SV

leda {common gender}

volume_up

Context sentences for "leda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSanktioner kommer dock inte att leda till en varaktig förbättring av situationen.
However, sanctions will not bring about a lasting improvement in this situation.
SwedishStrykningen som föreslås i ändringsförslag 5 skulle leda till faktafel i skälet.
The deletion proposed by Amendment No 5 would make the recital factually wrong.
SwedishDet hotar löntagarnas rättigheter, och det riskerar att leda till social dumpning.
It threatens employees’ rights and it is in danger of leading to social dumping.
SwedishJag anser att ert sätt att leda debatten i detta fall har varit mycket olyckligt.
I believe that your manner of presiding in this case has been rather unfortunate.
SwedishDen oroande tystnaden i dag riskerar att leda till jordskred i morgondagens val.
The silent unease of today risks creating landslides in the elections of tomorrow.
SwedishDet kommer att leda till att uppfödarna förlorar tilliten till EU:s institutioner.
This will cause farmers to lose faith in the institutions of the European Union.
SwedishVi behöver emellertid ett tredelat synsätt som innefattar leda, samla och dela.
However, we need a three-pronged approach involving leading, pooling and sharing.
SwedishDetta skulle leda till högre slut- och konsumentpriser och lägre producentpriser.
The result would be higher end and consumer prices and lower prices for producers.
SwedishUnderlåtenhet att göra så kommer att leda till obalans och snedvriden konkurrens.
Failure to do so will give rise to an imbalance and distortion of competition.
SwedishEn steril diskussion om antalet röster kan bara leda till ett minskat förtroende.
Pointless discussions about the number of votes would only weaken its credibility.
SwedishDet finns ett brittiskt ordförandeskap som borde leda arbetet men som inte gör det.
There is a UK Presidency, it should preside over matters and it is not doing so.
SwedishDetta kommer att leda till en avsevärt ökad börda på medlemsstaternas budgetar.
This will result in a significant increase in the burden on Member States' budgets.
SwedishMåste det automatiskt leda till brist på och begränsad produktion av livsmedel?
Must this automatically be accompanied by shortages and limited production of food?
SwedishDeras problem kommer att bli ännu mer allvarliga och leda till ännu mer invandring.
Their problems will become even more severe, resulting in yet more immigration.
SwedishNi måste ha en vision och vara kreativa för att leda EU ut ur denna återvändsgränd.
You will need to be visionary and creative to take Europe out of the gloomy past.
SwedishOm inte, kommer det att leda till en allvarlig kris i våra relationer med Turkiet.
A failure to do so will provoke a serious crisis in our relations with Turkey.
SwedishEn sådan händelse hade kunnat leda till en upplösning av Europeiska unionen.
This sort of incident could have resulted in the break up of the European Union.
SwedishRäddningspaketet kommer att leda till att bördorna fördelas ännu mer orättvist.
The rescue package will result in the burdens being distributed even more unjustly.
SwedishDet kommer att leda till högre utvinningskostnader, vilket innebär orimliga priser.
This will be reflected in higher extraction costs, which means exorbitant prices.
SwedishDet sägs inte heller något om den uppvärdering av lönerna som detta bör leda till.
Furthermore, there is no mention of the salary increases that it will bring about.