"låg" English translation


Did you mean: lag, lag-, lag, to lag
SV

"låg" in English

EN
SV

låg {adjective}

volume_up
låg (also: mager, svag, knapp, negativ)
Permanent låg ränta kräver permanent lägre statsskuld och lägre statliga underskott.
A permanently low interest rate requires permanently low government debts and deficits.
Det har inneburit större marknader för våra producenter, låg inflation och låg arbetslöshet.
It has brought an expansion of markets for our producers, low inflation and low unemployment.
I dag har vi relativt låg inflation och låg arbetslöshet samt stabila statsfinanser.
At present, we have relatively low inflation and low unemployment, together with stable state finances.
låg (also: usel, simpel)
En fördubbling låter väldigt bra, men vi börjar från en ytterst låg nivå.
A doubling sounds very good, but we are starting from an extremely low base.
Konsultrapporten som låg till grund för kommissionens beslut var hemlig.
The consultants ' report on which the Commission's decision was based was secret.
Konsultrapporten som låg till grund för kommissionens beslut var hemlig.
The consultants' report on which the Commission's decision was based was secret.
Av en händelse sitter de brittiska konservativa med en svag hand när det gäller lag och ordning genom att vara emot den europeiska arresteringsordern.
The British Conservatives, incidentally, are playing a weak hand on law and order in opposing the European arrest warrant.
För de politiker som är intresserade är det senaste läget följande: labour 56, nationalisterna 25, de konservativa 9, liberaldemokraterna 3 och övriga 3.
For those politicians who are interested, the latest state of play is as follows: Labour 56, the Nationalists 25, the Conservatives 9, the Liberal Democrats 3 and others 3.
I mitt anförande vill jag ta upp en idé som har lagts fram av min arbetsgrupp inom PPE-DE-gruppen, och inte behandla problemen i min " konservativa " delegation, som är välkända.
In addressing you, I wish to raise an idea put forward by my working party within the PPE-DE Group, and not to discuss the problems that we have as Conservatives.
låg (also: dålig, elak, simpel, enkel)
God status innebär ett sunt ekosystem och låg föroreningsgrad.
Good status means a healthy ecosystem and a low level of pollution.
Detta vill säga att vi låg helt i linje med rådets önskningar.
This means that we were completely in line with the Council's wishes.
Presskåren på Elfenbenskusten låg i en bitter fejd. ~~~ Den jämfördes med pressen i Rwanda före folkmorden. ~~~ Tänk er själva!
I mean, the press in Ivory Coast was bitterly divided -- it was compared to the media in Rwanda before the genocide -- so imagine.
Den föreslagna stödperioden på tio år är alltför kort och den föreslagna stödnivån är för låg.
Its proposed premium period of ten years is far too short and its proposed grant rate is too low.
Detta motsvarar verkligen inte vad vi förväntas göra enligt internationell lag.
This really falls short of what we are required to do under international law.
Hur ser läget ut när det gäller förverkligandet av dessa kortsiktiga mål?
What progress has been made with realising those short-term aims?
låg (also: djup, bas-)
. ~~~ Blå och gula lag som går skift 24 timmar om dygnet.
And within that, we're going to run it just like you run a nuclear submarine, blue-gold team, switching them off and on, running 24 hours a day.
låg (also: bred, mörk, dunkel, kraftig)
Ofta är det viktigare än själva texten i avtalet eller lagen.
It often goes deeper than the wording of the agreement or the letter of the law.
Ändringsförslagen har emellertid lagts fram i linje med utskottets förslag, och dessa måste också godtas av kammaren, annars hamnar vi i en djup konflikt med medborgarna.
However, amendments have been tabled in line with its proposals and these must also be accepted by the House, otherwise we will be in deep conflict with our citizens.

Synonyms (Swedish) for "låg":

låg
ligga

Context sentences for "låg" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish. – 1945 lämnade världen andra världskriget bakom sig och Europa låg i ruiner.
   . In 1945, the world was emerging from World War II and Europe lay in ruins.
SwedishSå jag accepterar inte den här typen av låg kritik som är populistisk och osaklig.
So I do not accept this kind of easy criticism that is populist and demagogical.
SwedishUtnyttjandet av medlen där låg på 93 procent, alltså en mycket hög procentsats.
The utilisation rate of the resources in these two lines was very high at 93 %.
SwedishVidare låg det till grund för ett meddelande från kommissionen den 14 juli 1999.
Further, it was the subject of a communication from the Commission on 14 July 1999.
SwedishDet var tanken som låg bakom vår önskan att få tio eller femton dagar till på oss.
That was the idea behind our desire to obtain ten more days or another fortnight.
SwedishJag tror och hoppas att Europas vagga faktiskt låg i Aten, snarare än i Sparta.
I think and hope that for Europe the cradle was in fact Athens rather than Sparta.
SwedishUtgifterna låg redan under 1 procent av BNP i kommissionens ursprungliga förslag.
Spending was already below 1 % of GDP in the initial draft by the Commission.
SwedishInflationen i euroområdet låg enligt Eurostat i slutet av november på 2,1 procent.
Inflation in the euro area at the end of November, according to Eurostat, was 2.1%.
SwedishAv Europols rapport framgår att hotet låg kvar på en hög nivå under hela förra året.
Europol's report reveals that it remained at a high level throughout last year.
SwedishUtgifterna låg redan under 1 procent av BNP i kommissionens ursprungliga förslag.
Spending was already below 1% of GDP in the initial draft by the Commission.
SwedishDetta låg lika mycket bakom handelsförhandlingarnas kollaps som något annat.
This was as much to blame for the collapse of the trade talks as anything else.
SwedishKommissionsledamoten sade att detta resultat var välkommet och låg i allas intresse.
The Commissioner said that this result was welcome and in everybody's interest.
SwedishKompromissen låg till grund för den efterföljande begäran om ett WTO-undantag.
This compromise became the basis for the subsequent request for a WTO waiver.
SwedishDet var där den främsta skiljelinjen låg jämfört med det dokument som rådet lade fram.
I therefore brought it with me and deliver it to you, as well as to the Council.
SwedishDenna rapport låg i en skrivbordslåda fram till slutet av 1999 / början av 2000.
This report disappeared from the filing cabinet at the end of 1999/ beginning of 2000.
SwedishEuropeiska unionens politiska legitimitet är låg och sjunkande.
   Mr President, the European Union’s political legitimacy is limited and dwindling.
SwedishDenna rapport låg i en skrivbordslåda fram till slutet av 1999/början av 2000.
This report disappeared from the filing cabinet at the end of 1999/beginning of 2000.
SwedishFiskesektorn i Mauretanien befinner sig fortfarande på en mycket låg utvecklingsnivå.
The fishing sector in Mauritania remains at a very incipient level of development.
SwedishEfter sex timmar låg de valparna på plats i nen två dagar äldre fosterkull.
Six hours later the puppies were in place with a two-day older foster litter.
SwedishKonsultrapporten som låg till grund för kommissionens beslut var hemlig.
The consultants' report on which the Commission's decision was based was secret.