SV lämplig
volume_up
{adjective}

1. general

Grunden för ett oberoende universitetssystem är lämplig offentlig finansiering.
The basis of an independent university system is adequate public funding.
Lagstiftning utan lämplig tillsyn och brottspåföljder är likaså meningslös.
Also, legislation without adequate monitoring and penalties is meaningless.
Är ”passivitet” en lämplig eller acceptabel reaktion på sådana problem?
Is ‘passivity’ an adequate or acceptable response to such problems?
Denna typ av bestämmelse är inte lämplig i ett direktiv om förslag till regelverk.
This kind of provision is not appropriate in a directive on a framework proposal.
Arbetet fortsätter med att utveckla en lämplig behandling av lån av denna typ.
Work is continuing to develop an appropriate treatment for loans of this type.
Det är ingen lämplig plats för att avveckla Gemensamma forskningscentrets anläggningar.
That is not the appropriate place for the decommissionining of the JRC's facilities.
volume_up
good {adj.}
Det är en lämplig vecka för att uppmärksamma denna fråga.
It is a good week for this point to be brought to our attention.
En lämplig strategi är att göra den territoriella sammanhållningen till det främsta målet.
One good approach is to make territorial cohesion the main objective.
Jag anser att den antagna lösningen är en ganska bra och lämplig lösning.
I think the solution adopted is quite a good and proper solution.
lämplig (also: passande, riktig, tillbörlig)
volume_up
proper {adj.} [Brit.]
. – Vi behöver genomföra en lämplig gemensam asyl- och invandringspolitik.
. – We need to implement a proper joint asylum and immigration policy.
Lämplig politik för samarbete och aktivt och ömsesidigt stöd för utveckling.
proper policies of cooperation and active and mutual support for development;
. – Vi behöver genomföra en lämplig gemensam asyl- och invandringspolitik.
. – We need to implement a proper joint asylum and immigration policy.
De rekommenderade därmed att produkten var lämplig att släppas ut på marknaden.
As such, they recommended that the product was suitable for release.
Därför behöver en ansträngning göras att hitta en lämplig kompromiss.
That is why an effort to devise a suitable compromise in this regard is needed.
Lämplig finansiering krävs emellertid för att EU-prioriteringarna ska bli trovärdiga.
However, suitable funding is required for the Union's priorities to be credible.
lämplig (also: passande, begåvad, duktig, skicklig)
volume_up
apt {adj.}
Därför är det särskilt lämpligt att i denna debatt ägna uppmärksamhet åt tre saker.
It is therefore particularly apt to acknowledge three things in this debate.
Även kravet på registrering av alla livsmedelsföretag är lämpligt.
The call for all food businesses to be registered is also apt.
Hans-Gert Poettering kom med den lämpliga kommentaren att ordförandeskapen bildar en sexmånaderskedja.
Mr Poettering made the apt comment that the presidencies form a six-month chain.
lämplig (also: frisk, pigg, redo, färdig)
volume_up
fit {adj.}
Vi bedömde det dock lämpligt att avskaffa denna förordning i början av året.
In fact we saw fit to abolish this regulation at the beginning of the year.
Det var en synnerligen lämplig reselektyr inför detta historiska sammanträde.
It was splendidly fitting travel reading for this historic part-session.
Kvicksilver, bly och radioaktivt avfall minskar djurlivet och gör fisken allt mindre lämplig för mänsklig konsumtion.
Mercury, lead and radioactive waste are reducing sea-life and making fish ever less fit for human consumption.
lämplig (also: passande, läglig, opportun)
Den aktuella tidpunkten är synnerligen lämplig, men den innebär också stora utmaningar.
This is quite an opportune time, but also a very challenging one.
Denna debatt om skuldlättnad äger rum vid en lämplig tidpunkt.
Mr President, this debate on debt relief is opportune.
Detta var en lämplig diskussion på rätt nivå.
This was an opportune debate at the appropriate level.
lämplig (also: passande, anpassad, lämpad, avpassad)
volume_up
suited {adj.}
Den verkar vara mer lämplig för större företag.
It seems to be more suited to larger-scale enterprises.
Detta har naturligtvis i sin tur lett till problem för jordbruket i vissa regioner som har lämplig mark för denna odling.
This in turn has led to problems for farmers in areas where the land is suited to such crops.
Försäkringstjänster, till exempel, är särskilt lämpliga att tillhandahållas på elektronisk väg.
Insurance services, for example, are particularly suited to e-commerce provision.
volume_up
useful {adj.}
Detta är en oerhört lämplig och läglig debatt.
This debate is extremely useful and timely.
Den obligatoriska ursprungsmärkningen av importerade varor kan indirekt eller direkt vara lämplig för allt detta.
The compulsory origin marking of imported goods may be indirectly or directly useful in all of this.
Informationsspärrar kan vara användbara om de tas i bruk på ett lämpligt sätt.
Chinese Walls can be useful if they are enforced properly.
Förordningens bilagor är tekniska, och det bör därför vara lämpligt att använda kommittéförfarandet.
The annexes to the regulation are technical and should therefore be adaptable using the comitology procedure.
lämplig (also: anpassad, bearbetad, lämpas, tjänlig)
Lämpliga lösningar måste anpassas till medlemsstaternas olika pensionssystem.
Appropriate solutions must be adapted to Member States’ different pension systems.
Det går inte att anpassa i tid och är inte lämpligt.
It could not be adapted in time and would be inappropriate.
Med tanke på anpassningen till det lokala fisket, utgör de ett särskilt lämpligt verktyg när det gäller att utnyttja resurserna på ett rationellt sätt.
As they are adapted to the specific characteristics of their areas, they are a particularly appropriate instrument for the rational management of resources.
lämplig
I detta syfte anser vi att rekommendationen från detta parlament är mycket lämplig för att rådet i denna fråga skall agera med en röst.
In this case, Parliament's recommendation that the Council should speak with one voice on this matter is very apposite.
. – Jag tackar Bastiaan Belder och hans kolleger för att de ännu en gång har tagit upp frågan om Vietnam i parlamentet, och detta vid en särskilt lämplig tidpunkt.
I thank Mr Belder and his colleagues for again raising the issue of Vietnam in this House, at a particularly apposite time.
Det är också lämpligt att Novo är föredragande eftersom Portugal har den absolut bästa satellitövervakningen, som fiskeriutskottet besökte förra året.
It is apposite too that Mr Novo is the rapporteur because Portugal has a second-to-none scheme of satellite surveillance which our Committee on Fisheries visited only last year.
lämplig (also: trevlig, snäll, god, vacker)
volume_up
clever {adj.} [Amer.]
volume_up
convenient {adj.} (easy to use)
Detta måste diskuteras i denna kommission samt med den nye ordföranden, för att finna ett lämpligt sätt.
That must be discussed in this Commission and with the new President, to find a convenient way.
Därför vill jag uppmärksamma er på detta problem, och jag hoppas att vi tillsammans med kommissionen kommer att finna en lämplig lösning på problemet.
So I would like to bring this problem to your attention, and I hope we will find, together with the European Commission, a convenient way to settle this problem.
Men vi menar att när det finns plats borde våra assistenter få tillträde; det är inte alltid lämpligt för dem att stanna kvar på våra kontor när vi har besök.
But we would ask that when there is space our assistants should be allowed access: it is not always convenient for them to be in our offices if we have visitors.
lämplig (also: ändamålsenlig, opportun)
Därför är det inte lämpligt med en mer gemensam handelspolitik.
That is why a more common trade policy is not expedient.
Solidaritet är det mest lämpliga och ändamålsenliga sättet att kämpa för lika möjligheter.
Solidarity is the most appropriate and the most expedient approach to the fight for equal opportunities.
Anser kommissionen att det vore ändamålsenligt att skapa en lämplig institutionell ram och hur passar den digitala tekniken in i sammanhanget?
Does it consider it expedient to create an appropriate statutory framework and how does digital technology fit into the picture?
lämplig (also: lämpad, rustad, inpassad)
volume_up
fitted {adj.}
lämplig (also: passande, perfekt, orealistisk, idealisk)
volume_up
ideal {adj.}
Detta samarbete kommer aldrig att vara en lämplig ram, den idealiska lösningen för att möta Europeiska unionens stora utmaningar.
This latter will never be an adequate framework or the ideal solution for taking up the main challenges of European Union.
Jag anser att denna strategi för att inrätta europeiska byråer är mycket lämplig för att bidra till att integrera de europeiska transportmarknaderna.
I think this strategy of creating European agencies is an ideal way of helping the European transport markets to integrate.
lämplig (also: rimlig, sannolik, mycket trolig)
volume_up
likely {adj.}
Det gynnar absolut inte ett snabbt och lämpligt agerande från EU: s sida vid grava kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
This is certainly not likely to promote rapid and appropriate action by the Union in cases of serious human rights violations.
Den lekmannakaraktär som råder i vissa medlemsstater är säkert den filosofiska grund som är mest lämplig för att säkra denna jämlikhet och denna kamp mot diskriminering.
Secularism, as practised by some states, is definitely the philosophical bedrock most likely to guarantee equality and the fight against discrimination.
Jag skulle också vilja uttrycka min oro över president Mugabes rätt så hycklande närvaro, eller lämpliga närvaro i Rom den här veckan vid FN: s världstoppmöte om livsmedel.
I would also like to express my concern at the rather hypocritical presence, or likely presence, of President Mugabe in Rome this week at the United Nations World Food Summit.

2. "som kan väljas"

lämplig (also: ledig, behörig, valbar, berättigad)
Kommissionen anser dock att det är lämpligt att begränsa bidragsbeloppet till 70 procent av de bidragsberättigande kostnaderna i stället för 80 procent.
However, the Commission thinks it appropriate to limit the amount of the grant to 70 % of the eligible costs and not 80 %.

Context sentences for "lämplig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEtt av dem är behovet att nå en lämplig balans mellan öppenhet och effektivitet.
One of them is the need to achieve a fair balance between openness and efficiency.
SwedishBarn behöver en lämplig miljö för att lära sig kognitiva och sociala färdigheter.
Children need high-quality facilities in order to learn cognitive and social skills.
SwedishLagstiftning utan lämplig tillsyn och brottspåföljder är likaså meningslös.
How can you be against such a directive, when you calculate the ecological cost?
SwedishMot bakgrund av detta kommer den vid lämplig tid att se över sina katastrofrutiner.
In the light of these, it will in due course review its emergency procedures.
SwedishEnbart en sådan kommission kan vara en jämbördig och lämplig partner till parlamentet.
Only that sort of Commission will be a worthy and fitting partner for Parliament.
SwedishDärför anser jag att indelningen i tre kategorier inte är en lämplig åtgärd.
Therefore, I believe that dividing them into three categories is not a sound measure.
SwedishRedan 1993 identifierade man problemet, men ingen lämplig lösning har hittats.
The problem itself was identified as far back as 1993, but the solution was inadequate.
SwedishJag ber er därför kära kollegor att i dag fästa lämplig uppmärksamhet på det.
I therefore ask, ladies and gentlemen, that you give it the necessary attention today.
SwedishDet var en synnerligen lämplig reselektyr inför detta historiska sammanträde.
It was splendidly fitting travel reading for this historic part-session.
SwedishJag håller särskilt med om att det behövs säkra hamnar med lämplig utrustning.
I particularly agree with the need for suitably equipped safe havens.
SwedishOckså här gäller det att sörja för en lämplig synkronisering mellan dessa båda aktiviteter.
Here, too, it is a matter of ensuring synchronisation of these two activities.
SwedishVi för en diskussion med Europeiska revisionsrätten om lämplig metod.
We are discussing the methodology for doing so with the European Court of Auditors.
SwedishDet bekymrar mig emellertid att man inte i lämplig omfattning uppmärksammat motorcyklar.
However, I am not satisfied that due regard has been given to motorcycles.
SwedishFrivillig bördefördelning är däremot en lämplig utgångspunkt även för unionens verksamhet.
Instead, voluntary burden sharing would serve very well as a basis for Union action.
SwedishJag anser att femveckorsperioden för övergången är av lämplig längd.
I believe that the five-week period for the changeover is of the correct duration.
SwedishMallen Klassiskt brev i kategorin Affärskorrespondens är lämplig.
In the Business Correspondence category, select the Elegant Letter, for example.
SwedishJag är dock inte säker på att frågan är lämplig att avgöra på EU-nivå.
However, I am not sure that the question should be decided at the EU level.
SwedishJag anser att tidsfristen 2014 är lämplig och till och med kan förlängas.
In my opinion, the 2014 deadline is fitting and could even be extended.
SwedishDetta skulle i hög grad underlätta en lämplig överenskommelse om andra behandlingen.
This would greatly facilitate a timely agreement on second reading.
SwedishEuropaparlamentet har lagt fram en lämplig och rimlig större budget.
The European Parliament has delivered a decent, reasonable, bigger budget.