SV kväva
volume_up
[kvävde|har kvävt] {verb}

Politiska system kan underkuva viljor och kväva individualitet, men de kan aldrig undertrycka viljan att bli fri.
Political systems can subjugate wills and extinguish individuality but they can never quench the desire to be free.
Alla de samhällen, alla de stater som undertrycker den egna pressen är bara ute efter en sak: att tysta debatten och kväva demokratins livslåga, det öppna, fria samtalet.
All societies and all States which stifle their own press are after one thing only: to silence debate and to extinguish the vital spark of democracy, which is to say the open and free society.
Det är inte heller första gången man anmäler sättet att med en kudde kväva de utvisades skrik.
It is not the first time that the technique of using a pillow to smother the cries of those being expelled has been condemned.
Detta förslag till konstitution, som syftar till att kväva staterna, är enligt min mening oförenligt med ett demokratiskt uttryck.
This draft constitution, which seeks to smother individual states, is, in my opinion, incompatible with democratic expression.
Eventuella kvardröjande tvivel om huruvida förslaget var berättigat har säkerligen undanröjts av försöken att kväva det.
Any lingering doubts about whether the motion was justified have surely been removed by the attempts to smother it.
kväva (also: döda, släcka ut)
kväva (also: undertrycka)
Det finns alltid en risk att man kan kväva ett initiativ genom för mycket byråkrati.
There is always a risk that one can stifle an initiative by too much bureaucracy.
Patenträtter borde skydda innovation, snarare än att kväva konkurrens.
Patents should protect innovation, rather than stifle competition.
Det skulle vara farligt att kväva detta genom enhetlighet.
It would be dangerous to stifle this by uniformity.
Om ett sådant förbud infördes skulle det kväva varje försök att föra en budgetpolitik.
If such a ban were enforced, it would strangle any attempt to pursue a budgetary policy.
De vann... och de kommer förstöra rock and roll`n... och kväva allt vi älskar den för.
They won... and they will ruin rock and roll... and strangle everything we love about it.
Och de vill förstöra rock ' n ' roll, och kväva... allt vi älskar med den, förstår du?
And they will ruin rock ' n ' roll, and strangle... everything we love about it, right?
Som en följd av okontrollerad algtillväxt, kan höga halter också slutligen " kväva" ekosystem.
As a result of the uncontrolled growth in algae, high levels can also ultimately 'suffocate' ecosystems.
Som en följd av okontrollerad algtillväxt, kan höga halter också slutligen " kväva " ekosystem.
As a result of the uncontrolled growth in algae, high levels can also ultimately'suffocate ' ecosystems.
Vi vill säga dem att det inte finns någon diktator som kan kväva folkets längtan efter frihet och demokrati.
We wish to tell them that no dictator can suffocate the right to rights in relation to aspirations for freedom and democracy.
Med den numera rutinmässiga arresteringen av oppositionsledaren försökte den hänsynslösa diktatorn kväva även det här nödropet.
The dictator, who will stop at nothing, attempted to suppress this cry for help with the now routine arrest of the opposition leader.
Ett ständigt mål är att kväva den progressiva folkliga rörelsen och att främja den europeiska storfinansens intressen.
Of course, the objective is always the same: to suppress the progressive grass-roots movement and advance the interests of big business in Europe.
För fjorton dagar sedan inledde den turkiska armén en operation för att kväva den kurdiska arbetarrörelsen och då skadades ytterligare 14 människor.
A fortnight ago, the Turkish army started an operation to suppress the Kurdish workers ' movement, during which another 14 people were killed.

Synonyms (Swedish) for "kvav":

kvav
Swedish

Context sentences for "kväva" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm man skulle vilja kväva direktivet, skulle man inte gå till väga på annat sätt.
If we do not change our approach we are likely to kill the directive.
SwedishVi måste upphöra med att kväva dem med skatter, byråkrati och absurda krav.
We must stop squeezing them with taxes, red tape and absurd requests.
SwedishDet är dags att kväva denna tendens i sin linda: att stoppa den redan från början.
It is time to nip this tendency in the bud: to stop it ab ovo.
SwedishFör att kväva sådana saker i sin linda vill vi ha just den rättsliga ram som ni lovade oss.
In order to nip that sort of thing in the bud, we want the precise legal framework, which you have promised us.
SwedishMan måste investera i utveckling av datorsystem som effektivt kan kväva detta i sin linda.
There is a need to invest in the development of computer systems which will effectively nip such things in the bud.
SwedishSuveränitet ger inte rätten att kväva sitt eget folk.
Sovereignty does not entitle you to throttle your own people.
SwedishDen höga kostnaden är det bästa sättet att kväva innovationen i EU:s små och medelstora företag.
Charging as much as that is the best way of stifling innovation in Europe's small and medium-sized enterprises.
SwedishJag menar nu att man skall kväva problemen i sin linda.
Now, I believe that problems should be nipped in the bud.
SwedishDe befintliga åtgärderna måste ses över regelbundet, så att man kan kväva eventuella oönskade tendenser i sin linda.
Existing measures have to be reviewed regularly, so as to be able to nip any undesirable trends in the bud.
SwedishMen vi måste undvika att smyga tillbaka till gammalmodig reglering och kväva enskilda initiativ och företagsskapande.
But we must avoid lurching back into the old-style regulation, stifling individual initiative and enterprise.
SwedishI min egen stad London är det ytterst viktigt att stoppa den typ av förorening som vi ser håller på att kväva staden.
In my own city of London that is extremely important to stop the kind of pollution that we see strangling that city.
SwedishJag har ett bättre förslag – minska beskattningen av våra företag, och sluta kväva dem med för mycket lagstiftning och hinder.
I have a better plan: tax our businesses less and stop suffocating them with too much regulation and interference.
SwedishBalkankriget borde ha varit det sista, och jag anser att det är vi som ska kväva konflikten i Sydkaukasien i dess linda.
The Balkan war should have been the last, and I think it is up to us to nip the conflict in the South Caucasus in the bud.
SwedishAtt upprätthålla ordningen i fängelser kräver kvalificerad personal som kan kväva våld mot och utnyttjande av kvinnor i sin linda.
Maintaining order in prisons requires qualified staff capable of nipping violence against, and abuse of, women in the bud.
SwedishFör det första kan vi inte fortsätta att kväva länder i svårigheter, och detta kan lösas genom ett gemensamt utfärdande av euroobligationer.
Firstly, stifling countries in difficulties cannot continue, and can be solved by a joint issuing of European bonds.
SwedishKommissionens ordförande José Manuel Barroso sade faktiskt i juli i fjol här i kammaren att byråkratin håller på att kväva små och medelstora företag.
After all, Commission President Barroso said in this House in July last year: 'red tape is strangling SMEs'.
SwedishEn konflikt som har förmågan att kväva optimismen hos de främsta bland oss kräver återigen större tålamod och beslutsamhet.
A conflict that has the capacity to exhaust the optimism of the best of us once again demands deeper reserves of patience and commitment.
SwedishDen röst som politiker och generaler gör sitt yttersta för att kväva, så länge det har funnits män och de har krigat mot varandra.
This voice that politicians and generals have tried to silence since man first walked this earth and since men have been waging war.
SwedishUtan tvivel behöver vi en systematisk metod för att ta itu med och lösa problemens orsaker och kväva begynnande problem i sin linda.
We undoubtedly need a systemic approach that addresses and resolves the causes of the problems, nipping incipient problems in the bud.
SwedishDen turkiska regeringen försöker kväva kritiken i sin linda genom repressalier mot kritiska journalister och medieorganisationer.
The Turkish Government is attempting to nip criticism in the bud by taking reprisals against hostile journalists and media organisations.