"längsta" English translation

SV

"längsta" in English

EN

SV längsta
volume_up
{adjective}

längsta
Jag tror det var ett av de längsta kommissionsanföranden som någonsin gjorts här.
I think that was one of the longest Commission speeches ever made in this place.
Den optimala kolumnbredden beror på den längsta posten i kolumnen.
The optimal column width depends on the longest entry within a column.
Detta är mitt hittills längsta anförande som parlamentsledamot.
   Mr President, this is the longest speech I have made as a MEP.

Context sentences for "längsta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAtt fastställa en längsta period för frihetsberövande är ett grundläggande element i direktivet.
Establishing a maximum detention period is an essential element of the directive.
SwedishKommissionen ville avskaffa Urban, men den här gången drog parlamentet det längsta strået.
The Commission would have abolished URBAN, but this time Parliament drew the longer straw.
SwedishSärskilt Tyskland försökte i det längsta vägra att anta det.
Germany in particular wanted to reject its adoption right up to the last minute.
SwedishVi upplever slutet på en av efterkrigstidens längsta regimer.
(PL) Madam President, we are witnessing the end of one of the last long regimes of post-war history.
SwedishDen längsta möjliga tidsfristen löper alltså i första hand ut klockan 12.00 på tisdagen.
So initially the maximum time-limit is 12 noon on Tuesday.
SwedishDen bästa platsen för en sådan myndighet är Polen, eftersom Polen har Europeiska unionen längsta landgräns.
Every day, around 50 Chechen citizens cross Poland ’ s eastern border.
SwedishEn fastställd längsta tid för att erhålla medel ur strukturfonderna utan hänsyn till urvalskriterier.
the establishment of a maximum period for receiving Structural Funds, regardless of eligibility criteria;
SwedishNär det gäller systemet för passageraruppgifter har man med stor svårighet enats om en längsta tid för datalagring.
With regard to the PNR system, a deadline for data storage has been agreed with great difficulty.
SwedishAntingen fastställer de objektiva grunder eller en längsta tidsrymd, eller så fastställs antalet förlängningar.
They either define objective reasons or a maximum duration, or the maximum number of extensions is defined.
SwedishSlutligen har nu mellanstationerna tillfälligt stängts, samtidigt som den längsta tillåtna transporttiden står fast.
Finally, there is now a suspension in place on staging posts, while the maximum transport time is maintained.
SwedishEn tredje fråga som kommissionen måste uppmärksamma handlar om att klargöra innebörden i " längsta tillåtna arbetstid" .
A third point which deserves the Commission's attention is the woolly definition of maximum working time.
SwedishEn tredje fråga som kommissionen måste uppmärksamma handlar om att klargöra innebörden i " längsta tillåtna arbetstid ".
A third point which deserves the Commission's attention is the woolly definition of maximum working time.
SwedishNatten i Berlin kommer jag att minnas som en av de svåraste och längsta förhandlingar som jag har varit med om.
I will remember that night in Berlin as one of the most difficult and lengthiest negotiations I have ever had to conduct.
SwedishFolkhälsan har således verkligen blivit bortmanipulerad, och livsmedelsindustrins lobbyverksamhet har dragit det längsta strået.
Public health is thus really being taken for a ride and the food industry’s lobbying has won it the battle.
SwedishJag ber ordförandeskapet att med tanke på omständigheterna utverka längsta möjliga tidsfrist för att lämna in ändringsförslag.
I would ask the Presidency to set a long deadline for the tabling of amendments to take account of these circumstances.
SwedishDet är samtidigt bekymmersamt att det in i det längsta har funnits de som har motarbetat denna självklarhet.
At the same time, it is worrying that, right up to the end, there have been those who have tried to thwart what is obviously the right step.
Swedish.– I mitt eget område i östra England har vi de längsta arbetstiderna i Förenade kungariket.
SwedishFolkhälsan har således verkligen blivit bortmanipulerad, och livsmedelsindustrins lobbyverksamhet har dragit det längsta strået.
We all know that the number of people, especially children and young people, who are overweight or obese is increasing rapidly.
SwedishTyskland har i det längsta värjt sig energiskt mot varje form av höjning och hävdat att det varit oförenligt med budgetdisciplinen.
Germany vigorously rejected, to the very last, any increase in spending, claiming that this was incompatible with budget discipline.
SwedishJag röstade därför mot det successiva avskaffandet av arbetstagares rätt att göra undantag från den längsta veckoarbetstiden på 48 timmar.
Therefore, I voted against the progressive abolition of the right of workers to opt out from the maximum 48 hour working week.