"löpande" English translation

SV

"löpande" in English

SV löpande
volume_up
{adjective}

1. general

löpande (also: aktuell, allmän, gångbar, nuvarande)
Vi vill alltså i framtiden att kommissionen inte skall stå för de löpande kostnaderna.
We therefore do not want the Commission to deal with any more current expenditure.
Även på detta sätt kan man bygga vidare på Phare-programmets löpande aktiviteter.
In this way, we can continue to build on the current activities under the PHARE programme.
Löpande projekt kan förstärkas eller omvandlas till förmån för återställning eller återuppbyggnad.
Current projects may be strengthened or restructured to help with recovery or reconstruction.

2. commerce

löpande
volume_up
open {adj.}
Vi ser alltså början till en situation med löpande räkning för detta skamliga projekt.
In other words, we are seeing the beginning of an open-cheque-book situation for this shameful project.
De europeiska jultomterna öppnade sina säckar och packade upp inför löpande kamera.
The Euro-Santas opened their sacks and distributed presents as the cameras rolled.

Synonyms (Swedish) for "löpande":

löpande

Context sentences for "löpande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag uppmanar Europeiska kommissionen att löpande engagera sig i denna fråga.
I would urge the European Commission to take an ongoing interest in this issue.
SwedishDe europeiska jultomterna öppnade sina säckar och packade upp inför löpande kamera.
The Euro-Santas opened their sacks and distributed presents as the cameras rolled.
SwedishVåra forskarutbildningsämnen annonserar löpande alla lediga doktorandtjänster.
Our research subjects regularly advertise all vacant PhD student positions.
SwedishDessutom föreslår vi att parlamentet även i fortsättningen hålls löpande underrättat.
Furthermore, we propose that Parliament should be kept informed on a regular basis.
SwedishDetta parlament producerar, så att säga, europeisk lagstiftning på löpande band.
This Parliament produces European legislation much like a conveyer belt.
SwedishVad gäller arbetstillfällena kan man verkligen visa på framgångar på löpande band.
As far as jobs are concerned there is an unending list of success stories.
SwedishMänskligt att döma bör det vid löpande drift vara uteslutet med en maximal katastrof.
As far as is humanly possible, an MCA ought to be excluded during routine operation.
SwedishJag driver inte otukt på löpande band, dränker min lever och super ner mig -
I ain't out there serial fornicating, trying to float my liver, drinking myself silly
SwedishUtbildning måste betraktas som en investering och inte som löpande utgifter.
Training has to be considered to be an investment and not a running cost.
SwedishAnnars fylls kolumnerna löpande ut med text från den första till den sista kolumnen.
If unmarked, column one is filled with text and then column two, etc.
SwedishDet är uppenbart att det inte räcker att bara sköta de löpande ärendena, när man regerar ett land.
Obviously, simple management by the intergovernmental conference is not enough.
SwedishJag tänker i synnerhet på redovisning, bolagsbildning och löpande juridisk rådgivning.
I am thinking, in particular, of accounting, establishing a company and ongoing legal advice.
SwedishHan har gjort sitt land, Afrikas frodiga spannmålsmagasin, till ett löpande band av dåliga nyheter.
He has made his country, Africa's fertile granary, a conveyor belt of bad news.
SwedishHan kommer även löpande att informera om uppföljningen av denna fråga.
He will also provide ongoing information on follow up to this matter.
SwedishDet finns inga särskilt prioriterade områden, utan ur budgeten finansieras endast löpande utgifter.
There are no special areas of focus, only running costs are funded from the budget.
SwedishVid WHO: s löpande revision, som ägde rum i Genève i april 1997, ändrades inte detta värde.
This value was not changed in the WHO's ongoing review that took place in Geneva in April 1997.
SwedishDet betänkande vi ska rösta om i morgon har uppdaterats löpande.
The report we will be voting on tomorrow has been constantly updated.
SwedishFörbehållsklausulen skall naturligtvis vara att löpande underhåll utförts reglementsenligt.
The proviso, of course, is that routine statutory maintenance should have been fully carried out.
SwedishAnalyser av testresultat genomförs på löpande basis av en särskild enhet för tbc-undersökningar.
Analysis of test data is carried out on an on-going basis by a special TB investigation unit.
SwedishSåvitt jag vet uppdateras dessa uppgifter löpande i Infoview-systemet, som förvaltas av GD REGIO.
To my knowledge, this information is kept up to date in the INFOVIEW system run by DG REGIO.