1. general
En missbrukare kan under inga förhållanden lämna lokalerna med drogerna.
An abuser may not under any circumstances leave the premises with the drugs.
Och så har vi kommissionsledamotens förslag att lämna dem utanför detta initiativ.
And there is the Commissioner’s proposal to leave them out of this initiative.
Det är dags att lämna generaliseringarna bakom oss och anta praktiska åtgärder.
It is time to leave the generalisations behind and adopt practical measures.
Det ser ut som att vi bara skall lämna över en check och sedan är det slut med det.
It looks as if we are just going to hand over a cheque and that will be the end of it.
Jag skall lämna ordet till Franz Fischler som kommer att berätta lite mer om detta.
I will now hand over to Franz Fischler who can tell you a little more about this subject.
Nu får kommissionen möjlighet att bestämma vad den kommer att lämna ut för kontroll.
Now, the Commission is being given the opportunity to decide what it will hand over for inspection.
Ska vi som medborgare i den fria världen alltid lämna dessa människor åt sitt öde?
Should we as citizens of the free world always abandon these people to their fate?
Detta är ett system som vi vill lämna bakom oss och ersätta med objektiva kriterier.
This is a system we wish to abandon and replace with objective criteria.
Vi kommer inte att lämna de europeiska instanserna utan att ha uppnått denna målsättning.
We will not abandon the European authorities without having achieved this objective.
lämna (also: överge, dunsta, sticka, dra från)
volume_up
to blow [blew|blown] {vb} [Amer.] [slg.]
När domaren blåser av matchen när ställningen är 50-50 kan han lämna planen med huvudet högt.
When the umpire blows his final whistle when the score is 50 - 50, he leaves the pitch with his head held high.
Till detta har min kollega Schmid försökt att med sitt betänkande lämna ett bidrag.
My colleague Mr Schmid has tried to contribute to these efforts in this report.
Alla berörda parter kommer att ombes att lämna all information av betydelse.
All parties concerned will be asked to contribute all relevant information.
Här finns tre beståndsdelar som jag skulle vilja lämna som bidrag.
Here there are three elements I would like to contribute.
Medlemsstater som avviker från hierarkin måste dock lämna en bra motivering.
However, Member States departing from the hierarchy would need to provide a sound justification.
Vi rekommenderar därför kommissionären att anta ändringsförslag 6, vilket garanterar att fartyget inte kan lämna hamnen innan denna information meddelats till land.
We would therefore commend to the Commissioner our Amendment No 6, which ensures that the ship cannot depart until that information is transmitted to shore.
Jag vill lämna de politiska fyrverkerierna som kom till uttryck i vissa av de tidigare inläggen och koncentrera mig på det aktuella ämnet, dvs. det årliga lagstiftningsprogrammet.
I would like to depart from the political pyrotechnics of some of the previous interventions and focus on the subject at hand today – the annual legislative programme.
Därför måste vi lämna inte bara två, utan alla dessa fyra frågor därhän.
Therefore we must drop not just two, but all four of those issues.
Det förefaller mig vara en annan sak, men låt oss lämna ämnet.
This is different, it seems to me – but let us drop the matter.
Jag undrar om era tjänstemän kan lämna ett meddelande till Air France om att detta inte får upprepas.
I wonder if your services would drop a note to Air France asking them not to do this again.
Get out of the park.
Enklast lämnar du scenen genom att klicka på ikonen Lämna alla grupperingar på alternativlisten.
The easiest way to quit the scene is to click on Exit All Groups on the option bar.
Klicka utanför objektet när du vill lämna redigeringsläget.
Click outside the object to quit edit mode.
De vitryska myndigheterna har nu utfärdat ett utslag innebärande att Novikovs lokaler skall återlämnas till honom, och de som för närvarande ockuperar kontoret har uppmanats att lämna det.
The Belarussian authorities have now issued a ruling that Mr Novikov's premises should be returned to him and a notice to quit has been served on those currently occupying the office.
Överste Muammar Gaddafi måste därför omedelbart lämna ifrån sig makten.
Colonel Gaddafi must relinquish power immediately.
Vi anser att de som kommer hit som observatörer bör lämna sina nationella mandat.
We believe that those who come here as observers should relinquish their national mandates.
Efter att ha använt demokratin för att vinna makten - vill somliga inte lämna den ifrån sig.
Having used democracy to gain power, some do not wish to relinquish that power.
Om kommissionen vägrar att lämna räkenskaper, så kan svaret endast bli att inte bevilja någon ansvarsfrihet.
If the Commission refuses to render account, our response can only be to refuse the discharge.
Detta kräver en mobilisering av samtliga berörda parter och jag kan lova er att kommissionen för sin del är fullt beredd att lämna sitt bidrag utan dröjsmål.
This will require the mobilisation of all interested parties, and I can assure you that the Commission, for its part, is fully mobilised to render its contribution without delay.
Detta är den information jag kan lämna rörande detta ämne.
That is the information I am able to supply on this subject.
Jag vill be er att lämna alla uppgifter i frågan till mitt kansli.
I would ask you please to supply the full details on that matter to my office.
Industrin måste på begäran kunna lämna information till myndigheterna.
The industry must be able, upon request, to supply information to the authorities.
Så jag vill fråga: tänker ni, kommissionär Pedro Solbes Mira, lämna in er avskedsansökan?
I therefore ask: is Commissioner Solbes Mira going to tender his resignation?
För att kunna se dokument och lämna anbud måste intresserade anbudsgivare ha en användare.
In order to view documents and tender interested bidders must have a user.
Leverantörerna svarar på förfrågningen genom att lämna anbud.
The suppliers reply to the call by submitting tenders.
2. "felaktig information"
lämna (also: uppge)
volume_up
to give [gave|given] {vb} (false information)
Europaparlamentet och hela EU måste lämna aktiv och snabb hjälp.
Parliament and the EU as a whole must give aid, actively and with all speed.
Det är först när vi har fått fullständiga redogörelser som vi kan lämna detta stöd.
It is only when we receive full explanations that we can give this support.
Än en gång har revisionsrätten inte kunnat lämna en revisionsförklaring till kommissionen.
Again the Court has failed to give a statement of assurance to the Commission.

Synonyms (Swedish) for "lämna":

lämna

Context sentences for "lämna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi ber därför de europeiska myndigheterna att lämna de förtydliganden som krävs.
We therefore demand the necessary clarification from the European authorities.
SwedishKan kommissionen lämna uppgifter angående stöd för de medlemsstater som saknas?
Could the Commission provide data regarding aid in these remaining Member States?
SwedishAlla fick tid och möjlighet att uttrycka sina åsikter och lämna sina kommentarer.
Everyone had the time and the opportunity to express their opinions and comments.
SwedishFN kan inte som Pontius Pilatus bara två sina händer och lämna saken åt sitt öde.
It cannot behave like Pontius Pilate and simply wash its hands of the matter.
SwedishVi kommer att lämna förslag till parlamentet och rådet under de närmaste månaderna.
We will come to Parliament and the Council with proposals in the next few months.
SwedishJag vill verkligen lämna ett litet bidrag till denna debatt.
Mr President, I certainly would like to make a small contribution to this debate.
SwedishSåväl Bosnien och Hercegovina som Serbien överväger att lämna in en ansökan.
Bosnia and Herzegovina and Serbia are both considering submitting an application.
SwedishLämna tillståndet till en försäkringskassa i landet du åker till för att få vård.
Submit it to a health insurance authority in the country where you go for treatment.
SwedishLåt mig få lämna en personlig kommentar, för det handlar det ju alltsammans om.
Let me also make a personal comment, because this is what all this is about.
SwedishAtt inte lämna ut honom skulle vara att ge en negativ signal till dessa människor.
Not granting extradition would mean giving a negative signal to these people.
SwedishAngående de konkreta fall som nämndes så kommer vi att lämna ytterligare information.
Regarding those concrete cases mentioned, we will provide additional information.
SwedishDet övergår helt klart mitt förstånd hur alla kan lämna samma möte som vinnare.
I simply cannot understand how everybody can emerge victorious from the same meeting.
SwedishÄr det exportstöd som den franska regeringen avser lämna, förenligt med artikel 92.
If so, could such aid be extended to cover timber exports to third countries?
SwedishAtt lämna dörren öppen är det värsta misstag nån anställd kan göra, för...
And leaving the door open is the worst mistake any employee can make because...?
SwedishDirektivet bör inte orsaka förvirring och inte lämna något utrymme för gråzoner.
The directive should prevent confusion and should not allow any room for 'grey' areas.
SwedishJag skulle vilja lämna ett par överväganden till kollegorna under dessa tre minuter.
There are a few points I should like to make in the three minutes available to me.
SwedishNär det gäller de frågor som ställts vill jag lämna följande kommentarer.
Now, coming to the questions raised, I would like to make the following remarks.
SwedishJag skall bara lämna två kommentarer om den anda som ert meddelande förmedlar.
I will make just two comments about the culture that your report expresses.
SwedishVi avser inte att dra tillbaka förslaget och lämna in en omarbetad version.
We have no intention of withdrawing the proposal and submitting a revised version.
SwedishDet här var den information som Antonio Tajani ville lämna som svar på er fråga.
This was the information that Mr Tajani wanted to provide in response to your question.