"låta" English translation

SV

"låta" in English

SV

låta [lät|har låtit] {verb}

volume_up
Medlemsstaterna förpliktas att låta försändelserna passera deras territorium.
The Member States are obliged to allow these to pass through their territory.
De kommer att göra motstånd och kommer inte att låta denna politik genomföras.
They will resist and they will not allow the implementation of this policy.
Men man valde att räkna pengarna, låta handelsintressena vara avgörande.
But instead it chose to count pennies and allow commercial interests to prevail.
Under tiden vägrar Europaparlamentet att låta oss tala om frågan.
Meanwhile, the European Parliament is refusing to let us talk about the matter.
Merparten av läkaren väljer att låta patienten få höften ersatt.
Majority of the physicians now choose to let the patient go to hip replacement.
Ministerrådet får emellertid inte låta sig bakbindas av ett eventuellt veto.
Meanwhile, the Council of Ministers should not let its hands be tied by any veto.
Världssamfundet kommer inte längre att låta sig luras av denna ryckiga process.
The international community is not going to be fooled anymore by this stop-go, stop-go process.
Men framför allt, låt oss inte låta överdrivet alarmerande när det gäller detta.
But above all, let us not go overboard in sounding alarmist about this.
Vi kan inte tvinga dem att låta oss genomföra utvärderingen av beståndet.
We cannot go demanding that they leave the evaluation of stocks to us.
Vi kan inte låta enbart Altenerprogrammet avgöra huruvida målen uppnås.
We cannot leave it just to the ALTENER programme to achieve these goals.
Jag anser dock inte att vi borde låta denna situation avgöras av tillfälligheter.
However, I do not believe we should leave this situation to chance.
Kommissionen själv skulle låta denna fråga få anstå något.
The Commission itself would leave this matter somewhat in abeyance.
Dessutom får vi inte låta ”nej”-rösterna leda till att EU misslyckas.
Moreover, we need not allow the ‘no’ votes to cause Europe to fail.
Vi får inte låta amerikanerna leda oss in på en väg som bara kommer att innebära problem för EU.
We cannot be led by the Americans down a path which will only cause Europe problems.
Vi får inte låta omdömeslösa ekonomiska intressen i en av EU:s grannstater orsaka en ekologisk katastrof i Donaudeltat.
We cannot allow misguided economic interests from a state neighbouring the EU to cause an ecological disaster in the Danube Delta.
Jag har inte råd att låta min framtida drottning springa iväg med Lycanen igen.
I can't afford to have my future queen run off with that Lycan again.
Ska vi bara gömma oss och låta bomberna falla?
You mean we go run and hide somewhere in a hole while the bombs fall?
Parlamentet bör låta den rättsliga processen få ha sin gång och låta domstolen komma fram till ett riktigt utslag.
Parliament should let the legal process run its course and allow the Court to reach a proper decision.
Den möjligheten borde också låta bekant för rådet och kommissionen.
That option must also sound familiar to the Council and the Commission.
Det kan låta förmätet, några tycker för aggressivt, andra för optimistiskt.
That may sound presumptuous, too aggressive for some, too optimistic for others.
Det är inte alls min mening att låta uppfostrande mot våra indiska vänner.
I do not at all mean this to sound schoolmasterish towards our Indian friends.

Synonyms (Swedish) for "låta":

låta

Context sentences for "låta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSamtidigt skall vi låta detta åtföljas av ett utbildningsprogram för bankchefer.
At the same time, we shall tag a training programme for bank managers on to it.
SwedishAtt låta expertkommittén fortsätta arbetet är emellertid inte lösningen på detta.
Continuing the work of the Committee of Wise Men, is, however, not the solution.
SwedishVårt löfte för 2007 bör vara att se till att vi aldrig får låta det hända igen.
Our resolve for 2007 should be to ensure that we will never see that occur again.
SwedishDet är vår plikt att låta dessa utgifter undergå strängast möjliga granskning.
We have a duty to subject this expenditure to the highest standards of scrutiny.
SwedishMen det får inte hindra parlamentet från att låta det etiska förnuftet råda här.
But that should not prevent Parliament from allowing ethical sense to prevail.
SwedishRådet och kommissionen föreslår att låta protokollen falla under utgiftsområde 4.
The Council and Commission have suggested deleting the protocols under category 4.
SwedishJag behöver inte låta begäran gå till omröstning, eftersom den dras tillbaka.
There is therefore no need to vote on this proposal since it has been withdrawn.
SwedishNär det gäller energiberoende, får vi inte låta några möjligheter gå förlorade.
In terms of energy dependency, we are not in the position to miss any opportunity.
SwedishMen jag anser fortfarande att man skall låta bli att lägga ned finansinspektionen.
However, I would still say, forget about closing down the Finance Inspectorate.
SwedishJag borde inte ta av min talartid för att säga detta, men jag kunde inte låta bli.
I should never take up my speaking time by doing this, but I could not help it.
SwedishVi kan inte låta administrationen för fleråriga program ligga utanför kommissionen.
We cannot have administration of multiannual programmes outside the Commission.
SwedishMen jag är ju ordförande och får inte säga sådana saker, så jag skall låta bli.
But, of course, I am the chairman and I cannot say those things, so I wo n't.
SwedishDu kan om du vill också låta förbindelser börja och sluta vid denna fästpunkt.
You now have the option of beginning and ending connectors at this glue point.
SwedishOm den politik som målas upp ska vara trovärdig måste vi låta ord följas av handling.
If the policies described are to be credible, we need to match actions to words.
SwedishAtt minska EU:s budget är i själva verket liktydigt med att låta EU kollapsa.
Reducing the European budget is in fact tantamount to letting Europe collapse.
SwedishDessa två parter är oberoende av varandra och så tycker jag vi skall låta det förbli.
The two parties are independent of each other and I think we should retain that.
SwedishMen jag är ju ordförande och får inte säga sådana saker, så jag skall låta bli.
But, of course, I am the chairman and I cannot say those things, so I won't.
SwedishMen ni kan vara lugn, vi ska låta de berörda tjänsteenheterna följa upp det här.
Do not worry, however, we will have those concerned follow up this matter.
SwedishPierre Jonckheer sa att man inte skulle låta frågan domineras av nationella egon.
Well, Mr Jonckheer spoke of not allowing this issue to be dominated by national egos.
SwedishMan har svårt att se hur terrorister skulle kunna gå med på att låta sig skannas.
For it is difficult to suppose that terrorists will agree to being scanned.