"ledamöter" English translation


Did you mean: ledamot
SV

"ledamöter" in English

EN

SV ledamöter
volume_up
{plural}

1. "i en domstol"

ledamöter (also: domstol, hov, spelplan, rättssal)
volume_up
court {noun}
Ärade ledamöter av revisionsrätten! Ni vet att jag är en vän av revisionsrätten.
Members of the Court of Auditors, you know that I am on good terms with the Court.
Artiklarna 11–14 och 17 skall även tillämpas på revisionsrättens ledamöter.
Articles 11 to 14 and Article 17 shall also apply to the members of the Court of Auditors.
Jag vill därför tacka ordförande Vítor Manuel da Silva Caldeira och alla ledamöter av revisionsrätten.
I would therefore like to thank President Caldeira and every member of the Court of Auditors.

Context sentences for "ledamöter" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe ledamöter jag har valt ut är Philip Bushill-Matthews och Silvia-Adriana Ţicău.
The Members I have selected are Philip Bushill-Matthews and Silvia-Adriana Ţicău.
SwedishAlla ledamöter av Europaparlamentet som har talat före er har tagit upp detta.
Everyone from the European Parliament who spoke before you raised these matters.
SwedishDe två kvinnorna där borta, dessa två ledamöter, förtjänar åtminstone detsamma.
These two women over here, these two representatives, deserve at least as much.
SwedishVi har fått ta del av statistiken - åtta ledamöter ställer 25 procent av frågorna.
We have heard the figures - that eight Members are putting 25% of the questions.
SwedishFem ledamöter har redan begärt ordet och ni yttrade er om det förra betänkandet.
Five Members had already asked to speak and you had spoken on the previous report.
SwedishMånga ledamöter har tagit upp frågan om hedgefonder och en ny finansreglering.
Many Members have raised the matter of hedge funds and new financial regulation.
SwedishDet tas också helt riktigt upp att några ledamöter också uttryckte sitt ogillande.
They also faithfully record that a number of Members expressed their discontent.
SwedishÄrade ledamöter, med kommissionärens inlägg förklarar jag debatten för avslutad.
Ladies and gentlemen, the Commissioner's speech brings this debate to a close.
SwedishAv 785 ledamöter är vi kanske sammanlagt 40 eller 50 som kräver folkomröstning.
Those of us who are asking for a referendum perhaps represent 40 or 50 out of 785.
SwedishDetta innebar att alla ledamöter som var intresserade av denna fråga kunde delta.
This meant that every Member who was interested in this issue could take part.
SwedishLedamöter har bett att få yttra sig, men det kommer inte att följa någon debatt.
I have been asked for leave to speak, but there will be no debate thereafter.
SwedishJag har för övrigt också träffat vissa ledamöter för att diskutera frågan med dem.
I have also met some Members in person in order to discuss the subject with them.
SwedishLåt mig sluta med en tanke, som jag ber parlamentets ledamöter att ta med sig.
Let me conclude with a thought that I ask Members of this House to take on board.
SwedishHerr ordförande, ärade ledamöter! Stunden är kommen att sända ut två klara budskap.
Mr President, ladies and gentlemen, this is the time to send two clear messages.
SwedishJag lyssnade mycket noga till vad som sades av vissa av parlamentets ledamöter.
I was listening very carefully to what some of the Members of Parliament said.
SwedishTillåt mig, mina herrar och damer ledamöter, att hålla mig kvar vid Grekland.
Ladies and gentlemen, I would like to dwell in particular on the case of Greece.
SwedishVi kommer också att öka öppenheten, vilket flera ledamöter med rätta efterlyste.
It will also step up transparency, rightly called for by a number of Members.
SwedishMen det finns en sak som jag, liksom många andra ledamöter, har svårt att smälta.
There is one thing, however, that I, like many other Members, find hard to digest.
SwedishDen diskussionen genomfördes och det finns andra ledamöter som kan bekräfta det.
That discussion was held, and there were other Members there who will confirm that.
SwedishÄrade ledamöter! Jag vet inte om rådet är medvetet om den verkliga situationen.
Ladies and Gentlemen, I do not know if the Council is aware of the real situation.