ömsesidigt samförstånd.
I repeat, it would be a pity to dash so much hope for the future and so many possibilities for mutual understanding.
Holodomor står för Stalins avsikter att krossa alla ukrainska drömmar och självbestämmande eller rentav självständighet för gott.
Holodomor stands for Stalin's intentions of dashing all Ukrainian dreams of autonomy, or even independence, for ever.
Respekten för arbetstagarnas rättigheter och uppbyggandet av ett socialt Europa är grunden, och om den inte stärks skulle den kunna krossa alla våra drömmar om en demokratisk uppbyggnad av unionen.
Respect for workers ' rights and the building of a social Europe are the pillars which, unless strengthened, could dash all our hopes for building democracy in our Union.
Om vi inte undviker extrema reaktioner livnär vi kanske det odjur vi försöker krossa.
If we do not avoid extremist responses, we may feed the very beast we seek to destroy.
Att de i hundra år försökt krossa oss med sina arméer -
I remember that for 100 years they have sent their armies to destroy us.
I vår gemensamma kamp måste vi upprätthålla de normer och värderingar som terrorismen försöker krossa.
In our common fight, we should uphold the norms and values that terrorism is seeking to destroy.
Juntan har sagt att de har för avsikt att försöka krossa hela partiet.
The junta has said that it is their intention to try and smash the party as a whole.
Eller krossa och göra sig av med 83 miljoner ägg per dag på ett säkert sätt?
Or, how do you safely smash and dispose of 83 million eggs every day?
I do not want to smash the project.
Alla försök att krossa dessa tankar och idéer kommer alltid att misslyckas.
Any attempt to stamp out such thoughts and ideas will always fail.
EU stödde regeringens försök att krossa parastaten.
The Union supported the government's efforts to stamp out the para-state.
Att sätta upp en organisation i förteckningen över terroristorganisationer är en indikation på att man inte kommer att förhandla med den och att man ska göra allt för att krossa den.
Putting an organisation on the list of terrorist organisations is an indication that it is not one to be negotiated with and that every effort is to be made to stamp it out.
Milis - som är emot frihetssträvandena - som fått vapen från den indonesiska militären har farit hårt fram och dödat stora delar av befolkningen i ett desperat försök att krossa frihetssträvandena.
Anti-independence militias armed by the Indonesian military have created havoc and killed large numbers of people in a desperate bid to frustrate the demand for self rule.
Jag kan för att visa min sympati bara erbjuda ett kort, angliserat latinskt uttryck från 1940-talet som jag tycker följer den buddistiska läran, , låt inte de jävlarna krossa er.
I can only offer a little 1940's anglicised Latin in sympathy which I believe follows the Buddhist teachings, – don't let the bastards grind you down.
krossa (also: mala, gröpa)
krossa
volume_up
to kill {vb} [coll.] (kill the competition)
Milis - som är emot frihetssträvandena - som fått vapen från den indonesiska militären har farit hårt fram och dödat stora delar av befolkningen i ett desperat försök att krossa frihetssträvandena.
Anti-independence militias armed by the Indonesian military have created havoc and killed large numbers of people in a desperate bid to frustrate the demand for self rule.
krossa (also: slå ned)
Det finns mycket internt motstånd att krossa.
There is a lot of internal resistance to quash.
2. figurative

Context sentences for "krossa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi får inte krossa den viktiga roll som hamnarna har för sysselsättningen på lokal nivå.
The key role that ports play in local employment should not be undermined.
SwedishEtt sådant agerande är att krossa visionen om ett multikulturellt och multietniskt Europa.
Such an action means destroying the vision of a multicultural and multiethnic Europe.
SwedishMilisgrupperna håller civilbefolkningen i ett dödligt grepp och håller på att krossa den.
Indeed, the paramilitary groups are crushing the civilian population in a lethal vice.
SwedishBara genom att krossa deras nätverk kan vi låta friheten och demokratin utvecklas i världen.
Only by crushing their networks can freedom and democracy be developed in the world.
SwedishIstället för att krossa dessa bör man genomföra mer gemenskapspolitik på andra områden.
Rather than demolishing these, more Community policy should be implemented in other areas.
SwedishDet bad också om ursäkt för DDR:s inblandning i att krossa Pragvåren.
It also asked for forgiveness for the GDR's involvement in crushing the Prague Spring.
SwedishDet är en myt att man, som den ryska makten tror, ska kunna krossa allt motstånd i Tjetjenien.
Both the Commissioner and the President-in-Office of the Council have said as much.
SwedishDet är en ytterst skör möjlighet som extremisterna vill krossa.
It is an extremely fragile opportunity that the extremists want to shatter.
SwedishJag vet inte hur jag ska bli av med killen utan att krossa hans hjärta.
I don't know how to get rid of this guy without breaking his heart.
SwedishVad mera är, genom att krossa oppositionen förstör han grunden för det demokratiska samhället.
What is more, by crushing the opposition he is destroying the basis of democratic society.
SwedishVi hoppas uppriktigt att verkligheten inte kommer att krossa våra förhoppningar.
We sincerely hope that the facts will not deny our hope.
SwedishMilitära operationer kan vare sig nu eller i framtiden krossa stödet för separatisterna.
Support for the separatists cannot, now or in the future, be crushed by the military operations.
SwedishOrganisationen har lyckats krossa och stoppa ett femtontal organisationer varje år.
This body has succeeded in breaking up and halting the activities of around fifteen criminal networks per year.
SwedishÄven om vi vill lämna ersättning, vill Förenta staterna det inte, de vill krossa fullständigt.
Even if we were prepared to pay compensation, the United States would not take it. They want crushing domination.
SwedishVi måste krossa myten att ett lands ekonomiska utveckling hör nära samman med en ökning av energikonsumtionen.
We must dispel the myth that the economic development of a country is closely tied to an increase in energy consumption.
SwedishDen har medverkat till att krossa pedofilligor och gripa mördare och terrorister, och det är detta den är till för.
It has been instrumental in smashing paedophile rings, and catching murderers and terrorists, and that is what it is there for.
SwedishHolodomor står för Stalins avsikter att krossa alla ukrainska drömmar och självbestämmande eller rentav självständighet för gott.
Holodomor stands for Stalin's intentions of dashing all Ukrainian dreams of autonomy, or even independence, for ever.
SwedishOm detta krav skulle uppfyllas skulle det krossa den grund som familjen bygger på, som är det grundläggande elementet i alla samhällen.
If this demand were met, it would shatter the foundations of the family, which is the basic unit of any society.
SwedishEuropeiska unionen bör inte i sitt välkomnande av dem agera ångvält och krossa hela den lagstiftning de själva har åstadkommit.
The EU should not receive them like a steamroller that crushes everything they themselves have devised in the way of laws.
SwedishSå låt oss inte krossa Grekland.