"kyla" English translation

SV

"kyla" in English

volume_up
kyla {comm. gen.}

SV kyla
volume_up
{common gender}

1. general

kyla (also: köld)
volume_up
chill {noun}
Hon hade på sig en kofta, för det var nu sent på kvällen och kylan svepte in från havet.
And she was wearing a cardigan, because it was now fully night and a chill was coming in off the ocean.
Det rådde nästan kyla i luften när man kom in i en utskottssal för att diskutera budgetfrågor, eftersom förbindelserna inte var goda efter Santerkommissionens fall.
There was almost a chill in the air on entering a committee room to talk about budgetary matters, because relations were not good after the fall of the Santer Commission.
kyla (also: stycke, avstånd, distans, väg)
volume_up
frost {noun}
kyla (also: nypning, magborstare, nafs)
volume_up
nip {noun}

2. "låg temperatur, köld"

kyla (also: förkylning, köld)
volume_up
cold {noun}
Vi kommer från Jaltas kyla men klimatet i EU håller på att bli kallt och egoistiskt.
We are coming from the cold of Yalta, but the climate in Europe is becoming chilly and egoistic.
Med kalium blir det ett salt, kaliumbitartrat, som fälls ut vid kyla.
With potassium it produces a salt, potassium bitartrate, which precipitates under the effect of cold.
Till sist vill jag säga att våra medborgare har problem med kyla i dag.
Finally, citizens are today facing the cold.

Synonyms (Swedish) for "kyla":

kyla
Swedish

Context sentences for "kyla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFyrtio procent av all energi går till att värma upp eller kyla ned byggnader.
Forty per cent of energy is used for heating and cooling buildings.
SwedishVi kan gå med på principen att kyla ned råmaterial i kategori 3.
We can agree to the principle of refrigeration of raw Category 3 material.
SwedishAtt använda elektricitet för att värma upp eller kyla ned ett hus är fullständigt irrationellt och oekonomiskt.
Taking electricity to heat or to cool a house is completely irrational and uneconomic.
SwedishAlla de där gröna sakerna, absorberar faktiskt naturligt upp regnvatten, de hjälper även med att kyla våra städer.
All that green stuff actually naturally absorbs storm water, also helps cool our cities.
SwedishEfter beskattningen av familjen, investeringar, bion ska nu skatten kyla klimatet, rena atmosfären.
After family taxes, investment tax and cinema tax we now have taxes to cool down the climate and purify the atmosphere.
SwedishAtt använda elektricitet för att värma upp eller kyla ned ett hus är fullständigt irrationellt och oekonomiskt.
I support this report and believe that the House will also give its full support to it in tomorrow’ s vote.
SwedishDet gläder mig likaså att produktionen av värme och kyla genom kraftvärmeverk också har fått fri tilldelning.
I am also pleased that the production of heat and cooling by cogeneration plants has also been given a free allowance.
SwedishEn stor del av den förnybara tekniken inom kyla och värme är mycket ekonomiskt lönsam, och det finns en stor potential här.
Many heating and cooling renewable technologies are highly economical and there is a lot of potential in this area.
SwedishDet är prioriteternas prioritet och vi måste absolut ha medel för att lyckas kyla detta slutavfall.
This is the top priority and it is absolutely essential that we provide the resources necessary to ensure that we deactivate this final waste.
SwedishEn oerhört viktig del avseende miljöskyddet bör dock hänvisa till hanteringen av det vatten som används till att kyla reaktorer.
Nevertheless, an extremely important element for environmental protection should refer to the treatment of water used to cool reactors.
SwedishHur kan en shortsklädd människa, som knappt har något yrkeskunnande alls, klara sig i trettio graders kyla och i tre meter tjocka isar?
How can someone wearing shorts, who has no professional skill to his name, cope in minus thirty degrees and three metres of ice?
SwedishMed tanke på att 40 procent av energianvändningen går åt till att värma upp och kyla våra hem bör medlemsstaterna snabbt införa stimulansåtgärder för gröna energilösningar.
The most logical response to higher oil prices is to switch to using alternative energy sources and focus on the use of renewable energies to promote energy efficiency.
SwedishMed tanke på att 40 procent av energianvändningen går åt till att värma upp och kyla våra hem bör medlemsstaterna snabbt införa stimulansåtgärder för gröna energilösningar.
Bearing in mind that 40% of energy usage is for the purpose of warming or cooling our homes Member States should urgently introduce incentives for green energy solutions.
SwedishÄven om EU nödtorftigt försöker kyla över det är det uppenbart att unionen har ett stort ansvar för att allmänhetens och arbetstagarnas levnadsvillkor hela tiden försämras.
The EU is trying to 'hide the sun with a sieve', but it is clear how much responsibility it holds for the constant deterioration in living conditions of the general public and workers.
SwedishEra ord, kommissionsledamot Frattini, var därför inte särskilt övertygande, utan vittnade om kyla och avsaknad av ett helhjärtat och proaktivt engagemang för att bekämpa detta problem.
Your words, therefore, Commissioner Frattini, have not been very convincing, given their coldness and their lack of a full and proactive commitment to combating this scourge.
SwedishOckså kärnkraften förlitar sig på det kommersiella elnätet för att hålla exempelvis kylvattnet igång och kyla ned den radioaktiva kärnan och det använda kärnbränslet.
Nuclear power too relies upon the commercial electricity network in order, for example, to maintain the supply of cooling water and to cool down the radioactive core and the spent nuclear fuel.
SwedishTill och med normal drift av kärnreaktorer medför en ständig risksituation på grund av sådant som låg strålning och risken för förorening av de floder som används för att kyla av reaktorerna.
Even the normal operation of nuclear reactors involves a permanent state of risk through such things as low-level radiation and the risk of contamination of the rivers used for cooling them.