SV lös
volume_up
{adjective}

lös (also: frisk, öppen, tydlig, full)
volume_up
clear {adj.}
Det är tydligt att frågan om utgiftssystemet inte kan lösas förrän vi också behandlat skillnaderna i ledamöternas löner.
It is clear that the issue of the expenses regime could not be solved until we also dealt with the inequality of Members'salaries.
Jag är övertygad om att det redan i dag är klart att detta problem inte kan lösas utan att budgetplanen ändras.
I am convinced that it is now already clear that, without a change to the Financial Perspective, it will not be possible to solve this problem.
Det är i samband med ett så viktigt ämne uppenbart att en rad frågor kommer att kräva ingående diskussioner innan de kan lösas.
In connection with such an important subject, it is clear that a number of issues will require in-depth discussion before they can be resolved.
volume_up
loose {adj.}
Den franske presidenten frågar då självfallet om de har en skruv lös.
The French President then naturally asks whether they have a screw loose.
För vi kunde ju inte släppa lös honom.
' Cause it goes without saying that we can't turn him loose.
Om du visste att den var lös, varför varnade du inte oss?
If you knew it was loose, why didn't you warn us?
lös (also: kortvarig, skör, liten, kort)
volume_up
short {adj.}
Jag fruktar fortfarande att kommissionens budgetplan är byggd på lös sand, men detta får inte medföra att tiden för de kortsiktiga perspektiven minskas.
I still fear that the Commission's financial perspectives are built on quicksand, but this is not a time for short-sighted penny-pinching.
Man måste erkänna att problemet med förhållandet mellan det interna och externa värdet av valutan har lösts relativt dåligt i fördraget.
It must be acknowledged that the problem of the relationship between the internal and external value of the single currency was given rather short shrift in the Treaty.
lös (also: löstagbar, avtagbar)
lös (also: sladdrig, slak)
lös (also: lat, overksam, löst, sysslolös)
volume_up
idle {adj.}
Ännu en gång har detta parlament valt att blunda och tro att problemen kan lösas med tomma ord, den falska förbudsmentalitetens tomma prat.
Once more, Parliament has chosen to close its eyes and believe that the response to all of this is empty words, the idle chatter of hypocritical prohibition.
volume_up
lax {adj.}
Enligt min FBl-källa greps han i tullen på Los Angeles flygplats.
According to my FBl source, he was nabbed in customs at LAX.
lös (also: graciös, varsam, ljus, tunn)
volume_up
light {adj.}
Det rör sig här om en mycket viktig och principiell fråga som måste lösas i ljuset av Amsterdamfördraget.
This is a very important question of principle which has to be resolved in the light of the Amsterdam Treaty.
Med tanke på meningsskiljaktigheterna återstår klyftan när det gäller denna fråga och den kunde inte lösas vid toppmötet i Camp David, eller efter det.
In the light of these differences, the gulf on this issue still remains, and it was not possible to bridge it during the Camp David Summit, or at the end of it.
lös
volume_up
slack {adj.}
volume_up
sloppy {adj.}
lös (also: obunden)

Context sentences for "lös" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishKan vi verkligen uppnå full sysselsättning utan att släppa lös den företagstalangen?
Can we really achieve that full employment without unleashing that entrepreneurial talent?
SwedishVi gjorde så att den lärde sig från oss, och sedan släppte vi lös den i öknen.
We made it learn from us, and we set it free in the desert.
SwedishDärför kan du bara aktivera ikonen Lös upp länkning om du har markerat en länkad föregångar-ram.
Thus, the Break Link icon is only active when a linked to a preceding frame is selected.
SwedishKan vi verkligen uppnå full sysselsättning utan att släppa lös den företagstalangen?
If we wait for that to happen, I fear the great objectives you have set before us will not be achieved.
SwedishAnnars kommer OLAF plötsligt att hänga på en lös tråd och inte längre vara oberoende.
Otherwise, OLAF will suddenly find itself hanging from only one thread and will no longer be independent.
SwedishDet är ju skönt, man vill känna sig lite lös och ledig ibland.
Of course, you want to feel a little unbound and free sometimes...
SwedishDetta är blott en försmak av den terror Saruman kommer släppa lös.
This is but a taste of the terror that Saruman will unleash.
SwedishDet räcker inte att ropa elden är lös när huset har brunnit ner.
It is no use raising the alarm after the house has burnt down.
SwedishLös mark som är genomsyrad av flytande metan.
What the probe came down in was basically the Titan equivalent of a mud flat.
SwedishDessa översvämningar är ytterligare en smärtsam demonstration av den kraft som floder kan släppa lös över oss.
These floods are a further painful demonstration of the force that rivers can unleash on us.
SwedishJag anser att det är på det sättet som vi kan släppa lös en positiv dynamik, som först och främst är en ekonomisk dynamik.
Someone referred to the record rates of endemic unemployment in Kosovo and Bosnia.
SwedishBakom detta draperi finns en lös mellanvägg, som inte utan vidare kan tas bort.
If we open this curtain, then we will find that there is a partition wall behind it which cannot just be removed straight away.
SwedishDessutom är det bara möjligt att öppna länkningen av två ramar från den föregående ramens håll med ikonen Lös upp länkning.
Also, two frames can only be unlinked with the Unlink Frames icon from the first frame.
SwedishTillsammans har ni släppt lös tre krig mot folken.
You have together unleashed three wars against the peoples.
SwedishI oktober 2009 genomförde en grupp en insats för att släppa lös ett opreciserat antal minkar i Abegondo, La Coruña.
In October 2009, a group of people set free an unknown number of mink in Abegondo in La Coruña province.
SwedishSakrätt och nyttjanderätt: lös egendom JUR Oead Handelsrätt.
SwedishVi behöver bara släppa lös honom.
We don't need to control him, we need to unleash him.
SwedishPoul Nyrup Rasmussen gick lös på Angela Merkel.
SwedishLös det så kommer allting att ordna sig.
Sort that out, and everything will be fine.
SwedishDen skall särskilt kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.2.
It may, in particular, acquire or dispose of movable or immovable property and may be a party to legal proceedings.2.