"lågt" English translation


Did you mean: låg
SV

"lågt" in English

EN
EN

SV lågt
volume_up
{adjective}

lågt
volume_up
out {adj.} (in the country, in the wilds)
Man har använt sig av ett lågt knep för att hålla oss utanför medbeslutandeförfarandet.
A dirty trick has been used to keep us out of the codecision procedure.
Ofta är bötesbeloppet så lågt i jämförelse med vinsten att den betalas ur handkassan.
Often, the fine is so low compared with the profit that it is paid out of the petty cash.
Valen till Europaparlamentet har de senaste åren gång efter annan kännetecknats av lågt valdeltagande.
The European elections have in recent years consistently been typified by a low turn-out.

Context sentences for "lågt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOpinionsundersökningar tyder på att medborgarnas stöd är oroväckande lågt.
There is a very disquieting level of public support indicated by opinion polls.
SwedishDet sägs att detta är lågt räknat och att man i stället bör räkna med det dubbla.
It is also said that these costs are underestimated and may even be twice that amount.
SwedishBudgetberäkningarna är med andra ord för lågt beräknade med 30 procent redan från början.
In other words, budgetary estimates are undervalued by 30% from the very start.
SwedishVi har under tiden fått lära oss att sätta våra mål mycket lågt, och skruva ned dem.
In the meantime we have learned to keep our objectives very limited and to reduce them.
SwedishRyssland klargör således mycket tydligt hur lågt landet värderar mänskliga rättigheter.
Russia is thus making it very clear just how little it values human rights.
SwedishDeras deltagande i de politiska och ekonomiska besluten är emellertid omotiverat lågt.
Their role in making political and economic decisions, however, is unjustifiably small.
SwedishAv förståeliga skäl föredrar bankerna att ligga lågt om attackerna.
For understandable reasons banks prefer not to make a lot of noise about attacks.
SwedishNaturligtvis är detta ett lågt pris att betala; vi måste se till att säkerheten prioriteras.
Of course, that is a small price to pay; we have to ensure that safety is paramount.
SwedishKina uppnår detta överskott genom att ha ett konstgjort lågt värde på sin valuta.
Europe's surplus in services is too small to compensate for this.
SwedishAntalet kvinnor i de utskott som utövar makt, som utarbetar politiska strategier är mycket lågt.
The number of women on committees who wield power and frame policies is very small.
SwedishFör mig är det framför allt en lågt stående och barbarisk handling som vi inte kan godta.
I believe that this is above all an act of cowardice, of barbarism, which is unacceptable.
SwedishDessutom har medborgarna lågt förtroende för europeisk politik, och det oroar mig mycket.
In addition, citizens have little confidence in European policy, and this concerns me greatly.
SwedishValdeltagandet i tidigare val till Europaparlamentet har varit lågt.
The turnout has been small at previous European Parliament elections.
SwedishLågt betalda jobb utan utbildning, utan framtid och utan social trygghet har vi redan nog av.
We have had enough cheap jobs without training, without a future and without social security.
SwedishJag skulle emellertid vilja betona, att det belopp som kommissionen föreslagit är alldeles för lågt.
But I would like to stress that the figure proposed by the Commission is much too small.
SwedishJag instämmer även i kritiken mot att EU ibland sätter ambitionen väl lågt när det gäller jämställdhet.
I also agree with the criticism that the EU sometimes aims short when it comes to equality.
SwedishLåt oss hoppas att irländarna inte värderar sin frihet så lågt.
Let us hope that the Irish do not hold their freedom so cheap.
SwedishI Frankrike motsvarar dessa summor lågt räknat 10 procent av budgeten.
In France, this amounts to at least 10 % of the budget.
SwedishValdeltagandet i tidigare val till Europaparlamentet har varit lågt.
We, the Members of the European Parliament, are often the ones the public consults on different issues.
SwedishDen första gäller det ursprungliga beloppet på 300 miljoner euro, som givetvis är alldeles för lågt.
The first concerns the initial sum of EUR 300 million, which is, of course, hugely insufficient.