SV

lägga [la/lade|har lagt] {verb}

volume_up
volume_up
to impose [imposed|imposed] {vb} (impose some form of punishment)
Den behöver inte nödvändigtvis lägga en stor börda på Europeiska unionens budget.
It need not necessarily impose a major burden on the European Union budget.
Jag håller med er och inser att EU inte får lägga fram diktat.
I agree with you in recognising that the European Union must not impose diktats.
I mitt land är det den behöriga ministerns avsikt att lägga till funktionsvärderingen till arbetsreglementet som en förpliktelse.
In my country, the minister intends to impose employment assessment on labour regulations.
Det är nu viktigt att snabbt lägga grunden för ett gemensamt demokratiskt liv.
It is crucial now to lay the foundations for a shared democratic life.
Information är det enda sättet att lägga grunden till en hälsosam kosthållning.
Information is the only way to lay the foundations for a healthy diet.
Kommissionen måste lägga grunden för ett mer strukturellt bistånd i framtiden.
For the future the Commission should lay the foundation for more structural assistance.
Europas politik får inte lägga hinder i vägen för utveckling i dessa regioner.
European policy must not place obstacles in the way of development in these regions.
Den kommer att lägga en restriktion på de årliga budgetarna ända fram till 2013.
It will place a restriction on the annual budgets right up until 2013.
EU måste vara proaktivt och inte bara lägga ansvaret på Kroatien.
The EU must be proactive and not simply place the responsibility on Croatia.
Kommissionen måste lägga upp en ekonomisk säkerhetsfond för de kommande tre månaderna.
The Commission must set up a financial safety fund for the next three months.
I det här parlamentet anser jag att vi behöver ha debatt och lägga fram argument.
I think that in this House we need to have debates and set forth arguments.
Politikerna bör lägga bort sin arrogans och bekväma situation.
Politicians should set aside their arrogance and comfortable situation.
Nästa vecka kommer vi att lägga fram förslag om system för insättningsgarantier och redovisningsregler.
We will come next week with proposals on deposit guarantee schemes and on accounting rules.
När rådet ber kommissionen att lägga fram ett förslag för att harmonisera bankernas insättningsgaranti, finns förslaget där tre veckor senare.
When the Council asks the Commission to put a proposal on the table to harmonise the bank deposit guarantee, the proposal is there three weeks later.
Som ordförandeland i Europeiska unionen har Nederländerna ett särskilt ansvar för att lägga fram konkreta resultat.
Meanwhile, President Putin has signed the ratification act and we are waiting for the ratification to be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
EU:s kommissionärer måste lägga sina politiska åsikter åt sidan.
European Commissioners are bound to leave their politics at the water's edge.
Alltså kan vi helt sonika utesluta dem, utan måste lägga till dem.
We cannot simply leave them aside; we have to include them.
Det är alldeles för enkelt att på detta sätt lägga det som man inte är förmögen att genomföra själv på andra.
It is too easy to leave what we are incapable of doing ourselves at the door of others.
Om du vill kan du lägga dig en stund i sköterske rummet
If you want you you can sleep lie down in the nurses ' room.
Men det vägrar att lägga sig ned, likt Dracula eller Frankenstein.
But, like Dracula or Frankenstein, it refuses to lie down.
you should just lie down -- - Koda.
Under 2007 – 2008 ska ni lägga fram en rapport om Europeiska unionens budget och framtida resurser.
In 2007-2008, you are to lodge a report on the European Union’ s budget and future resources.
Under 2007–2008 ska ni lägga fram en rapport om Europeiska unionens budget och framtida resurser.
In 2007-2008, you are to lodge a report on the European Union’s budget and future resources.
Jag har lämnat in mina papper hos förstainstansrätten, så jag tänker lägga fram ett gediget försvar.
I have lodged my papers with the Court of First Instance, so I intend to fight a very robust case.
Dessa myndigheter beordrade i sin tur Santa Mafalda att lägga till Aveiros hamn i Portugal för en grundlig inspektion.
Those authorities in turn ordered the Santa Mafalda to the port of Aveiro in Portugal for a thorough inspection.
Just nu råder det i hamnkretsar också viss brist på förtroende för de förslag ni snart kommer att lägga fram.
These days, there is also a certain level of distrust in port circles with regard to the proposals you will shortly be tabling.
Kommissionen sade då ja till att lägga fram motsvarande förslag för hamnarna.
At that time, the Commission undertook to prepare an appropriate proposal on ports.
Vi måste förenkla inför framtiden, men också lägga det förflutna till handlingarna.
We must simplify the future, but also settle the past.
Jag undrar varför kommissionen valde att lägga sig på en högre nivå än båda dessa alternativ.
I wonder why the Commission chose to settle for limit values higher than those in both these alternatives.
Under de nuvarande omständigheterna anser vi emellertid att dammet måste lägga sig innan vi fortsätter med några ytterligare konkreta åtgärder.
However, in the present circumstances we believe it is necessary for the dust to settle before proceeding with any further concrete action.
EU är ingen domare och ska inte lägga näsan i blöt där fotbollen kan klara av situationen utmärkt själv.
Europe is no referee and should not stick its nose in matters which the football world is very capable of handling itself.
Vid mötet åtog sig kommissionen - och jag anser att vi bör hålla fast vid denna linje - att lägga fram ett förslag i frågan under innevarande år.
At the meeting, the Commission gave an undertaking - and I believe that we should stick to this line - to propose a draft text on this subject during the course of the year.
Mario Mantovani sitter fast i trafiken och har bett mig att lägga fram hans ståndpunkt som skuggföredragande, något jag gärna står till tjänst med.
   Madam President, Mr Mantovani is stuck in traffic and has asked me to put forward his position as shadow rapporteur, something that I am happy to do.
EU:s lösning är att lägga ut miljontals euro på att renovera och bygga tusentals hus.
The EU solution is to throw millions of euros at renovating and building thousands of houses.
Grekland fortsätter tyvärr att lägga hinder i vägen.
Unfortunately, Greece continues to throw spanners in the works.
Det är knappast rätt tillfälle att lägga ner våra vapen.
It is hardly the time to throw down our weapons.

Synonyms (Swedish) for "lägga":

lägga
Swedish

Context sentences for "lägga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi kommer att behöva lägga mycket tid och arbete på detta de närmaste månaderna.
We will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
SwedishResultatet är omöjligt att lägga fram för den vanliga medborgaren.
The result, Mrs Wallström, is impossible to communicate to the ordinary citizen.
SwedishI början av nästa år kommer vi även att lägga fram en ny audiovisuell strategi.
At the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
SwedishVi stöder därför inte den gemensamma resolutionen och vi kommer att lägga fram ...
It follows that we shall not support the joint resolution and we shall table ...
SwedishNi kan lägga ned er ordförandeklubba nu, herr talman, för jag har avslutat i tid.
You can put your gavel down now, Mr President, because I have finished on time.
SwedishPå vissa håll har vi också hört uppmaningar om att lägga millenniemålen på hyllan.
Here and there we are even hearing calls for the Millennium Goals to be shelved.
SwedishHar kommissionen för avsikt att lägga fram konkreta förslag i detta sammanhang?
Is the Commission planning to come forward with concrete proposals to that end?
SwedishRegeringen måste också lägga fram sin plan för rationalisering av rättsväsendet.
The government must also present its plan to rationalise the judicial system.
SwedishHar rådet för avsikt att be kommissionen lägga fram nya förslag i dessa frågor?
Does it intend to ask the Commission to produce new proposals on these issues?
SwedishVi ska inte lägga oss i detta på europeisk nivå, för jag tror inte att det behövs.
Let us not interfere from the European level because I do not believe we need it.
SwedishVi måste lägga grunden för ett nödvändigt lärande som fortlöper under hela livet.
We must create the basis for the essential establishment of lifelong learning.
SwedishSå här ändrar du inställningen för att lägga till sidor automatiskt i cirkeln:
If you want to change your setting for automatically adding pages to your circle:
SwedishKommissionären instämmer och lovat att lägga Izquierdo Rojos anförande på minnet.
The Commissioner accepts and takes good note of Mrs Izquierdo Rojo's intervention.
SwedishSlutligen välkomnar vi parlamentets initiativ till att lägga fram denna resolution.
Finally, we welcome Parliament's initiative in bringing forward this resolution.
SwedishDärför skulle vi kunna lägga fram det som debattförslag för ett framtida tillfälle.
Therefore we could put it under a motion for debate at some point in the future.
SwedishMen jag anser fortfarande att man skall låta bli att lägga ned finansinspektionen.
However, I would still say, forget about closing down the Finance Inspectorate.
SwedishLåt konventet fastställa sina egna arbetsmetoder och lägga fram sina egna förslag.
Let the convention determine its own working method and submit its own proposals.
SwedishVi anser emellertid att vi måste lägga fram ändringsförslag till vissa andra delar.
However, regarding other parts of it, we believe that we must table amendments.
SwedishVi kommer att lägga fram en djärv resolution om det andra steget i 2020-strategin.
We will put forward a bold resolution on the second step of the 2020 strategy.
SwedishNär planerar kommissionen att lägga fram EIA-direktivet i dess reviderade lydelse?
When is the Commission planning to present the reviewed text of the EIA Directive?