SV lämna in
volume_up
{verb}

Ni kan lämna in en misstroendeförklaring mot mig, men jag säger det ändå.
You can file a motion of censure against me if you like, but I will say it.
Du ska i första hand lämna in en ansökan om underhåll till domstolen
You can file a request concerning maintenance mainly with the courts:
Du måste lämna in en inkomstdeklaration senast den 2 maj varje år.
You must file an annual income tax return by 2 May each year.
lämna in
Jag anser att det finns regler och att kollega Seppänen då måste lämna in sin filmrulle.
Madam President, rules are rules and I think Mr Seppänen should hand over his film.
Jag kan lämna in mitt tal i skriftlig form, då sparar vi in fem minuter och ni kan fortsätta direkt.
I could hand in my speech in writing, and then we would save five minutes and you could move straight on.
Jag vill lämna in en skriftlig förteckning som sammanfattar kommissionens ståndpunkt om alla inlämnade ändringsförslag
I would like to hand in a list in writing summarising the Commission's position on all the amendments tabled
lämna in (also: framföra, anföra, lägga, hyra)
Mycket riktigt hotade han att lämna in ett klagomål till Världshandelsorganisationen.
Quite rightly, he threatened to lodge a complaint with the WTO.
Ni har alltså fram till i morgon kl. 9.00 på er att lämna in invändningar mot denna tolkning.
So you have until tomorrow at 9.00 to lodge objections to this interpretation.
Om du är missnöjd med svaret kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i ditt hemland.
If you are not satisfied with their response, you can lodge a complaint with a National Enforcement Body.
lämna in (also: framställa, avge, hävda, framhålla)
Alla medlemsstater måste lämna in sina åtstramningsplaner senast i mars.
All the Member States have to submit their austerity plans up to April.
I september kommer medlemsstaterna att lämna in sina första rapporter.
In September, the Member States will submit their first reports.
Det är inte lätt att diskutera denna fråga och att lämna in ändringsförslag på en timme.
It is not easy to discuss this issue and submit the amendments in one hour.
lämna in (also: knyta sig, knoppa in)
Jag upprepar att jag inte känner något behov alls av att lämna in en komplettering i juni.
To reiterate, I by no means feel the need to turn up for a resit in June.
Vad, vill du att jag skall lämna in pistolen och brickan?
What, do you want me to turn in my gun and my badge?
Och lämna in din bricka och ditt vapen.
And turn in your badge and your weapon.
Men du får givetvis dubbelkolla och lämna in ett klagomål.
However, you are entitled to check and, of course, to make a complaint.
lämna in (also: ta in, anlända, vara med, komma hem)
Jag behöver kopior på alla papper faxade till mig...... lämna in originalen i tingshuset, och skynda dig tillbaka hit.
I need you to fax me a copy of the papers take the originals down to the courthouse and get your butt back here.
Hur är det tänkt att allmänheten skall kunna lämna in ansökningshandlingar om de måste ha en konsult för att göra det åt dem?
How are members of the public meant to submit applications if they have to get a consultant to do it for them?
Om du behöver bevis på dina arbetsperioder utomlands kan du ansöka om ett U1-intyg hos arbetsförmedlingen i landet där du arbetade och lämna in det i landet där du bor.
To prove your working periods abroad, get an U1 form from the national employment service of the country where you work and submit it in the country where you live.
lämna in (also: ge efter)
Jag vill påminna ledamöterna om att lämna in sina namn i god tid innan vi börjar eftersom vi gör en lista.
I would like to remind Members to give their names well before we start, because we make a list.
Han bör häva undantagstillståndet, meddela datum för valet och när han kommer att lämna in sin uniform.
He should end the state of emergency, announce a date for elections and a date on which he will give up his uniform.
Ge oss en chans att faktiskt rösta om möjligheten att lämna in klagomål, alltså originaltexten i punkt 8!
Give us an opportunity actually to vote on the right to bring cases before the court, that is, on the original wording of Paragraph 8.
lämna in (also: lämna, framföra, erbjuda, uttrycka)
Så jag vill fråga: tänker ni, kommissionär Pedro Solbes Mira, lämna in er avskedsansökan?
I therefore ask: is Commissioner Solbes Mira going to tender his resignation?
Anbudsförfarandet pågår och medier från både Europeiska unionen och partnerländerna kan lämna in anbud för kontrakten.
The tendering procedure is ongoing, and media from both European Union and partner countries are eligible to submit tenders for contracts.
Vad är det för ett Europa där företag inte längre önskar delta i anbud på grund av att de måste lämna in två årliga balansräkningar, till och med vid rutinansökningar?
What kind of Europe is it in which companies no longer wish to participate in tenders because they have to submit two annual balance sheets, even for routine applications?

Similar translations for "lämna in" in English

lämna verb
in- adjective
in adverb
in preposition
English

Context sentences for "lämna in" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSåväl Bosnien och Hercegovina som Serbien överväger att lämna in en ansökan.
Bosnia and Herzegovina and Serbia are both considering submitting an application.
SwedishVi avser inte att dra tillbaka förslaget och lämna in en omarbetad version.
We have no intention of withdrawing the proposal and submitting a revised version.
SwedishNågra medlemsstater var sena med att skicka in eller lämna den nödvändiga informationen.
Some Member States were late in submitting or providing the necessary information.
SwedishÄnnu fler länder kan så småningom komma att lämna in medlemskapsansökningar.
Applications from other countries might be received at a later stage.
SwedishHur stora var de årliga kostnaderna för att lämna in dessa föredragningar de senaste fem åren?
What was the cost of submitting these briefs every year in the last five years?
SwedishPortugal kommer emellertid att uppmanas att lämna in en utförligare redogörelse.
However, Portugal will be asked for a more comprehensive report.
SwedishEtt upprop om att lämna in förslag för att förverkliga dessa mål kommer att gå ut i mars i år.
Proposals as to how to realise these objectives will be invited in March this year.
SwedishJag ber er därför att lämna in den skriftligen till kvestorerna.
However, I would ask you to express your concern in writing for the Quaestors.
SwedishJag var rädd för att jag skulle behöva lämna in en skriftlig röstförklaring.
Mr President, I was afraid I was going to have to make my explanations of vote in writing.
SwedishSista dagen för oss att lämna in bidrag har faktiskt passerats.
The closing date for making our submission has actually passed by a few days.
SwedishI morgon, tror jag, kommer Mombaur eller Chichester att lämna in ett muntligt ändringsförslag.
I believe that Mr Mombaur or Mr Chichester will be tabling an oral amendment tomorrow.
SwedishTidsfristen för att lämna in dessa förhandsregistreringar gick ut den 1 december vid midnatt.
The deadline for submitting these pre-registrations expired at 12 midnight on 1 December.
SwedishFru ordförande, det fanns möjlighet till att lämna in ändringsförslag.
Madam President, it should have been possible to table an amendment.
SwedishDärför kommer vi i morgon att på nytt lämna in förslag i kammaren.
That is why we will be tabling amendments again tomorrow in the plenary.
SwedishFristen för att lämna in ändringsförslag till detta förslag fastställdes till tisdag klockan 12.
The deadline for tabling amendments to this proposal was noon on Tuesday.
SwedishDet som är mest positivt är att skyldigheten att lämna in kvartalsrapporter tagits bort.
What is most positive is clearly the rejection of the obligation to provide quarterly accounts.
SwedishVarje sådan sökande kan i själva verket fortfarande lämna in en ansökan gällande sin speciella produkt.
Indeed any such applicants can still apply in respect of their particular product.
SwedishDärför skulle jag dock åtminstone vilja lämna in ändringsförslaget till den gemensamma resolutionen.
I should at least like to introduce the amendment to our joint resolution.
SwedishAtt lämna in framställningar till parlamentet är en viktig rättighet för de europeiska medborgarna.
Petitioning Parliament is an essential right for the citizens of Europe.
SwedishTidsfristen för att lämna in ändringsförslag blir kl. 10.00 på onsdag.
The deadline for tabling amendments will be 10:00 on Wednesday.