"kunna" English translation

SV

"kunna" in English

EN

SV kunna
volume_up
{adjective}

kunna
EU måste kunna agera snabbt och kunna fortsätta att ge bistånd.
The EU must be able to act promptly and be able to continue to offer a contribution.
De måste kunna ha förtroende för oss för att kunna bevara tron på Europa.
They must be able to believe in us, so that they continue to believe in Europe.
Centralbanken kommer att vara självständig, den kommer inte kunna vara oansvarig.
The Central Bank will be independent, but it will not be able to be irresponsible.

Synonyms (Swedish) for "kunna":

kunna

Context sentences for "kunna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEU måste därför göra sitt, och för att kunna göra det behöver vi tydliga regler.
Europe must therefore do its fair share, and for that it must adopt clear rules.
SwedishVi kommer verkligen att behöva parlamentets stöd för att kunna utöva den rollen.
We will really need Parliament's support if we are to successfully play our part.
SwedishVi måste alla agera snabbare om vi skall kunna göra programmet mer framgångsrikt.
We all have to move faster if we are to make a greater success of the programme.
SwedishDet måste bli mer realistiskt om lagstiftningsförfarandet skall kunna fortsätta.
It will need to become more realistic if this legislative process is to continue.
SwedishDe kommer då att kunna vara beredda eftersom de kommer att ha framtidsutsikter.
They certainly could be ready by then if this prospect were set before them now.
SwedishHär finns ordförande för de politiska grupperna vilka skulle kunna be om ordet.
There are presidents of the political groups here, who could take up the matter.
SwedishÄven minskade kvoter skulle kunna vara effektiva, vilket föredraganden tänkt på.
A quota reduction such as the rapporteur has suggested could also be effective.
SwedishUtsläpp av tonvis av koldioxidekvivalenter kommer därför inte att kunna undvikas.
Hence, the avoidance of tonnes of CO2 equivalent emissions will no longer happen.
SwedishÄr inte det en paradox, att döda djur för att mer ”humant” kunna döda andra djur?
Is that not a paradox, to kill animals in order to ‘humanely’ kill other animals?
SwedishVårt stöd krävs dock också för att förbindelserna inom Korea ska kunna förbättras.
However, the improvement of inter-Korean relations requires our assistance, too.
SwedishDetta skulle teoretiskt sett kunna fortsätta över hela världen, men också inom EU.
This could theoretically continue worldwide, but also within the European Union.
SwedishJag hoppas att talmannen skall kunna ge oss en tydlig förklaring om vad som hänt.
I therefore feel that it is for the Presidency to clarify the sequence of events.
SwedishDet finns därför en klar skyldighet att kunna redovisa varenda euro av utgifterna.
There is, therefore, a clear duty to account for every last euro of expenditure.
SwedishVem av oss skulle köpa en biobiljett för att någon annan skulle kunna se en film?
How many of us would pay for a cinema ticket to have someone else see the film?
SwedishFör att kunna svara på det måste man ta en närmare titt på spindelns spinnvårta.
To answer that, you have to look a lot closer at the spinneret region of a spider.
SwedishDessa måste reformeras för att Europa skall kunna göra några politiska framsteg.
We need to reform these institutions if Europe is to make real political progress.
SwedishEn hel del arbete måste göras för att kunna stödja och berättiga detta initiativ.
A lot of work needs to be done in order to support and justify this initiative.
SwedishVi hoppas att även utbetalningarna till bönderna skall kunna komma i gång i år.
We hope that this year will then see the start of disbursements to the farmers.
SwedishI båda fallen måste kommissionen kunna räkna med att medlemsstaterna samarbetar.
In both cases, the Commission needs to count on cooperation by Member States.
SwedishGränsen för att kunna nyttja Europeiska unionens solidaritetsfond är oerhört hög.
The threshold for mobilising the European Union Solidarity Fund is extremely high.